Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Podatki: Prace nad punktem kompleksowej obsługi transgranicznej do celów zgodności z przepisami VAT

Bruksela, 13 stycznia 2012 r. – Prowadzenie działalności gospodarczej w więcej niż jednym państwie członkowskim oznacza kontakty z różnymi instytucjami podatkowymi w różnych językach. Wywiązywanie się z różnorodnych zobowiązań wynikających z VAT może być dla przedsiębiorstw bardzo uciążliwe i kosztowne. Przyjęty dziś wniosek ustawodawczy jest pierwszym krokiem do uruchomienia w dniu 1 stycznia 2015 r. punktu kompleksowej obsługi wszelkich usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz przedsiębiorstw. Jak określono w ostatnim grudniowym komunikacie Komisji w sprawie przyszłości VAT (zob. IP11/1508), punkt kompleksowej obsługi handlu transgranicznego w UE będzie początkowo wykorzystywany w dziedzinach handlu elektronicznego, nadawania oraz usług telekomunikacyjnych. W przyszłości Komisja będzie dążyła do stopniowego rozszerzenia zakresu działalności punktu kompleksowej obsługi na inne towary i usługi.

Algirdas Šemeta, komisarz ds. podatków, unii celnej, audytu i zwalczania nadużyć finansowych, stwierdził: „Złożoność obecnego systemu VAT w UE stanowi przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej na jednolitym rynku. Punkt kompleksowej obsługi w dużej mierze ułatwi ekspansję transgraniczną nowych europejskich przedsiębiorstw. To z kolei przyczyni się do tworzenia miejsc pracy i napędzania wzrostu gospodarczego.”

W niedawno przyjętym komunikacie w sprawie przyszłości systemu VAT podkreślano, że w pełni operacyjny punkt kompleksowej obsługi – mechanizm zaproponowany przez Komisję w ramach planu ograniczenia obciążeń administracyjnych – jest priorytetem.

Przyjęty dziś wniosek dotyczy takich elementów jak zakres systemu, obowiązki w zakresie sprawozdawczości, zwroty VAT, waluta, płatności, rejestry i inne, które wymagają wspólnych przepisów. Wprowadzenie od 1 stycznia 2015 r. małego punktu kompleksowej obsługi dla unijnych dostawców usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych na rzecz ostatecznych konsumentów będzie duży postępem w upraszczaniu zasad wzajemnej zgodności w zakresie VAT w UE. Punkt kompleksowej obsługi umożliwi przedsiębiorstwom składanie deklaracji w zakresie podatku VAT i płacenie go raczej w państwie członkowskim, w którym mają siedzibę, a nie w tym, gdzie znajdują się ich klienci. System punktu kompleksowej obsługi, stosowany obecnie tylko do dostawców usług elektronicznych spoza UE, rozszerzony zostanie na przedsiębiorstwa UE oraz na usługi nadawcze i telekomunikacyjne. Przewiduje się rozszerzenie zakresu działalności punktu kompleksowej obsługi na dalsze formy działalności gospodarczej, w tym na dostawy towarów. Przyjęty dzisiaj przez Komisję wniosek j

est pierwszym elementem szeroko zakrojonego programu prac, który doprowadzi do terminowej i pomyślnej realizacji nowego systemu. Komisja wzywa państwa członkowskie do przyjęcia tych środków w 2012 r. Wspólne podejście jest kluczowe dla opracowania systemów informatycznych, które zagwarantują niezbędną wymianę informacji między organami podatkowymi 27 państw członkowskich i umożliwią pełne wdrożenie systemu do 2015 r.

Kontekst

Punkt kompleksowej obsługi, który ułatwia dostawcom usług elektronicznych spoza UE świadczącym usługi na rzecz konsumentów w UE wypełnianie zobowiązań w zakresie VAT, działa od lipca 2003 r. (zob. IP/04/1331). System działa sprawnie, umożliwiając handlowcom spoza UE, którzy podlegają obowiązkowi płacenia podatku VAT w UE wybór jednego miejsca do celów zgodności z przepisami VAT. Za pośrednictwem jednego portalu elektronicznego sporządza się jedyną wymaganą deklarację VAT i płaci podatek VAT. Na podstawie dostarczonych informacji płatność jest automatycznie rozdzielana między poszczególne państwa członkowskie, którym VAT jest należny.

W dniu 1 stycznia 2015 r. zmienią się przepisy w zakresie VAT obowiązujące w odniesieniu do przedsiębiorstw, które świadczą usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne na rzecz unijnych konsumentów. Podatek VAT będzie pobierany w państwie członkowskim nabywcy. Dlatego konieczne jest rozszerzenie zakresu działalności punktu kompleksowej obsługi. Obecnie system stosowany jest w odniesieniu do przedsiębiorstw spoza UE, które świadczą usługi elektroniczne. Zostanie on rozszerzony i będzie stosowany zarówno dla przedsiębiorstw z UE jak i spoza UE, a jednocześnie oprócz usług elektronicznych obejmie dodatkowo usługi telekomunikacyjne i nadawcze. Umożliwi to dostawcom usług używanie portalu internetowego w państwie członkowskim, w którym rozliczają VAT, do uiszczenia podatku VAT należnego w innym państwie członkowskim za świadczone w nim usługi na rzecz osób prywatnych.

W celu zagwarantowania pewności prawnej potrzebne są jasne i wiążące zasady dotyczące stosowania nowego systemu. Obowiązujące przepisy wykonawcze do dyrektywy w sprawie VAT (rozporządzenie Rady (UE) nr 282/2011) wymagają zatem wprowadzenia odpowiednich zmian.

Pełny tekst rozporządzenia można znaleźć pod adresem:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm

Strona komisarza Algirdasa Šemety, odpowiedzialnego za podatki, unię celną, audyt oraz zwalczanie nadużyć finansowych:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar