Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Nodokļi: vienota kontaktpunkta izveide PVN saistību izpildei pārrobežu darījumos

Brisele, 2012. gada 13. janvāris. Veicot uzņēmējdarbību vairākās dalībvalstīs, bieži vien nākas sazināties ar vairākām nodokļu administrācijām dažādās valodās. Daudzveidīgo PVN saistību izpilde uzņēmumiem var būt ļoti apgrūtinoša un dārgi izmaksāt. Šodien pieņemtais priekšlikums ir pirmais solis virzībā uz vienota kontaktpunkta izveidi visiem elektroniski sniegtiem pakalpojumiem, un uzņēmumi to varēs izmantot no 2015. gada 1. janvāra. Kā jau teikts pagājušā gada decembrī klajā laistajā Komisijas paziņojumā par PVN nākotni (sk. IP/11/1508), vienota kontaktpunkta pieeju ES pārrobežu tirdzniecībā vispirms ieviesīs elektroniskās komercijas, apraides un telesakaru pakalpojumiem. Turpmākā nākotnē Komisija centīsies vienota kontaktpunkta pieeju pakāpeniski attiecināt arī uz citām precēm un pakalpojumiem.

ES komisārs nodokļu, muitas, revīzijas un krāpšanas apkarošanas jautājumos Aļģirds Šemeta sacīja: "Pašreizējās ES PVN sistēmas sarežģītība ir šķērslis, kas kavē uzņēmējdarbību vienotajā tirgū. Vienots kontaktpunkts ievērojami vienkāršos Eiropas jauno uzņēmumu paplašināšanos pārrobežu mērogā. Tas savukārt palīdzēs veicināt izaugsmi un radīt darbavietas."

Nesen pieņemtajā paziņojumā par PVN nākotni uzsvērts, ka pilnībā izstrādāts vienotais kontaktpunkts — pasākums, kas ierosināts Komisijas plānā administratīvā sloga samazināšanai, — ir svarīga prioritāte.

Šodien pieņemtais priekšlikums saistīts ar tādiem aspektiem kā pasākuma darbības joma, ziņošanas pienākumi, PVN deklarācijas, valūta, maksājumi, uzskaite, kā arī ar citiem aspektiem, kam nepieciešami kopīgi noteikumi. No 2015. gada 1. janvāra ieviešot mini vienoto kontaktpunktu ES uzņēmējiem, kuri patērētājiem sniedz telesakaru, apraides un elektroniskos pakalpojumus, tiks sperts nozīmīgs solis PVN atbilstības noteikumu vienkāršošanai ES. Vienotais kontaktpunkts dos iespēju uzņēmējiem deklarēt un samaksāt PVN to reģistrācijas dalībvalstī, nevis dalībvalstī, kurā atrodas to klients. Vienotā kontaktpunkta sistēmā, kuru patlaban izmanto tikai ārpussavienības uzņēmumi, kas sniedz elektroniskos pakalpojumus, tiks iekļauti arī ES uzņēmumi un apraides un telesakaru pakalpojumi. Nākotnē plānots vienotā kontaktpunkta sistēmā iekļaut vēl citas darbības, tostarp preču piegādi. Šodien pieņemtais Komisijas priekšlikums ir pirmais pasākums plašā darba programmā, kas ļaus laikus un sekmīgi īstenot jauno sistēmu. Komisija aicina visas dalībvalstis 2012. gada laikā paust piekrišanu šiem pasākumiem. Vienota pieeja ir būtiska, projektējot IT sistēmas, kas ļaus veikt nepieciešamo informācijas apmaiņu starp 27 dalībvalstu nodokļu administrācijām, un nodrošinot pilnīgu ieviešanu līdz 2015. gadam.

Pamatinformācija

Kopš 2003. gada jūlija darbojas vienota kontaktpunkta sistēma, ar ko vienkāršo PVN saistību izpildi ārpussavienības uzņēmumiem, kuri sniedz elektroniskos pakalpojumus patērētājiem ES (sk. IP/04/1331). Sistēma ir darbojusies sekmīgi, ārpussavienības uzņēmumiem, kuriem jāmaksā PVN Eiropas Savienībā, dodot iespēju izvēlēties vienu kontaktpunktu PVN saistību izpildei. Šajā vienotajā elektroniskajā portālā iesniedz vienotu PVN deklarāciju un veic maksājumu. Uz sniegtās informācijas pamata šo maksājumu automātiski sadala dažādām dalībvalstīm, kurās jāmaksā PVN.

2015. gada 1. janvārī mainīsies PVN noteikumi par pakalpojumu sniegšanas vietu uzņēmumiem, kuri sniedz telesakaru, apraides vai elektroniskos pakalpojumus patērētājiem ES. PVN kļūs iekasējams vietā, kur atrodas klients. Tāpēc ir jāpaplašina pašreizējās vienotā kontaktpunkta sistēmas darbības joma. Patlaban sistēmu jau izmanto ārpussavienības uzņēmumi, kas sniedz elektroniskos pakalpojumus. Sistēmu tagad paplašinās, aptverot gan ES uzņēmumus, gan ārpussavienības uzņēmumus un papildus elektroniskajiem pakalpojumiem iekļaujot telesakaru un apraides pakalpojumus. Tas dos iespēju pakalpojumu sniedzējiem dalībvalstī, kurā tie ir identificēti, izmantot tīmekļa portālu, lai sniegtu pārskatu par PVN, kas maksājams citās dalībvalstīs par šādu pakalpojumu sniegšanu privātpersonām.

Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, vajadzīgi skaidri un saistoši noteikumi par šīs jaunās sistēmas piemērošanu. Tālab ir jāgroza pašreizējie PVN direktīvas īstenošanas noteikumi (Padomes Regula (ES) Nr. 282/2011).

Regulas pilns teksts publicēts:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm

ES komisāra nodokļu, muitas, revīzijas un krāpšanas apkarošanas jautājumos Aļģirda Šemetas mājas lapa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar