Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL EL ET BG RO

Európska komisia – Tlačová správa

Vnútorný trh s energiou: vnútroštátne právne predpisy 8 členských štátov ešte nie sú v súlade s pravidlami EÚ

Brusel 27. februára 2012 – Umožnenie hospodárskej súťaže na trhoch s energiou je kľúčovým faktorom konkurencieschopnosti hospodárstva EÚ ako celku. Efektívny, prepojený a transparentný európsky vnútorný trh s energiou takisto zabezpečí spotrebiteľom výber medzi rôznymi spoločnosťami dodávajúcimi plyn a elektrickú energiu a otvorí prístup na trh všetkým dodávateľom.

Členské štáty boli povinné transponovať do svojich predpisov smernicu o elektrine a smernicu o plyne z tretieho energetického balíka do 3. marca 2011. Napriek tomu Bulharsko, Cyprus, Španielsko, Luxembursko, Holandsko, Rumunsko a Slovensko doteraz Komisiu neinformovali o žiadnom opatrení na transpozíciu týchto dvoch smerníc a Estónsko neposkytlo žiadne informácie o transpozícii smernice o plyne.

Komisia preto dnes týmto 8 členským štátom zaslala 15 odôvodnených stanovísk, v ktorých na ne nalieha, aby si splnili svoju zákonnú povinnosť. Členské štáty teraz majú dva mesiace na odpoveď. Ak súlad so smernicami nedosiahnu, Komisia môže túto vec postúpiť Súdnemu dvoru Európskej únie.

Súvislosti

Hlavy štátov a vlád EÚ vo februári 2011 skonštatovali potrebu finalizovať vnútorný trh s energiou do roku 2014. Na to je potrebná včasná a úplná transpozícia právnych predpisov EÚ o jednotnom trhu s plynom a elektrinou do vnútroštátnych predpisov. Tretí energetický balík zahŕňa kľúčové ustanovenia o správnom fungovaní trhov s energiou vrátane nových pravidiel o oddelení sietí, pravidiel, ktoré posilňujú nezávislosť a právomoci vnútroštátnych regulačných orgánov, a pravidiel zameraných na zlepšenie fungovania maloobchodných trhov v prospech spotrebiteľov.

Predmetnými smernicami z tretieho energetického balíka sú:

  • smernica o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom (2009/73/ES)

  • smernica o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou (2009/72/ES).

Konanie EÚ vo veci porušenia sa týka prípadov neoznámenia transpozície tretieho energetického balíka. Komisia zároveň analyzuje opatrenia oznámené členskými štátmi, ktoré smernice transponovali len čiastočne, a v nasledujúcich mesiacoch rozhodne o ďalších primeraných krokoch.

Ďalšie informácie

Smernica o elektrine (2009/72/ES) a smernica o plyne (2009/73/ES) sú dostupné tu.

Webová stránka Komisie o vnútornom trhu s energiou: http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/index_en.htm.

Súčasné všeobecné číselné údaje o konaniach EÚ vo veci porušenia sú dostupné na adrese: http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_en.htm.

Ďalšie informácie o konaniach EÚ vo veci porušenia nájdete v MEMO/12/134.

Kontaktné osoby:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar