Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

EU-invånarna vill vara aktiva som äldre, visar ny studie

Bryssel den 13 januari 2012 – En färsk Eurobarometerundersökning visar att 71 % av invånarna i EU visserligen är medvetna om att befolkningen blir allt äldre, men att bara 42 % är bekymrade över utvecklingen. Detta står i skarp kontrast till beslutsfattarnas uppfattning, som är att den åldrande befolkningen utgör en stor utmaning. De flesta anser att personer över 55 år har stor betydelse på många viktiga samhällsområden. Mer än 60 % anser att man bör ha möjlighet att fortsätta jobba trots att man nått pensionsåldern, och en tredjedel säger att de själva skulle vilja jobba längre. Förvånansvärt nog är denna åsikt vanligare bland personer som är nära pensionsåldern än bland yngre. Resultaten av Eurobarometerundersökningen publiceras i dag av EU-kommissionen som en inledning på Europaåret 2012 för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna.

– Eurobarometerundersökningen som presenteras i dag visar att folk förväntar sig att de kommer att leva ett aktivt liv när de blir äldre. Min förhoppning är att Europaåret ska sporra såväl gemene man som intressegrupper och beslutsfattare till att satsa på att främja aktivt åldrande och hitta positiva lösningar på utmaningarna, säger EU-kommissionären Lázló Andor som ansvarar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering.

Eurobarometerundersökningen gällde fem områden – den allmänna uppfattning om ålder och äldre, äldre i arbetslivet, pensioner och pensionering, frivilligarbete och stöd till äldre samt en åldersvänlig miljö.

Undersökningen visar att definitionen av ”ung” och ”gammal” varierar avsevärt från land till land. I Sverige, Portugal och Malta anses folk under 37 år vara unga, medan man i Cypern och Grekland betraktas som ung ända tills man fyller 50 år. I genomsnitt menar människorna i Europa att man börjar betraktas som gammal precis före 64 år men att man inte längre betraktas som ung från det man är 41,8 år. Åsikterna varierar dock efter ålder och kön – kvinnor sätter gränsen vid 65,0 år, medan männen anser att man är gammal vid 62,7 år).

Endast en av tre i Europa håller med om att den normala pensionsåldern måste höjas senast 2030, trots att detta uttryckligen är målet för politiken i många EU-länder i dag. Många (61 %) stöder dock tanken om att man bör tillåtas att fortsätta jobba även efter det att man nått den normala pensionsåldern. Över hälften (53 %) är emot en obligatorisk pensionsålder, men här går åsikterna starkt isär i olika EU-länder.

Den normala pensionsåldern är i de flesta fall 65 år, men år 2009 var den genomsnittliga åldern för utträde från arbetsmarknaden cirka 61,5 år. Drygt fyra av tio (42 %) EU-invånare tror att de kommer att klara av att sköta sitt nuvarande jobb efter det att de fyllt 65, medan 17 % väntar sig att de inte kommer att kunna fortsätta i sitt nuvarande jobb tills de fyller 60. En tredjedel säger att de vill fortsätta jobba efter att de nått pensionsåldern, och tanken på att kombinera ett deltidsjobb med deltidspension är mer lockande än heltidspension för nästan två tredjedelar av befolkningen.

Men aktivt åldrande handlar inte bara om avlönat arbete. Ungefär en fjärdedel av EU:s befolkning (även personer över 55 år) uppger att de arbetar ideellt. I länder där frivilligarbete inte är en så starkt rotad tradition uppger en större andel att de på olika sätt hjälpt människor som inte ingår i deras eget hushåll. Undersökningen visar att 36 % av dem som är över 55 år har hjälpt andra och att 15 % tar hand om en äldre familjemedlem, medan 42 % har gjort det någon gång tidigare.

Bakgrund

Med Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna 2012 vill man lyfta fram det faktum att äldre människor ger ett värdefullt bidrag till samhället, och uppmuntra åtgärder som skapar bättre förutsättningar för människor att förbli aktiva som äldre.

Europaåret 2012 fokuserar på tre aspekter på aktivt åldrande:

  • Aktivt åldrande i arbetslivet. För att äldre arbetstagare ska stanna kvar på arbetsmarknaden måste arbetsförhållandena förbättras och större hänsyn tas till deras hälsa och behov. Äldre arbetstagare måste också ges möjligheter att delta i livslångt lärande så att de kan utveckla sin kompetens, och skatte- och förmånssystemen måste ses över så att de ger incitament att fortsätta arbeta.

  • Deltagande i samhällslivet. Genom att förbättra förutsättningarna för äldre att bidra aktivt till samhället, t.ex. genom frivilligarbete eller vård av familjemedlemmar, kan man hindra att de blir isolerade och undvika många av de problem och risker som följer.

  • Oberoende. Med hjälp av hälsofrämjande arbete och förebyggande hälsovård kan man öka antalet friska levnadsår och förebygga beroende. Även åtgärder som skapar en mer åldersvänlig miljö (byggnader, infrastruktur, transport) kan hjälpa människor att förbli så oberoende som möjligt.

Syftet med Europaåret är att uppmuntra alla beslutsfattare och intressegrupper att ställa upp specifika mål för aktivt åldrande och att vidta åtgärder för att nå dessa mål. Målen kan publiceras på Europaårets webbplats. Insatser för att sprida information till allmänheten, intressegrupper, beslutsfattare och journalister kommer att organiseras både i EU-länderna och på EU-nivå.

Ytterligare information:

Särskild Eurobarometer 378: Aktivt åldrande (Report and Factsheets)

Jämförbara uppgifter om EU-länderna MEMO/12/10

Pressmeddelande från Eurostat (på engelska)

Se även:

Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna

Europeiskt innovationspartnerskap för aktivt och hälsosamt åldrande (på engelska)

Publikationer:

Broschyr från Eurostat med statistik om aktivt åldrande i EU 2012 (på engelska)

Broschyr om EU-stöd till åtgärder som stöder aktivt åldrande (på engelska)

Broschyr om Europaåret 2012 (på engelska)

Contact :

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)


Side Bar