Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Naujos apklausos duomenimis, europiečiai pasirengę „vyresnių žmonių aktyvumui“

Briuselis, 2012 m. sausio 13 d. Pažymėdama 2012-ųjų – Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metų – pradžią, Komisija šiandien pristatė naują „Eurobarometro“ apklausą, kurios rezultatai rodo, kad 71 % europiečių žino, jog Europos gyventojų amžiaus vidurkis didėja, tačiau tik 42 % respondentų šis pokytis kelią susirūpinimą. Tai akivaizdžiai prieštarauja politikos formuotojų, kurie demografinį senėjimą laiko pagrindiniu iššūkiu, suvokimui. Daugumos piliečių manymu, 55 metų amžiaus ir vyresni žmonės atlieka pagrindinį vaidmenį svarbiausiose visuomenės srityse. Daugiau nei 60 % apklaustųjų nuomone, pensinio amžiaus sulaukusiems asmenims turėtų būti leidžiama dirbti toliau, o trečdalis teigia, kad patys norėtų dirbti ilgiau. Įdomu tai, kad prie pensinio amžiaus artėjantys žmonės taip manyti linkę labiau nei jaunesnioji karta.

Už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Komisijos narys László Andoras pristatydamas apklausą sakė: „Šiandien pristatytos „Eurobarometro“ apklausos rezultatai rodo, kad vyresni žmonės yra pasirengę likti aktyvūs. Esu įsitikinęs, kad Europos metai bus akstinas piliečiams, suinteresuotiems asmenims ir sprendimų priėmėjams susitelkti ir imtis veiksmų skatinti vyresnių žmonių aktyvumą ir tinkamai spręsti visuomenės senėjimo problemas.“

„Eurobarometro“ apklausa apėmė penkias sritis: tai, kaip apskritai suprantamas amžius ir vyresni žmonės, vyresnius žmones darbo vietoje, išėjimą į pensiją ir pensijas, savanorišką darbą ir paramą vyresniems žmonėms bei jiems palankią aplinką.

Apklausos rezultatai rodo, kad sąvokos „jaunas“ ir „senas“ įvairiose šalyse suprantamos labai nevienodai. Maltoje, Portugalijoje ir Švedijoje žmonės iki 37 metų amžiaus laikomi jaunais, o Kipre ir Graikijoje žmonės jaunais laikomi iki 50 metų amžiaus. Vidutinis europietis mano, kad asmenys pradedami laikyti senais prieš pat sulaukdami 64 metų, o jaunais nebelaikomi nuo 41,8 metų amžiaus. Be to, suvokimas priklauso nuo amžiaus ir lyties – moterys mano, kad senatvė prasideda šiek tiek vėliau, vyrai – kad šiek tiek anksčiau (atitinkamai nuo 65 ir 62,7 metų).

Dėl darbo tik vienas iš trijų europiečių pritaria idėjai iki 2030 m. padidinti oficialų išėjimo į pensiją amžių, nors daugelyje valstybių narių tai dabar aiškus politikos prioritetas. Tačiau daugelis (61 %) palaiko mintį, kad žmonėms turėtų būti leidžiama toliau dirbti sulaukus oficialaus pensinio amžiaus. 53 % apklaustųjų nepritaria privalomo išėjimo į pensiją idėjai, tačiau šiuo klausimų tarp valstybių narių yra didžiulių nuomonių skirtumų.

Nors teisė gauti pensiją paprastai įgyjama sulaukus 65 metų amžiaus, į pensiją išeinančių darbuotojų vidutinis amžius 2009 m. buvo 61,5 metų. 42 % europiečių mano, kad jie sugebės dirbti dabartinį savo darbą sulaukę 65 metų amžiaus, o 17 % mano, jog to nebesugebės nė nesulaukę 60-ies. Trečdalis europiečių sako, kad norėtų toliau dirbti sulaukę pensinio amžiaus, o idėja derinti darbą ne visą darbo laiką su daline pensija beveik dviem trečdaliams europiečių patinka labiau nei visiškas išėjimas į pensiją.

Vyresnių žmonių aktyvumas susijęs ne vien su darbu. Maždaug ketvirtis europiečių (įskaitant vyresnius nei 55 m. amžiaus) teigia dirbantys savanorišką darbą. Šalyse, kuriose silpnesnės savanoriavimo tradicijos, didesnis procentas žmonių teigia, jog yra padėję ar teikę paramą kitiems žmonėms, nepriklausantiems jų namų ūkiui. Tokią paramą yra teikę 36 % vyresnių nei 55 m. europiečių. 15  vyresnių nei 55 m. respondentų rūpinasi vyresniu šeimos nariu, o 42  yra darę tai praeityje.

Pagrindiniai faktai

2012-uosius paskelbus Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metais siekiama pagerinti suvokimą, koks yra vyresnių žmonių indėlis į visuomenės gyvenimą, ir paskatinti imtis priemonių, kad vyresniems žmonėms būtų sudarytos geresnes sąlygas išlikti aktyviems.

2012 Europos metai apima tris vyresnių žmonių aktyvumo aspektus:

  • Vyresnių žmonių aktyvumas darbe. Skatinant vyresnio amžiaus darbuotojus likti darbo rinkoje visų pirma reikia gerinti darbo sąlygas ir jas pritaikyti vyresnio amžiaus žmonėms, atsižvelgiant į jų sveikatos būklę ir poreikius, gerinti jų įgūdžius sudarant geresnes mokymosi visą gyvenimą galimybes, peržiūrėti mokesčių ir išmokų sistemas siekiant užtikrinti veiksmingas paskatas dirbti ilgiau.

  • Dalyvavimas visuomenės veikloje. Galimybių ir sąlygų vyresniems žmonėms prisidėti prie visuomenės veiklos kaip savanoriams ar šeimų globotojams ir dalyvauti visuomenės veikloje, taip išvengiant socialinės atskirties bei daugelio susijusių problemų ir pavojų, gerinimas.

  • Savarankiškas gyvenimas. Sveikatos gerinimas ir profilaktinė sveikatos priežiūra imantis priemonių maksimaliai pailginti sveiko gyvenimo metus ir išvengti priklausomumo, taip pat padaryti aplinką (viešuosius pastatus, infrastruktūrą, transportą, statinius) patogesnę vyresniems žmonėms, kad jie galėtų likti kuo nepriklausomesni.

Europos metais siekiama paraginti visus politikos formuotojus ir suinteresuotus asmenis prisiimti konkrečius įsipareigojimus, susijusius vyresnių žmonių aktyvumu, ir imtis priemonių, kad šie tikslai būtų pasiekti. Įsipareigojimus galima paskelbti „Europos metų“ tinklalapyje. Bus organizuojamos nacionalinio ir Europos masto ryšių su plačiąja visuomene, suinteresuotais asmenimis, sprendimų priėmėjais ir žurnalistais akcijos.

Daugiau informacijos:

„Eurobarometro“ apklausa Nr. 378 „Vyresnių žmonių aktyvumas“ (Report and Factsheets)

Lyginamoji informacija apie ES valstybes nares, pateikta memorandume MEMO/12/10

Eurostato informacinis pranešimas

Taip pat žr.

„Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metų“ tinklalapis

Europos inovacijų partnerystė vyresnių žmonių aktyvumo ir sveikatos srityje

Leidiniai

Eurostato brošiūra „Vyresnių žmonių aktyvumas ir kartų solidarumas – statistinis Europos Sąjungos vaizdas 2012 m.“

Kaip skatinti vyresnių žmonių aktyvumą Europoje – ES parama vietos ir regionų subjektams

2012 m. – Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metai

Contact :

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)


Side Bar