Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Jaemüüjad näitavad head tahet ressursitõhususega arvestamisel

Brüssel, 28. veebruar 2012. Euroopa jätkusuutlikkust käsitleva jaemüügifoorumi viimasest aruandest nähtub, et oma majandustegevusega seotud otsustes arvestavad jaemüüjad keskkonnakaitsega rohkem kui ei iial varem. Foorumis osalevad ettevõtjad pööravad suuremat tähelepanu oma tarneahelate keskkonnasäästlikuks muutmisele, säästvatele turustussüsteemidele ja taastuvenergia kasutamisele. Sellest ilmneb, et ettevõtjate jaoks muutub keskkonnavastutus üha olulisemaks ning nad mõistavad, et on vaja panustada ELi säästva tarbimise ja tootmise poliitikasse.

ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „Jaemüüjad on kindlal seisukohal, et ressursitõhusust on vaja toetada – nad saavad muuta oma tarneahela keskkonnamõju ning soodustada tarbijate käitumise muutumist. Jaemüügifoorumi liikmete võetud keskkonnaalastest kohustustest ilmneb, mida on võimalik teha. Soovin toetada selle positiivse kogemuse rakendamist. Seda saab teha heade säästvate tavade ulatuslikuma ja üldise kasutamisega. Jaemüügisektoril on palju võita, suurendades tarbijate usaldust keskkonnanõuete ja -tegevuste usutavuse vastu. Ma soovin jaemüügifoorumile edu selle eesmärgi saavutamiseks vajalike vahendite edasisel väljatöötamisel.”

Foorumis osalevad jaemüüjad on kohustunud võtma konkreetseid keskkonnaalaseid meetmeid, et panustada säästvasse tarbimisse ja ressursitõhususse. Alates jaemüüjate foorumi loomisest 2009. aastal on igal aastal kontrollitud selle liikmete eesmärke ja saavutusi. Tegevusprogrammi viimases aruandes antakse ülevaade 2010. aastaks võetud 390 keskkonnaalasest kohustusest, mis on jagatud kolme kategooriasse: mida me müüme, kuidas me müüme ja teabevahetus. Võetud kohustusi oli 100 võrra rohkem kui 2009. aastal.

Aruandes on esile toodud terve rida parimate tavade abil saavutatud tulemusi. Tarneahela jätkusuutlikkuse soodustamiseks on Metro Group koostöös ÜRO tööstusarengu organisatsiooniga (UNIDO) välja töötanud arengu- ja reformijärgus riikide tarnijate koolitusprogrammi. Ostukeskuste ketis Auchan on kokku hoitud peaaegu 10 000 tonni ulatuses pakkematerjali ning supermarketite keti Mercadona 150 kaupluses on ühekordseks kasutamiseks mõeldud kilekottide hulka vähendatud 80%. Ühendkuningriigi suurim supermarketikett Tesco saavutas oma eesmärgi – vähendas jäätmeid, nii et prügilasse ei olnudki midagi saata, ning Euroopa suurim rõivajaemüüja Inditex vähendas 840 kaupluses keskmist energiatarvet 42%. Näited konkreetsete jaemüüjate võetud kohustest on esitatud aruandes.

Aruandest nähtub ka, et kohustused kajastavad üha enam soovitusi ja parimaid tavasid, mida on kirjeldatud jaemüügifoorumi teemadokumentides. Kõnealustes dokumentides on juttu säästval viisil toodetud puidust, ökomärgistusest, kaupluste energiatõhususest ja süsinikdioksiidiheitest, toodete olelusringi keskkonnamõjusid käsitlevast teabest, tarbijainfost, pakenditest, veost ja logistikast.

Taust

Jaemüüjate foorum loodi 2009. aastal vabatahtliku sidusrühmade foorumina. Jaemüüjate foorumi liikmeks võivad saada kõik jaemüüjad, kes liituvad jaemüüjate keskkonnaalase tegevusprogrammiga (REAP) ning ka kodanikuühiskonna organisatsioonidega.

Foorum loodi Euroopa Komisjoni, jaemüüjate ja peamiste sidusrühmade vahelise dialoogi hõlbustamiseks, et teha säästva tarbimise soodustamiseks võetavad praktilised meetmed paremini arusaadavaks. Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu saavutamise strateegia „Euroopa 2020” säästva tarbimise ja tootmise poliitikat käsitleva osa põhimõte on see, et me rahuldaksime oma majanduskasvu ja tarbimise vajadusi viisil, mis ei vähenda tulevaste põlvkondade võimalusi.

Säästva tarbimise ja tootmise poliitika panustab strateegia „Euroopa 2020” ressursitõhususe juhtalgatusse, aidates teisendada ressursitõhususe poliitika makrotasandi eesmärke (lõpetada majanduskasvu sõltuvus loodusvarade kasutamisest ja keskkonna olukorra halvenemisest) mikrotasandi eesmärkideks, kannustades seeläbi üksikuid ettevõtjaid saavutama parimat keskkonnategevuse tulemuslikkust, mis on majanduslikult võimalik.

Kui jaemüüjate osa Euroopa sisemajanduse koguproduktist on praegu 13%, siis toiduainete ja jookide tootmise, elamuehituse ja liikuvussektori tarbimise negatiivse keskkonnamõju osakaal on ligikaudu 70–80%. Kuna jaemüüjad tegutsevad kõigis kolmes valdkonnas, võivad nendepoolsed säästvuse tõhustamise meetmed tuua märkimisväärset keskkonnatulu.

Lisateave

Jaemüüjate keskkonnaalase tegevusprogrammi kohustuste kontrolliteenuste aruanne Services on Monitoring Retailers’ REAP commitments (täielik aruanne, kokkuvõtlik aruanne ja lisad)

Vt ka:

Jaemüügifoorum:

http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar