Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie — Persbericht

Belastingen: éénloketsysteem wordt uitgebreid om grensoverschrijdende naleving btw-verplichtingen te vereenvoudigen

Brussel, 13 januari 2012 – Bedrijven die actief zijn in meer dan een lidstaat, moeten vaak formaliteiten afhandelen met meerdere belastingdiensten in verschillende talen. De naleving van de talrijke btw-verplichtingen kan zeer omslachtig en duur zijn. Het voorstel van vandaag is een eerste stap naar een éénloketsysteem voor alle langs elektronische weg verrichte diensten, waarvan de bedrijven vanaf 1 januari 2015 zullen kunnen profiteren. Zoals aangekondigd in de mededeling van de Commissie over de toekomst van de btw afgelopen december (zie IP/11/1508) zal het éénloketsysteem voor grensoverschrijdende handel binnen de EU eerst worden toegepast op e-commerce, omroep- en telecommunicatie­diensten. In een volgende fase zal de Commissie ernaar streven om dit systeem stapsgewijze uit te breiden tot andere goederen en diensten.

Algirdas Šemeta, Commissaris voor belastingen, douane-unie, audit en fraudebestrijding, verwoordde het als volgt: "De complexiteit van het huidige btw-stelsel in de EU belemmert de handel op de eengemaakte markt. Met het éénloketsysteem zullen Europese starters hun activiteiten veel gemakkelijker ook in andere EU-landen kunnen ontplooien. Dit is dan weer bevorderlijk voor de groei en de werkgelegenheid."

In de onlangs aangenomen mededeling over de toekomst van de btw wordt benadrukt dat een volwaardig éénloketsysteem – een van de maatregelen die de Commissie heeft voorgesteld in haar plan voor administratieve lastenverlaging – hoge prioriteit heeft.

Het voorstel van vandaag heeft onder meer betrekking op het toepassingsgebied van de regeling, rapportageverplichtingen, btw-aangiften, munteenheid, betalingen, administratie enz., waarvoor gemeenschappelijke regels nodig zijn. De tenuitvoerlegging op 1 januari 2015 van een mini-éénloketsysteem voor EU-bedrijven die telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten verlenen aan consumenten, zal een grote stap voorwaarts betekenen in de vereenvoudiging van de btw-nalevingsregels in de EU. Dankzij het éénloketsysteem zullen bedrijven de btw kunnen aangeven en betalen in de lidstaat waar zij gevestigd zijn in plaats van de lidstaat waar hun afnemer zich bevindt. Het éénloketsysteem dat momenteel is beperkt tot niet-EU-bedrijven die elektronische diensten verlenen, wordt uitgebreid tot EU-bedrijven en tot omroep- en telecommunicatiediensten. Het is de bedoeling om het éénloketsysteem in de toekomst nog verder uit te breiden tot andere activiteiten, waaronder leveringen van goederen. Het voorstel dat de Commissie vandaag heeft aangenomen, is een eerste stap in een omvangrijk werkprogramma dat moet helpen om de nieuwe regeling tijdig en met succes te implementeren. De Commissie roep alle lidstaten op om met deze maatregelen in te stemmen in 2012. Een gemeenschappelijke aanpak is cruciaal voor de ontwikkeling van de IT-systemen waarmee de nodige gegevens tussen de belastingdiensten van de 27 lidstaten kunnen worden uitgewisseld, en voor een volledige implementatie van de regeling in 2015.

Achtergrond

Sinds juli 2003 bestaat er een éénloketsysteem dat voorziet in een vereenvoudiging van de btw-verplichtingen voor niet-EU-bedrijven die elektronische diensten verlenen aan EU-consumenten (zie IP-04/1331). Dit systeem, waarbij niet-EU-bedrijven die btw moeten betalen in de EU, ervoor kunnen kiezen om al hun btw-verplichtingen op één plaats te vervullen, heeft goed gefunctioneerd. Via dit ene elektronische portaal wordt één btw-aangifte en –betaling gedaan. Op basis van de verstrekte gegevens wordt het betaalde bedrag vervolgens automatisch toegerekend aan de verschillende lidstaten waar de btw verschuldigd is.

Op 1 januari 2015 veranderen de btw-regels inzake de plaats van een dienst voor bedrijven die telecommunicatie-, omroep- of elektronische diensten verlenen aan EU-klanten. De btw wordt dan verschuldigd waar de klant zich bevindt. Daarom moet het huidige toepassingsgebied van het bestaande éénloketsysteem worden uitgebreid. De huidige regeling voor niet-EU-bedrijven die elektronische diensten verlenen, zal worden uitgebreid tot EU-bedrijven en – naast elektronische diensten – ook gaan gelden voor telecommunicatie- en omroepdiensten. Dienstverleners zullen gebruik kunnen maken van een webportaal in de lidstaat waar zij geïdentificeerd zijn, om de btw aan te geven die verschuldigd is in andere lidstaten voor de diensten die zij daar aan particuliere klanten verlenen.

Omwille van de rechtszekerheid moeten er duidelijke en bindende voorschriften komen in verband met de toepassing van deze nieuwe regeling. Daarom moeten de bestaande uitvoeringsbepalingen van de btw-richtlijn (Verordening (EU) nr. 282/2011 van de Raad) in die zin worden gewijzigd.

De volledige tekst van de verordening kan worden geraadpleegd via:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm

Homepage van Algirdas Šemeta, commissaris voor Belastingen en douane-unie, audit en fraudebestrijding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar