Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Środowisko: Komisja wzywa Polskę do prawidłowego transponowania prawodawstwa w sprawie monitorowania wody

Bruksela, 27 lutego 2012 r. – Polska wciąż nie dostosowała swoich przepisów do prawodawstwa unijnego w zakresie ochrony wody, w tym monitorowania jej jakości. Zgodnie z zaleceniem komisarza ds. środowiska Janeza Potočnika Komisja przesłała dodatkową uzasadnioną opinię w celu wezwania Polski do prawidłowego wdrożenia unijnej ramowej dyrektywy wodnej. Polska już po raz trzeci otrzymuje wezwanie do zapewnienia zgodności z prawodawstwem unijnym w zakresie ochrony wody. Jeżeli nie udzieli odpowiedzi w ciągu miesiąca, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Ramowa dyrektywa wodna ma kluczowe znaczenie dla ochrony wód w Europie. Artykuł 8 dyrektywy zobowiązuje państwa członkowskie do ustalania stanu wód powierzchniowych i podziemnych w ramach krajowych programów monitorowania. Dzięki ocenie stanu wód możliwe jest właściwe ukierunkowanie ewentualnych środków naprawczych. Termin transpozycji dyrektywy przez Polskę upłynął w maju 2004 r., jednak nie przyjęła ona w tamtym czasie ustaw spełniających wymogi dyrektywy w wielu obszarach, w tym w zakresie monitorowania jakości wody.

Komisja przesłała do władz polskich wezwanie do usunięcia uchybienia w czerwcu 2008 r. Jako że odpowiedź Polski i działania naprawcze nie objęły swoim zakresem wszystkich zastrzeżeń Komisji, w czerwcu 2010 r. wystosowano uzasadnioną opinię. W odpowiedzi w marcu 2011 r. Polska zrewidowała swoje ustawodawstwo wodne, a w listopadzie 2011 r. przyjęła nowe prawo w sprawie monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych. Jednak nowe polskie prawodawstwo doprowadziło do powstania dalszych przypadków niezgodności z dyrektywą, w związku z czym Komisja przesłała do władz polskich dodatkową uzasadnioną opinię.

Kontekst

Ramowa dyrektywa wodna, które weszła w życie w 2000 r., zapewnia państwom członkowskim ramy umożliwiające zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w dorzeczach w całej Unii Europejskiej. Wszystkie państwa członkowskie zobowiązały się do ochrony i poprawy stanu wszystkich części wód gruntowych i powierzchniowych (rzek, jezior, kanałów i wód przybrzeżnych), aby przywrócić ich dobry stan najpóźniej do 2015 r.

Monitorowanie wód powierzchniowych obejmuje skład chemiczny wody, ilość kluczowych elementów biologicznych oraz fizyczny kształt jednolitych części wód. Jego celem jest zapewnienie całościowego przeglądu stanu europejskich wód. Programy monitorowania wód podziemnych obejmują ilość i jakość wody.

Aktualne statystyki dotyczące postępowań w sprawie naruszenia przepisów:

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

Dalsze informacje:

IP/10/832

Więcej szczegółów o polityce wodnej:

http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm

MEMO/12/134

Kontakt :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar