Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Podľa posledného prieskumu sú Európania na „aktívne starnutie“ pripravení

Brusel 13. január 2012 – Na začiatok roku 2012, ktorý je Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, dnes Komisia zverejnila výsledky nového prieskumu Eurobarometra, z ktorého vyplýva, že 71 % Európanov si uvedomuje rastúci vek európskej populácie, ale iba 42 % má z tohto vývoja obavy. To je v príkrom kontraste s názormi zákonodarcov, ktorí demografické starnutie považujú za jednu z hlavných výziev. Pre väčšinu občanov zohrávajú ľudia vo veku 55 a viac rokov dôležitú úlohu v kľúčových spoločenských oblastiach. Viac ako 60 % je presvedčených, že by sme mali mať možnosť pracovať aj v dôchodkovom veku a jedna tretina opýtaných by skutočne chcela pracovať dlhšie. Tento názor prekvapivo zastávajú skôr ľudia pred dôchodkom ako generácia mladých ľudí.

László Andor, komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie k výsledkom prieskumu dodal: Dnes nám Eurobarometer ukázal, že ľudia sú pripravení viesť aktívny život aj v staršom veku. Som presvedčený, že tento Európsky rok bude katalyzátorom, ktorý zmobilizuje občanov, zainteresované strany a zákonodarcov k podpore aktívneho starnutia a k pozitívnemu riešeniu výziev, ktoré so sebou starnutie prináša.“

Prieskum Eurobarometra sa zameral na päť oblastí: celkové vnímanie veku a starých ľudí, starí ľudia na pracoviskách, dôchodok a dôchodky, dobrovoľníctvo a podpora starých ľudí a prostredia, ktoré zohľadňuje potreby starších ľudí.

Z prieskumu vyplýva, že definície „mladých“ a „starých“ sa v jednotlivých krajinách líšia. Kým na Malte, v Portugalsku a vo Švédsku sú za mladých považovaní ľudia do 37 rokov, na Cypre a v Grécku sa za mladých považujú ľudia do päťdesiatky. V priemere sa Európania domnievajú, že za starých nás začínajú považovať tesne pred dovŕšením 64 rokov a mladými prestávame byť vo veku 41,8 rokov. Názory sa menia aj podľa veku a pohlavia – ženy si myslia, že staroba začína o čosi neskôr ako tvrdia muži (65 rokov v porovnaní s 62,7 rokov podľa mužov).

Pokiaľ ide o zamestnanie, iba jeden z troch Európanov súhlasí s názorom, že oficiálny vek odchodu do dôchodku sa musí do roku 2030 zvýšiť i napriek tomu, že tento fakt sa v mnohých členských štátoch stal jednoznačnou politickou prioritou. Avšak silnú podporu (61 %) má aj názor, že ľudia by mali mať možnosť pracovať po dosiahnutí oficiálneho dôchodkového veku. 53 % opýtaných odmieta povinný odchod do dôchodku, v tejto otázke však medzi členskými štátmi existujú veľké rozdiely.

Napriek tomu, že dôchodkový vek je väčšinou 65 rokov, priemerný vek odchodu zo zamestnania do dôchodku v roku 2009 dosiahol 61,5 roka. 42 % Európanov si myslí, že bude schopných vykonávať svoju prácu aj po prekročení veku 65 rokov, kým 17 % predpokladá, že svoju terajšiu prácu nebude vládať vykonávať po šesťdesiatke. Jedna tretina Európanov tvrdí, že by chcela pracovať aj po dosiahnutí dôchodkového veku a myšlienka skombinovať prácu na polovičný úväzok s čiastočným dôchodkom pripadá takmer dvom tretinám Európanov lákavejšia ako byť len na dôchodku.

Aktívne starnutie však nie je len o zamestnaní. Asi jedna štvrtina Európanov (vrátane tých vo veku nad 55 rokov) tvrdí, že sa zapája do dobrovoľníckej činnosti. V krajinách, v ktorých dobrovoľníctvo nemá takú tradíciu, väčšina ľudí tvrdí, že pomáha alebo podporuje iných ľudí vo svojom okolí. Z Európanov vo veku 55 rokov takúto podporu poskytuje 36 % ľudí. 15 % opýtaných vo veku nad 55 rokov sa stará o staršieho člena rodiny a 42 % tak robilo v minulosti.

Kontext

Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 má za cieľ zvýšiť povedomie verejnosti o prínose starých ľudí pre spoločnosť a podporovať opatrenia na vytvorenie lepších podmienok, ktoré umožnia starým ľuďom zostať aktívnymi.

Európsky rok 2012 rieši tri aspekty aktívneho starnutia:

  • Aktívne starnutie v zamestnaní. Podnecovanie starších pracovníkov k zotrvaniu v zamestnaní si vyžaduje najmä zlepšenie pracovných podmienok a ich prispôsobenie zdravotnému stavu a potrebám starších pracovníkov, aktualizáciu ich zručností poskytovaním primeraného prístupu k celoživotnému vzdelávaniu a preskúmanie systému daní a sociálnych dávok v záujme zabezpečenia účinných stimulov pre dlhšie zotrvanie v práci.

  • Zapojenie do spoločnosti. Zlepšením príležitostí a podmienok pre starších ľudí, ktorí sú prínosom pre spoločnosť ako dobrovoľníci alebo opatrovatelia v rodinách, a zapojenie starých ľudí do spoločnosti, aby nedochádzalo k ich sociálnemu odlúčeniu a k mnohým následným problémom a rizikám.

  • Nezávislý život. Podpora zdravia a preventívnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom opatrení, vďaka ktorým sa maximálne predĺžia roky zdravého života a predíde sa odkázanosti a zároveň sa vytvorí prostredie (verejné budovy, infraštruktúra, doprava, budovy), ktoré lepšie zohľadňuje potreby starších, a tým umožňuje starším ľuďom zostať čo najviac nezávislými.

Cieľom Európskeho roka 2012 je presviedčať všetkých zákonodarcov a všetky zainteresované strany, aby prijali konkrétne záväzky týkajúce sa aktívneho starnutia a aby tieto ciele skutočne naplnili. Tieto záväzky je možné uverejniť na webovej stránke Európskeho roka. V priebehu roka sa budú na národných úrovniach, ako aj na úrovni EÚ, organizovať propagačné akcie pre širokú verejnosť, zainteresované strany, zákonodarcov a novinárov.

Viac informácií:

Špeciálny Eurobarometer 378: aktívne starnutie (Report and Factsheets)

Porovnávacie informácie o členských štátoch EÚ uvedené v MEMO/12/10

Tlačová správa Eurostatu

Pozri tiež:

Webová stránka Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami

Európske partnerstvo v oblasti inovácií zamerané na aktívne a zdravé starnutie

Publikácie:

Brožúra Eurostatu – Aktívne starnutie a solidarita medzi generáciami – štatistický profil Európskej únie 2012

Ako podporovať aktívne starnutie v Európe – podpora EÚ miestnym a regionálnym subjektom

Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012

Contact :

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)


Side Bar