Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL EL ET SK RO

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Вътрешен енергиен пазар: националното законодателство на 8 държави-членки все още не съответства на правилата на ЕС

Брюксел, 27 февруари 2012 г. — Отварянето на енергийните пазари е от съществена важност за конкурентоспособността на икономиката на ЕС като цяло. Ефективният, взаимосвързан и прозрачен вътрешен енергиен пазар в Европа ще предложи и на потребителите избор между различни дружества, доставящи природен газ и електроенергия, и ще направи пазара достъпен за всички доставчици.

Директивите за електроенергията и природния газ от третия енергиен пакет трябваше да се транспонират от държавите-членки до 3 март 2011 г. Към днешна дата България, Кипър, Испания, Люксембург, Нидерландия, Румъния и Словакия не са информирали Комисията относно никакви мерки за транспониране на двете директиви, а Естония не е внесла информация по отношение на Директивата за природния газ.

Поради това днес Комисията изпрати 15 мотивирани становища на тези 8 държави-членки, за да ги прикани настоятелно да спазят правното си задължение. Държавите-членки имат срок от два месеца, за да предприемат мерки. Ако не спазят задължението си, Комисията може да заведе иск срещу тях пред Съда на Европейския съюз.

Контекст

През февруари 2011 г. държавните и правителствени ръководители на ЕС обявиха нуждата от завършване на вътрешния енергиен пазар до 2014 г. Своевременното и пълно транспониране на европейското законодателство относно единния пазар на природен газ и електроенергия в националните нормативни уредби е от съществена важност за постигането на тази цел. Третият енергиен пакет съдържа важни разпоредби за правилното функциониране на енергийните пазари, включително нови правила за отделянето на мрежите, за укрепване независимостта и правомощията на националните регулаторни органи и правила за подобряване на дейността на пазарите на дребно в интерес на потребителите.

Засегнатите директиви от третия енергиен пакет са:

  • Директива относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ (2009/73/ЕО)

  • Директива относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (2009/72/ЕО)

Настоящата процедура за нарушения на правото на ЕС се занимава със случаи на неуведомяване за транспонирането на третия енергиен пакет. Същевременно Комисията анализира мерките, нотифицирани от държавите-членки, които са транспонирали директивите само частично, и в следващите няколко месеца ще реши какви стъпки трябва да се предприемат.

За повече информация:

Директивата за електроенергията (2009/72/ЕО) и Директивата за природния газ (2009/73/ЕО) могат да бъдат намерени тук.

Уебсайт на Комисията относно вътрешния енергиен пазар: http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/index_en.htm.

Актуалните статистически данни във връзка с нарушенията са на разположение в интернет на адрес: http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_bg.htm.

За повече информация относно процедурите на ЕС за нарушение, виж MEMO/12/134.

За контакти:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar