Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Beskatning: Udvikling af en one stop-shop for at lette overholdelsen af momsreglerne på tværs af landegrænser

Bruxelles, den 13. januar 2012 – det at drive virksomhed i mere end én medlemsstat medfører ofte kontakter med flere skatteforvaltninger på forskellige sprog. Det kan være meget byrdefuldt og bekosteligt for virksomheder at skulle overholde flere landes momsforpligtelser. Det forslag, der er vedtaget i dag, er et første skridt i retning af en one stop-shop for alle elektronisk leverede tjenester, og den vil være til gavn for virksomheder fra den 1. januar 2015. Som fastsat i Kommissionens meddelelse fra december sidste år om momssystemets fremtid (se IP/11/1508) vil strategien med en one stop-shop for EU's handel på tværs af landegrænserne i første omgang blive anvendt til e-handel, radio- og tv-spredning og teletjenester. I fremtiden vil Kommissionen søge gradvist at udbygge one stop-shoppen til at omfatte andre varer og tjenesteydelser.

Algirdas Šemeta, kommissær med ansvar for beskatning og toldunion, revision og bekæmpelse af svig, udtalte: "Kompleksiteten af EU's nuværende momssystem er en hindring for at drive virksomhed i det indre marked. One stop-shoppen vil i høj grad lette europæiske nystartede virksomheders ekspansion på tværs af landegrænser. Dette vil med tiden bidrage til at skabe vækst og beskæftigelse".

I den nyligt vedtagne meddelelse om momssystemets fremtid er det understreget, at en fuldt udviklet one stop-shop – en foranstaltning, der foreslås i Kommissionens plan om at mindske de administrative byrder − har høj prioritet.

Det aktuelle forslag vedrører bl.a. ordningens anvendelsesområde, indberetnings­forpligtelser, momsangivelser, valuta, betalinger, registreringer m.v, hvor der er behov for fælles regler. Gennemførelsen den 1. januar 2015 af en mini one stop-shop for EU's udbydere af telekommunikationstjenester, radio- og tv-sprednings­tjenester og elektroniske tjenester til forbrugerne vil være et stort skridt fremad i retning af at forenkle momsreglerne i EU. Med one stop-shoppen får virksom­hederne mulighed for at angive og betale momsen i den medlemsstat, hvor de er etableret, snarere end den medlemsstat, som kunderne tilhører. One stop-shopsystemet, som for øjeblikket er begrænset til leverandører uden for EU, der leverer elektroniske tjenester, udvides til at omfatte virksomheder i EU og til radio- og tv-spredning og teletjenester. I fremtiden er det hensigten at udvide one stop-shoppen til at omfatte endnu flere aktiviteter, herunder forsyninger af varer. Forslaget, som Kommissionen vedtog i dag, er et første skridt i et omfattende arbejdsprogram, som vil føre til en rettidig og vellykket gennemførelse af den nye ordning. Kommissionen opfordrer alle medlemsstaterne til at tilslutte sig disse foranstaltninger i 2012. En fælles strategi er afgørende for at udvikle IT-systemer, som vil skabe grundlaget for den nødvendige udveksling af oplysninger mellem skattemyndighederne i de 27 medlemsstater og sikre den fulde gennemførelse senest i 2015.

Baggrund

Siden juli 2003 er der indført et one stop-shopsystem for at forenkle momsreglerne for leverandører uden for EU, der leverer elektroniske tjenester til forbrugerne i EU (se IP/04/1331). Systemet har fungeret godt og har givet virksomheder uden for EU, der er momspligtige i EU, mulighed for at vælge ét kontaktsted med henblik på at opfylde momsreglerne. Via denne fælles, elektroniske portal forelægges en samlet momsangivelse og ‑betaling. På grundlag af de fremlagte oplysninger overføres denne betaling automatisk til de forskellige medlemsstater, hvor der skal betales moms.

Den 1. januar 2015 vil momsreglerne vedrørende leveringsstedet for ydelser ændres for virksomheder, som leverer telekommunikationstjenester, radio- og tv-spredningstjenester eller elektroniske tjenester, der leveres til kunder i EU. Momsen forfalder, hvor kunden hører hjemme. Dette gør det nødvendigt at udvide det eksisterende one stop-shopsystems nuværende anvendelsesområde. I øjeblikket er en ordning allerede indført for virksomheder fra lande uden for EU, der leverer ydelser elektronisk. Ordningen vil nu blive udvidet til at omfatte virksomheder såvel i EU som uden for EU og – foruden elektroniske tjenester – inddrage telekom­munikations- og radiospredningstjenester. Det giver leverandørerne mulighed for at anvende en webportal i den medlemsstat, hvori de er registreret, med henblik på erlæggelse af moms, der er skyldig i andre medlemsstater for leverancer af disse tjenester til private forbrugere.

Af hensyn til retssikkerheden er der behov for klare og bindende regler om anven­delsen af denne nye ordning. De nugældende bestemmelser i momsdirektivets gennemførelsesbestemmelser (Rådets forordning (EU) nr. 282/2011) bør derfor ændres i dette øjemed.

Forordningens tekst findes på følgende adresse:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm

Algirdas Šemetas, kommissær med ansvar for beskatning og toldunion, revision og bekæmpelse af svigs, hjemmeside:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar