Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

EUROPA-KOMMISSIONEN - PRESSEMEDDELELSE

Certificering af passagerskibe: Kommissionen sender en begrundet udtalelse til Danmark

Bruxelles, den 27. februar 2012. Kommissionen har sendt en begrundet udtalelse til Danmark, hvilket er sidste procedurefase inden sagen om hindring af den frie udveksling af tjenesteydelser eventuelt bliver forelagt for Domstolen. Ved konsekvent at kræve, at alle nederlandske sejlskibe med flere end 12 passagerer, som anløber danske havne efter international sejlads, skal fremvise et sikkerhedscertifikat i henhold til SOLAS-konventionen, undlader Danmark at undersøge, om de sikkerhedsregler, som disse skibe allerede er underlagt i Nederlandene, i de enkelte tilfælde er tilstrækkelige for at sikre et passende sikkerhedsniveau. Hvis et tilfredsstillende svar ikke fremsendes inden for to måneder, kan Kommissionen indbringe sagen for Domstolen.

Gældende regler i EU

Direktiv 2009/45/EU indeholder en certificeringsordning for visse passagerskibe i international sejlads. Hvor der ikke foreligger europæiske standarder, der fastsætter en harmoniseret certificering af skibe i international sejlads, står det til gengæld medlemsstaterne frit for at pålægge disse skibe passende sikkerhedsregler, men stadig inden for rammerne af europæisk lovgivning.

Anvendelsen af nationale sikkerhedsregler på skibe, som sejler under en anden medlemsstats flag, kan betragtes som en hindring af den ret til fri udveksling af tjenesteydelser, som fartøjsejere har i henhold til traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde og i Rådets forordning (EØF) nr. 4055/86.

En sådan restriktion er følgelig kun lovlig, hvis den er begrundet i tvingende almene hensyn og i det omfang, disse hensyn ikke allerede er tilgodeset i kraft af bestemmelser, som tjenesteyderen er omfattet af i den medlemsstat, hvor han er etableret. Den nationale lovgivning, som tjenesteydere fra andre medlemsstater bliver underlagt, skal ligeledes være hensigtsmæssig og passende.

Praktiske konsekvenser af restriktioner for skibstrafikken

Nederlandske sejlskibe med flere end 12 passagerer risikerer, på trods af at de opfylder nederlandske krav til søfartssikkerhed, at blive tilbageholdt i danske havne, hvis de ikke besidder et SOLAS-sikkerhedscertifikat.

Anklagerne mod Danmark

De danske myndigheder har med hensyn til de omtalte skibe ikke bevist, hvorfor de nederlandske sikkerhedsregler er konsekvent utilstrækkelige, ej heller hvorfor SOLAS reglerne skulle være mere passende.

I praksis burde de danske myndigheder gennemgå hvert enkelt af de pågældende fartøjer for at fastslå, om det er passende at anvende andre regler, end dem de allerede skal følge i Nederlandene, hvad enten det drejer sig om SOLAS-reglerne eller andre regler for sejlads.

De næste skridt

Kommissionens anmodning har form af en begrundet udtalelse, hvilket er i overensstemmelse med EU’s traktatbrudsprocedure. Hvis ikke Danmark inden for to måneder informerer Kommissionen om, at der er truffet foranstaltninger for at overholde EU-retten, kan sagen indbringes for EU-Domstolen.

Yderligere oplysninger om traktatbrudsproceduren: MEMO/12/134

Kontaktpersoner :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar