Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Mokesčiai. PVM mokėjimą užsienyje palengvins vieno langelio sistema

Briuselis, 2012 m. sausio 13 d. Vykdant verslą daugiau nei vienoje ES valstybėje tenka susidurti su skirtingas kalbas vartojančiomis mokesčių administracijomis. Įvairiopų PVM prievolių vykdymas įmonėms gali tapti nemaža brangiai atsieinančia našta. Šiandien Europos Komisijos pasiūlymu pradedama kurti visų e. paslaugų vieno langelio sistema, kuria verslas galės naudotis nuo 2015 m. sausio 1 d. Praėjusį gruodį priimtame Komisijos komunikate dėl PVM ateities (žr. IP/11/1508) nurodyta, kad tokia vieno langelio sistema verslui kitoje ES valstybėje pirmiausia bus taikoma e. prekybai, transliavimo ir telekomunikacijų paslaugoms. Ateityje Komisija sieks, kad vieno langelio sistema būtų taikoma ir kitoms prekėms bei paslaugoms.

Už mokesčius, muitų sąjungą, kovą su sukčiavimu ir auditą atsakingas Europos Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Dabartinės ES PVM sistemos sudėtingumas trukdo vykdyti verslą bendrojoje rinkoje. Vieno langelio sistema gerokai palengvins naujų Europos įmonių plėtrą anapus nacionalinių sienų. Tai skatins augimą ir darbo vietų kūrimą.“

Neseniai priimtame komunikate dėl PVM ateities akcentuota, kad vieno langelio sistema (Komisijos plano mažinti administracinę naštą priemonė) bus plėtojama ypatingos pirmenybės tvarka.

Šiandien priimtame pasiūlyme nustatyta schemos taikymo apimties, įpareigojimų teikti ataskaitas, PVM susigrąžinimo, valiutos, mokėjimo, įrašų ir kiti tvarkos aspektai, kuriems būtinos bendros taisyklės. Minimali vieno langelio sistema, kuria transliavimo, telekomunikacijų ir e. paslaugų teikėjai galės naudotis nuo 2015 m. sausio 1 d., gerokai supaprastins PVM reikalavimų vykdymą Europos Sąjungoje: įmonės galės deklaruoti ir sumokėti PVM toje valstybėje narėje, kur jos įsisteigusios, o ne kliento valstybėje narėje. Vieno langelio sistema, kuria dabar naudojasi ne ES įsisteigę e. paslaugų teikėjai, galės naudotis ir Europos Sąjungos įmonės, transliavimo ir telekomunikacijų paslaugų teikėjai. Ateityje ketinama vieno langelio sistemą pritaikyti ir kitai veiklai, taip pat ir prekių tiekimui. Kad naujoji sistema būtų įdiegta laiku ir sėkmingai, šiandien Komisijos priimtu pasiūlymu pradedama įgyvendinti plati darbų programa. Komisija kviečia visas valstybes nares 2012 m. pritarti pasiūlytosioms priemonėms. IT sistemoms, užtikrinsiančioms 27 valstybių narių mokesčių institucijų informacijos mainus, sukurti ir parengti veiklai nuo 2015 m. būtinas bendras sutarimas.

Pagrindiniai faktai

Nuo 2003 m. liepos mėn. veikia vieno langelio sistema, kuria supaprastinima e. paslaugų ES klientams teikėjų, įsisteigusių ne Europos Sąjungoje, PVM mokėjimo tvarka (žr. IP-04/1331). Sistema veikė sklandžiai; PVM mokėti privalantys prekybininkai, kurie yra įsisteigę ne ES, galėjo pasirinkti vieną PVM prievolių vykdymo vietą. Per šį bendrą elektroninį portalą teikiama bendra PVM deklaracija ir mokamas pridėtinės vertės mokestis. Remiantis gauta informacija, mokestis automatiškai paskirstomas valstybėms narėms, kurioms jis turi būti sumokėtas.

2015 m. sausio 1 d. keisis telekomunikacijų, transliavimo ir e. paslaugas ES klientams teikiančioms bendrovėms galiojančios PVM už paslaugas taisyklės: PVM turės būti mokamas valstybėje narėje, kurioje klientas yra mokesčių mokėtojas. Todėl reikia išplėsti esamos vieno langelio sistemos taikymo sritį. Šiuo metu schema jau veikia e. paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios įsisteigusios ne ES. Po pakeitimo schema bus taikoma taip pat ir ES įmonėms; be e. paslaugų, ketinama įtraukti ir telekomunikacijų bei transliavimo paslaugas. Tiekėjai galės per valstybės, kurioje jie įsiregistravę PVM mokėtojais, interneto portalą sumokėti kitai valstybei mokėtiną PVM už privatiems klientams suteiktas tokias paslaugas.

Kad naujosios schemos teisinis tikrumas būtų pakankamas, reikalingos aiškios saistančios taisyklės. Todėl reikėtų iš dalies pakeisti PVM direktyvos įgyvendinimo taisyklių (Tarybos reglamento ES/282/2011) nuostatas.

Visas reglamento tekstas:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm

Už mokesčius, muitų sąjungą, kovą su sukčiavimu ir auditą atsakingo Europos Komisijos nario Algirdo Šemetos interneto svetainė:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar