Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Keskitetty asiointipiste helpottaa alv-asioiden hoitoa EU:n rajatylittävässä liiketoiminnassa

Bryssel, 13. tammikuuta 2012 – Liiketoiminnan harjoittaminen useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa edellyttää usein asioimista useammassa verohallinnossa ja eri kielillä. Moninkertaisten alv-velvoitteiden hoitaminen voi olla yrityksille hyvin raskasta ja kallista. Tänään hyväksytty ehdotus on ensimmäinen askel kohti kaikki sähköiset palvelut kattavaa keskitettyä asiointipistettä, jota yritykset voivat käyttää 1. tammikuuta 2015 alkaen. Kuten komission viime joulukuussa antamassa alv:n tulevaisuutta käsittelevässä tiedonannossa todetaan (ks. IP/11/1508), EU:n rajatylittävän kaupan keskitettyä asiointipistettä koskevaa lähestymistapaa sovelletaan ensiksi sähköiseen kaupankäyntiin, radio- ja televisiolähetystoimintaan sekä televiestintäpalveluihin. Komissio pyrkii tulevaisuudessa laajentamaan keskitetyn asiointipisteen koskemaan asteittain myös muita tavaroita ja palveluja.

Verotuksesta, tulliliitosta, tarkastustoiminnasta ja petostentorjunnasta vastaavan komissaarin Algirdas Šemetan mukaan ”EU:n nykyinen alv-järjestelmä muodostaa monimutkaisuudessaan esteen liiketoiminnan harjoittamiselle sisämarkkinoilla. Keskitetyn asiointipisteen avulla helpotetaan huomattavasti eurooppalaisia aloittelevia yrityksiä laajentamaan toimintaansa maan rajojen yli. Tällä puolestaan nopeutetaan talouden kasvua ja luodaan uusia työpaikkoja”.

Hiljattain annetussa alv:n tulevaisuutta käsittelevässä tiedonannossa on korostettu sitä, että keskitetyn asiointipisteen kehittäminen täyteen mittaansa on ensisijainen toimenpide, joka sisältyy komission suunnitelmaan vähentää hallinnollista rasitusta.

Tänään esitetyssä ehdotuksessa käsitellään muun muassa järjestelmän soveltamisalaa, raportointivelvoitteita, alv-ilmoituksia, valuuttaa, maksuja ja kirjanpitoa. Kaikille näille tarvitaan yhteiset säännöt. Kuluttajille tarkoitettujen televiestintäpalvelujen, radio- ja televisiolähetyspalvelujen ja sähköisten palvelujen EU-tarjoajille tarkoitettu keskitetty minipalvelupiste otetaan käyttöön 1. tammikuuta 2015, ja se on iso edistysaskel EU:n alv-sääntöjen yksinkertaistamisessa. Tällaisen keskitetyn asiointipisteen avulla yrityksillä on mahdollisuus ilmoittaa ja maksaa arvonlisäverot sijoittautumisjäsenvaltiossaan asiakkaan kotijäsenvaltion asemesta. Keskitetyn palvelupisteen järjestelmää, jonka toiminta rajoittuu tällä hetkellä EU:n ulkopuolisiin sähköisten palvelujen tarjoajiin, laajennetaan parhaillaan koskemaan EU:n yrityksiä sekä sähköisten palvelujen lisäksi myös televiestintä- ja radio- ja televisiopalveluja. Tavoitteena on laajentaa keskitetty palvelupiste kattamaan vielä useammat toiminnot kuten tavaratoimitukset. Komission tänään hyväksymä ehdotus on ensimmäisen toimi laajassa työohjelmassa, jolla uusi alv-järjestelmä pannaan oikea-aikaisesti ja onnistuneesti täytäntöön. Komissio kehottaa kaikkia jäsenvaltioita hyväksymään nämä toimenpiteet vuonna 2012. Yhteinen lähestymistapa on olennaisen tärkeää suunniteltaessa tietojärjestelmiä, jotka takaavat tarvittavan tietojen vaihdon 27 jäsenvaltion veroviranomaisten välillä ja alv-järjestelmän täysimääräisen täytäntöönpanon vuoteen 2015 mennessä.

Taustaa

Keskitetyn asiointipisteen järjestelmä on ollut käytössä heinäkuusta 2003 lähtien, ja sillä on pyritty yksinkertaistamaan sellaisten EU:n ulkopuolisten palveluntarjoajien alv-velvoitteita, jotka suorittavat sähköisiä palveluja kuluttajille EU:ssa (ks. IP-04/1331). Järjestelmä on toiminut hyvin, ja se on tarjonnut sellaisille EU:n ulkopuolisille toimijoille, jotka ovat alv-velvollisia EU:ssa, mahdollisuuden hoitaa alv-asiansa yhdessä paikassa. Kyseiset toimijat voivat antaa alv-ilmoituksen ja maksaa verot tällaisen yhden verkkoportaalin välityksellä. Maksu jaetaan toimitettujen tietojen perusteella automaattisesti alv:sta osallisina olevien eri jäsenvaltioiden kesken.

Televiestintäpalveluja, radio- ja televisiopalveluja sekä sähköisiä palveluja EU-asiakkaille tarjoavien yritysten palvelunsuorituspaikkaa koskevat alv-säännöt muuttuvat 1. tammikuuta 2015. Alv tulee maksettavaksi asiakkaan kotimaassa. Tämän vuoksi nykyisen keskitetyn asiointipisteen järjestelmää on laajennettava. Nykyään järjestelmää sovelletaan jo sähköisiä palveluja tarjoaviin EU:n ulkopuolisiin yrityksiin. Järjestelmä laajennetaan nyt kattamaan sekä EU:n että EU:n ulkopuoliset yritykset ja sähköisten palvelujen lisäksi myös televiestintä- ja radio- ja televisiolähetyspalvelut. Palveluntarjoajat voivat ilmoittaa siinä jäsenvaltiossa, jossa niille on annettu alv-tunniste, verkkoportaalin kautta arvonlisäveron, joka on kertynyt muissa jäsenvaltioissa edellä mainittujen palvelujen suorittamisesta yksityisasiakkaille.

Oikeudellinen varmuus edellyttää tämän järjestelmän soveltamista koskevia selkeitä ja sitovia sääntöjä. Tämän vuoksi alv-direktiivin täytäntöönpanosääntöjen (neuvoston asetus (EU) N:o 282/2011) nykyisiä säännöksiä on muutettava.

Asetusteksti on saatavilla osoitteessa

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm

Verotuksesta, tulliliitosta, tilintarkastuksesta ja petostentorjunnasta vastaavan komissaarin Algirdas Šemetan kotisivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar