Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Europæerne er forberedt på "aktiv aldring" iflg. en ny undersøgelse

Bruxelles, den 13. januar 2012 – For at markere starten på det europæiske år 2012 for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne fremlagde Kommissionen i dag en ny Eurobarometer-undersøgelse, der viser, at 71 % af europæerne er klar over, at Europas befolkning bliver ældre, men kun 42 % er bekymrede over denne udvikling. Denne opfattelse står i skarp modsætning til de politiske beslutningstageres opfattelse, idet de betragter den aldrende befolkning som en af de største udfordringer for samfundet. For de fleste borgere spiller folk i alderen 55 år og derover en stor rolle på de centrale områder i samfundet. Over 60 % mener, at det bør være muligt at fortsætte med at arbejde efter pensionsalderen, og en tredjedel siger, at de gerne selv ville arbejde længere. Folk, der er tættere på pensionsalderen, er overraskende mere tilbøjelige til at dele denne opfattelse end den yngre generation.

Lazlo Andor, EU-kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion præsenterede undersøgelsen og sagde: "Dagens Eurobarometer-undersøgelse viser, at folk gerne vil forblive aktive, når de bliver ældre. Jeg er overbevist om, at borgerne, de berørte parter og de politiske beslutningstagere gennem det europæiske år vil medvirke til at fremme aktiv aldring og håndtere udfordringerne som følger af befolkningens aldring på en positiv måde."

Eurobarometer-undersøgelsen omfatter fem områder: den generelle opfattelse af alder og ældre mennesker, ældre mennesker på arbejdspladsen, pensionering og pensioner, frivilligt arbejde, støtte til ældre og et ældrevenligt miljø.

Undersøgelsen viser, hvordan definitionen af "ung" og "gammel" varierer betragteligt på tværs af landene. I Malta, Portugal og Sverige betragtes folk under 37 år som unge, hvorimod folk i Cypern og Grækenland betragtes som unge indtil 50-års alderen. Som gennemsnit mener europæerne, at vi begynder at blive betragtet som gamle lige før 64 år og ikke længere betragtes som unge fra en alder på 41,8 år. Opfattelsen varierer også med køn og alder - kvinder føler, at alderdommen begynder en smule senere end mænd (65 år i forhold til 62,7 år).

Hvad angår arbejde, er kun én ud af tre europæere positivt stemt over for tanken om, at den officielle pensionsalder, skal forhøjes inden 2030, selv om dette nu er en klar politisk prioritet i mange medlemsstater. Der er imidlertid stor opbakning (61 %) til idéen om, at folk fortsat skal kunne arbejde, når de har nået den officielle pensionsalder. 53 % afviser idéen om en obligatorisk pensionsalder, men der er store forskelle medlemsstaterne imellem.

Selv om den typiske pensionsalder er 65 år, var den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder i 2009 ca. 61,5 år. 42 % af europæerne mener, at de vil være i stand til at udføre deres nuværende arbejde, når de er fyldt 65 år, mens 17 % forventer, at de ikke vil være i stand til at blive i deres nuværende job, indtil de bliver 60. En tredjedel af europæerne siger, at de gerne vil fortsætte med at arbejde, når de når pensionsalderen, og næsten to tredjedele af europæerne finder idéen med en kombination af deltidsarbejde og en delvis pension mere attraktiv end en fuldstændig pensionering.

Aktiv aldring handler ikke blot om beskæftigelse. Ca. en fjerdedel af europæerne (herunder dem, der er over 55 år) siger, at de er involveret i frivilligt arbejde. I lande, hvor traditionen for frivilligt arbejde er mindre udbredt, siger en større del af befolkningen, at de har hjulpet eller ydet støtte til andre mennesker uden for deres egen husstand. 36 % af europæerne over 55 år har således hjulpet andre. 15 % af respondenterne over 55 tager sig af ældre familiemedlemmer, og 42 % har gjort det tidligere.

Baggrund:

Målet med det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne er at skabe opmærksomhed om ældres bidrag til samfundet og fremme foranstaltninger, der skaber bedre muligheder for, at de ældre kan forblive aktive.

Det europæiske år 2012 omfatter tre aspekter af aktiv aldring:

  • Aktiv aldring på arbejdsmarkedet. Incitamenter for ældre arbejdstagere til at forblive på arbejdsmarkedet kræver bl.a. forbedring af arbejdsvilkårene og en tilpasning af disse til ældre arbejdstageres sundhedssituation og behov, en ajourføring af deres kvalifikationer ved at give bedre adgang til livslang læring og en revision af skattesystemerne og velfærdssystemerne for at sikre, at der findes effektive incitamenter til at arbejde længere.

  • Deltagelse i samfundet. Ældre skal have bedre muligheder og betingelser for at bidrage til samfundet som frivillige arbejdere eller omsorgspersoner og for at deltage i samfundet, så de dermed kan undgå social isolation og mange af de dermed forbundne problemer og risici.

  • Selvhjulpne ældre. Sundhedsfremme og forebyggende sundhedspleje gennem foranstaltninger, der kan maksimere antallet af sunde leveår og undgå afhængighed samt gøre miljøet (offentlige bygninger, infrastruktur, transport, bygninger) mere ældrevenligt og give ældre mulighed for at være så selvhjulpne som muligt.

Det europæiske år tager sigte på at tilskynde alle politikere og berørte parter til at sætte sig specifikke mål vedrørende aktiv aldring og træffe foranstaltninger til at opfylde disse mål. Målene kan offentliggøres på webstedet for det europæiske år. I medlemsstaterne og på europæisk plan vil der blive organiseret en række oplysningstiltag for den brede offentlighed, berørte parter, beslutningstagere og medierne.

Se følgende med henblik på flere oplysninger:

Særnummer Eurobarometer 378: Aktiv aldring (Report and Factsheets)

Sammenlignende oplysninger om EU-medlemsstaterne i MEMO/2012/10

Eurostat news release

Se også:

Webstedet for det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne

European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing

Publikationer:

Eurostat brochure - Active ageing and solidarity between generations – a statistical portrait of the European Union 2012

How to promote active ageing in Europe - EU support to local and regional actors

European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations 2012

Contact :

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)


Side Bar