Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL EL SK BG RO

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Energia siseturg: kaheksa riigi siseriiklikud õigusaktid ei ole ikka veel vastavuses ELi eeskirjadega

Brüssel, 27. veebruar 2012. Energiaturgude avamine konkurentsile on võti kogu ELi majanduse konkurentsivõime jaoks. Euroopa tõhus, ühendatud ja läbipaistev energia siseturg annab tarbijatele võimaluse valida gaasi ja elektrienergiat tarnivate eri ettevõtjate vahel ning kõigile tarnijatele võimaluse turule juurdepääsuks.

Liikmesriigid olid kohustatud kolmanda energiapaketi elektri- ja gaasidirektiivid üle võtma 3. märtsiks 2011. Bulgaaria, Küpros, Hispaania, Luksemburg, Madalmaad, Rumeenia ja Slovakkia ei olnud kõnealuseks kuupäevaks komisjoni teavitanud kahe direktiivi ülevõtmismeetmetest ning Eesti ei olnud teavitanud gaasidirektiivi ülevõtmisest.

Seega saatis komisjon täna nimetatud kaheksale riigile 15 põhjendatud seisukohta, et nõuda tungivalt nende juriidilise kohustuse täitmist. Liikmesriikidel on nüüd vastamiseks aega kaks kuud. Täitmatajätmise korral võib komisjon anda asja arutamiseks Euroopa Liidu Kohtusse.

Taust

ELi riigipead ja valitsusjuhid teatasid 2011. aasta veebruaris vajadusest kujundada 2014. aastaks lõplikult välja energia siseturg. Selle saavutamiseks on ülioluline võtta gaasi ja elektri ühtse turu loomisega seotud Euroopa Liidu õigusaktid õigeaegselt ja täielikult üle siseriiklikku õigusse. Kolmanda energiapaketi olulistes sätetes käsitletakse energiaturgude nõuetekohast toimimist; kehtestatud on ka võrkude eraldamise uued eeskirjad, riiklike seadusandjate sõltumatust ja volitusi kindlustavad eeskirjad ning tarbijate heaolu huvides jaeturgude toimimise tõhustamist käsitlevad eeskirjad.

Kolmanda energiapaketi asjaomased direktiivid on:

  • maagaasi siseturu ühiseeskirju käsitlev direktiiv (2009/73/EÜ),

  • elektrienergia siseturu ühiseeskirju käsitlev direktiiv (2009/72/EÜ).

Käesolevas rikkumismenetluses käsitletakse kolmanda energiapaketi ülevõtmisest teatamata jätmise juhtumeid. Samal ajal hindab komisjon nende liikmesriikide teatatud meetmeid, kes on direktiivid üle võtnud ainult osaliselt, ning otsustab järgmiste kuude jooksul edasiste asjakohaste sammude üle.

Lisateave

Elektrienergia direktiiviga (2009/72/EÜ) ja maagaasidirektiiviga (2009/73/EÜ) saab tutvuda: http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/legislation/legislation_en.htm.

Komisjoni veebisait energia siseturu kohta:

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/index_en.htm.

Praegused rikkumisalased arvandmed on kättesaadavad aadressil:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_en.htm.

ELi rikkumismenetluste kohta lisateabe saamiseks vt MEMO/12/134.

Kontaktisikud:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar