Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie - Persbericht

Belastingen: Europese Commissie vraagt België om discriminerende fiscale stimuleringsregeling voor risicokapitaal aan te passen

Brussel, 27 februari 2012 – De Europese Commissie heeft België officieel verzocht zijn wetgeving in verband met een belastingkrediet voor investeringen in risicokapitaal aan te passen. Volgens de Belgische wetgeving krijgen particulieren die in aandelen of rechten van deelneming in ARKimedes-fondsen investeren, een belastingkrediet in de personenbelasting. Dit belastingkrediet wordt alleen verleend als de investeerders in het Vlaamse Gewest wonen. Inwoners van andere lidstaten kunnen geen gebruik maken van dit belastingkrediet, zelfs niet wanneer zij onbeperkt belastingplichtig zijn in België omdat zij hun inkomen geheel of vrijwel uitsluitend in België verwerven.

De Commissie is van mening dat deze wetgeving onverenigbaar is met de Verdragen, omdat zij een belemmering vormt voor het vrije verkeer van werknemers en zelfstandigen, dat bij het EU-recht is gegarandeerd (de artikelen 45 en 49 VWEU en de artikelen 28 en 31 EER). Deze bepalingen staan ook op gespannen voet met de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU dat belastingplichtigen die fiscaal inwoner zijn van een andere lidstaat van de EU of de EER maar hun inkomen geheel of vrijwel uitsluitend in België verwerven, dezelfde belastingvoordelen moeten genieten als inwoners van België (zie zaak C-279/93, Schumacker).

Het verzoek is gedaan in de vorm van een met redenen omkleed advies (de tweede stap in een inbreukprocedure). Als de voorschriften niet binnen twee maanden worden aangepast, kan de Commissie de zaak voorleggen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Achtergrond

De ARKimedes-fondsen maken deel uit van een door Vlaanderen opgezette regeling voor de verstrekking van risicokapitaal aan nieuwe of bestaande kleine en middelgrote ondernemingen om investeringen te stimuleren en het ondernemerschap te bevorderen.

Voor de persberichten over inbreukprocedures op het gebied van belastingen en douane:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cases/index_en.htm

Voor meer informatie over EU-inbreukprocedures: MEMO/12/134.

Voor de laatste algemene informatie over inbreukmaatregelen tegen lidstaten:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_nl.htm

Contact:

Emer Traynor (+32-2) 292.15.48

Natasja Bohez Rubiano (+32-2) 296.64.70


Side Bar