Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Maloobchodníci sa zaviazali efektívne využívať zdroje

Brusel, 28. februára 2012 – Z najnovšej správy Európskeho maloobchodného fóra pre udržateľnosť (European Retail Forum for Sustainability) vyplýva, že maloobchodníci zohľadňujú vo svojich obchodných rozhodnutiach životné prostredie viac, ako kedykoľvek predtým. Spoločnosti v rámci fóra venujú väčšiu pozornosť ekologizácii svojich zásobovacích reťazcov, udržateľným systémom distribúcie a využívaniu obnoviteľných zdrojov energie. To svedčí o tom, že zodpovednosť za životné prostredie má pre podniky obchodnú hodnotu a prispieva k politikám EÚ pri podpore udržateľnej spotreby a výroby.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Maloobchodníci majú silné postavenie a môžu podporiť účinné využívanie zdrojov - môžu ovplyvňovať environmentálne správanie svojich zásobovacích reťazcov a podnecovať zmeny v správaní spotrebiteľov. Environmentálne záväzky prijaté členmi maloobchodného fóra ukázali, čo všetko je možné a ja by som bol rád, keby sa tieto pozitívne skúsenosti prejavili v širšom a všeobecnejšom prijímaní týchto dobrých udržateľných postupov. Maloobchodný sektor môže zo zvyšujúcej sa dôvery spotrebiteľov v dôveryhodnosť tvrdení a opatrení týkajúcich sa životného prostredia len získať a ja maloobchodnému fóru želám úspechy pri ďalšom rozvíjaní nástrojov, ktoré to umožnia.“

Maloobchodníci, ktorí sú členmi fóra, sa zaväzujú vykonávať špecifické opatrenia v oblasti životného prostredia, aby prispeli k udržateľnej spotrebe a účinnému využívaniu zdrojov. Od vzniku fóra v roku 2009 sa ciele a dosiahnuté výsledky jeho členov každoročne hodnotia. V najnovšej hodnotiacej správe sa opisuje 390 záväzkov v oblasti ochrany životného prostredia rozdelených do troch kategórií („čo predávame“, „ako to predávame“ a „komunikácia“) prijatých do roku 2010, čo je o 100 záväzkov viac ako v roku 2009.

Správa zdôrazňuje veľa výsledkov dosiahnutých v oblasti najlepších postupov. S cieľom podporiť udržateľnosť zásobovacích reťazcov zaviedla spoločnosť Metro v spolupráci s Organizáciou Spojených národov pre rozvoj priemyslu (UNIDO) program školení pre dodávateľov do rozvojových a rozvíjajúcich sa krajín. Auchan ušetril takmer 10 000 ton pri používaní obalových materiálov, zatiaľ čo Mercadonna znížila v 150 obchodoch použitie jednorazových plastových tašiek o 80 %. Tesco UK dosiahlo cieľ nedodávať na skládky žiadny odpad, zatiaľ čo Inditex znížil priemernú spotrebu energie v 840 obchodoch o 42 %. Viac príkladov záväzkov prijatých jednotlivými maloobchodníkmi sa uvádza v správe.

V správe sa tiež uvádza, že záväzky čoraz viac odrážajú odporúčania a najlepšie postupy opísané v tematických dokumentoch maloobchodného fóra, ktoré sa zameriavajú na udržateľné využívanie dreva, udeľovanie environmentálnej značky, energetickú účinnosť a uhlíkovú stopu obchodov, informácie o vplyve na životné prostredie počas životného cyklu výrobkov a informácie pre zákazníkov, obaly, dopravu a logistiku.

Kontext

Maloobchodné fórum vzniklo v marci 2009 ako dobrovoľná platforma pre viac zúčastnených strán. Členstvo je otvorené všetkým maloobchodníkom, ktorí sa pripoja k Environmentálnemu akčnému programu maloobchodníkov (EAPM), ako aj organizáciám občianskej spoločnosti.

Bolo založené, aby sa zjednodušil dialóg medzi Európskou komisiou, maloobchodníkmi a kľúčovými zúčastnenými stranami a dosiahlo sa lepšie pochopenie praktických opatrení potrebných na podporu udržateľnej spotreby. Hlavnou myšlienkou politiky udržateľnej spotreby a výroby (USV), ktorá je súčasťou Stratégie Európa 2020 na dosiahnutie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu je uspokojovať naše vlastné potreby súvisiace s rastom a spotrebou tak, aby to neohrozilo budúce generácie.

Politika USV prispieva k hlavnej iniciatíve na efektívne využívanie zdrojov v rámci stratégie Európa 2020 tým, že pomáha prevádzať politiky efektívneho využívania zdrojov z makroúrovne (oddelenie hospodárskeho rastu od využívania zdrojov a zhoršovania životného prostredia) na ciele na mikroúrovni a tým vedie jednotlivých ekonomických aktérov k dosahovaniu najlepšieho možného environmentálneho správania z ekonomického hľadiska.

V súčasnosti prispievajú maloobchodníci k HDP Európy 13 %, pričom ale odvetvia potravín a nápojov, bývania a dopravy sú približne zo 70 až 80 % príčinou nepriaznivého dosahu spotreby na životné prostredie. Keďže maloobchodníci pôsobia vo všetkých týchto troch oblastiach, môže posilnenie udržateľnosti prostredníctvom ich činnosti priniesť životnému prostrediu značný prospech.

Ďalšie informácie:

Služby týkajúce sa hodnotenia záväzkov v rámci programu EAPM (úplná správa, súhrnná správa a prílohy)

Pozri aj:

Fórum maloobchodu:

http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm

Kontaktné osoby :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar