Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Daňový systém: Rozvoj jednotného kontaktného miesta pre cezhraničné dodržiavanie predpisov o DPH

Brusel 13. januára 2012 – Obchodovať vo viac ako jednom členskom štáte často znamená prichádzať do styku s viacerými daňovými správami v rôznych jazykoch. Riešenie viacnásobných povinností v oblasti DPH môže byť pre spoločnosti veľmi zložité a nákladné. Dnes prijatý návrh predstavuje prvý krok k jednotnému kontaktnému miestu pre všetky služby poskytované elektronicky, ktoré podniky budú môcť využívať od 1. januára 2015. Ako sa uvádza v oznámení Komisie o budúcnosti DPH z minulého decembra (pozri IP/11/1508), koncepcia jednotného kontaktného miesta pre cezhraničný obchod v EÚ sa bude uplatňovať najskôr na elektronický obchod, služby vysielania a telekomunikačné služby. Komisia sa v budúcnosti bude snažiť postupne rozšíriť jednotné kontaktné miesto aj na iné druhy tovarov a služieb.

Algirdas Šemeta, komisár pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom, uviedol: „Zložitosť súčasného systému DPH v EÚ predstavuje prekážku obchodovania na jednotnom trhu. Jednotné kontaktné miesto vo výraznej miere uľahčí cezhraničnú expanziu európskych začínajúcich firiem, čo zas pomôže pri vytváraní rastu a pracovných miest.“

Komisia vo svojom nedávno prijatom oznámení o budúcnosti DPH zdôrazňuje, že plne rozvinuté jednotné kontaktné miesto (JKM) – opatrenie, ktoré Komisia navrhla vo svojom pláne na zníženie administratívnych záťaží – má vysokú prioritu.

Návrh sa v súčasnosti vzťahuje na také aspekty, ako napr. rozsah schémy, povinnosti podávania správ, priznania DPH, mena, platby, záznamy atď., ktoré si vyžadujú spoločné pravidlá. Realizácia „malého“ jednotného kontaktného miesta pre európskych poskytovateľov telekomunikačných a elektronických služieb, ako aj služieb vysielania spotrebiteľom od 1. januára 2015 bude veľkým krokom k zjednodušeniu pravidiel dodržiavania predpisov o DPH v EÚ. Jednotné kontaktné miesto umožní podnikom, aby priznávali a platili DPH v členskom štáte svojho zriadenia, a nie v členskom štáte, do ktorého patrí ich zákazník. Systém jednotného kontaktného miesta, ktorý sa v súčasnosti obmedzuje na poskytovateľov elektronických služieb, ktorí nepochádzajú z EÚ, sa rozširuje na podniky z EÚ a na telekomunikačné služby a služby vysielania. Budúcim cieľom je rozšíriť jednotné kontaktné miesto na ešte viac činností vrátane dodávok tovaru. Návrh, ktorý Komisia dnes prijala, predstavuje prvý krok v rámci rozsiahleho pracovného programu, ktorý povedie k včasnej a úspešnej realizácii novej schémy. Komisia vyzýva členské štáty, aby v roku 2012 vyslovili svoj súhlas s týmito opatreniami. Spoločná koncepcia je kľúčom k navrhnutiu systémov informačných technológií, ktoré zabezpečia potrebnú výmenu informácií medzi daňovými orgánmi v 27 členských štátoch, a k plnej realizácii opatrení do roku 2015.

Kontext

Od júla 2003 je v platnosti systém jednotného kontaktného miesta na zjednodušenie daňových povinností pre poskytovateľov elektronických služieb, ktorí nepochádzajú z EÚ a ktorí tieto služby poskytujú spotrebiteľom z EÚ (pozri IP-04/1331). Systém funguje dobre a umožňuje obchodníkom, ktorí nepochádzajú z EÚ a ktorí majú povinnosť platiť DPH v EÚ, aby si vybrali jedno miesto na splnenie svojich povinností vyplývajúcich z predpisov o DPH. Prostredníctvom tohto jedného elektronického portálu sa podáva jedno priznanie DPH a realizuje platba. Na základe poskytnutých informácií sa táto platba automaticky priraďuje rôznym členským štátom, v ktorých je DPH splatná.

Dňa 1. januára 2015 sa pravidlá o DPH, pokiaľ ide o miesto poskytnutia služieb, zmenia pre spoločnosti, ktoré poskytujú telekomunikačné služby, služby vysielania alebo elektronické služby zákazníkom z EÚ. DPH sa stane splatnou tam, kde patrí zákazník. Preto je potrebné rozšíriť súčasný rozsah pôsobnosti platného systému jednotného kontaktného miesta. V súčasnosti sa už prevádzkuje schéma pre podniky, ktoré nepochádzajú z EÚ a ktoré poskytujú elektronické služby. Táto schéma sa teraz rozšíri tak na podniky z EÚ, ako aj podniky, ktoré nepochádzajú z EÚ, a popri elektronických službách sa bude vzťahovať aj na telekomunikačné služby a služby vysielania. Umožní dodávateľom, aby používali webový portál v členskom štáte, v ktorom podliehajú DPH z poskytovania týchto služieb súkromným spotrebiteľom splatnej v iných členských štátoch.

S cieľom dosiahnuť právnu istotu sú potrebné jasné a záväzné pravidlá upravujúce uplatňovanie tejto novej schémy. Aktuálne ustanovenia vykonávacích pravidiel k smernici o DPH (nariadenie Rady EÚ/282/2011) sa preto musia príslušne zmeniť a doplniť.

Úplné znenie nariadenia možno nájsť na stránke:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm

Domovská stránka komisára Algirdasa Šemetu, komisára EÚ pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar