Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL CS

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Atsižvelgdama į Teisingumo Teismo sprendimą, Graikija į savo teisę perkelia ES teisės aktą dėl kompensacijos nusikaltimų aukoms

2012 m. vasario 27 d., Briuselis. Europos Komisija palankiai vertina tai, kad Graikija į savo teisę perkėlė Europos Sąjungos direktyvą dėl kompensacijos nusikaltimų aukoms. Graikija atsižvelgė į 2011 m. kovo 31 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą ir Komisijai sumokėjo 3 mln. eurų baudą už tai, kad nevykdė ankstesnio Teisingumo Teismo sprendimo dėl ES teisės normų netaikymo. Todėl Komisija nutraukia prieš Graikiją pradėtą pažeidimo bylą.

Komisija palankiai vertina ir tai, kad Čekija, Graikija bei Lietuva įgyvendino ES teisės normas, kuriomis nustatytos baudžiamosios sankcijos už jūrų taršą ir kitus nusikaltimus aplinkai (žr. IP/11/739). Todėl dabar Komisija gali nutraukti prieš šias šalis pradėtas pažeidimo bylas.

Direktyva dėl aplinkos apsaugos baudžiamosios teisės priemonėmis į nacionalinę teisę turėjo būti perkelta iki 2010 m. gruodžio 26 d.

Čekijai ir Lietuvai neseniai ėmusis priemonių, dabar visose valstybėse narėse taikomos normos dėl sankcijų už teršimą iš laivų.

Pagrindiniai faktai

Kompensavimas nusikaltimų aukoms

Direktyva 2004/80/EB nustatytos svarbios smurtinių tyčinių nusikaltimų aukų teisės į valstybės kompensaciją visoje Europoje. Dėl šios direktyvos pagerėjo padėtis tose valstybėse narėse, kurios jos nuostatas taiko nuo 2006 m. sausio 1 d. Komisija nusprendė iškelti Graikijai bylą Teisingumo Teisme dėl šios priemonės netaikymo. 2011 m. kovo 31 d. Teisingumo Teismas Graikijai skyrė 3 mln. eurų baudą (Sprendimas C-407/09) už tai, kad ji nevykdė ankstesnio Teisingumo Teismo sprendimo dėl ES teisės normų netaikymo.

Pernai Komisija pateikė priemonių rinkinį, kuris grindžiamas dabartinės ES teisės aktais ir kuriuo stiprinamos nusikaltimų aukų teisės (žr. IP/11/585). Komisija rengia kitas iniciatyvas, kuriomis puoselėjamos nusikaltimų aukų teisės ir visų pirma siekiama gerinti nusikaltimo aukų kompensavimą.

Baudžiamosios sankcijos už nusikaltimus aplinkai

Direktyva 2008/99/EB dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę siekiama užtikrinti, kad visos valstybės narės turėtų baudžiamosios teisės priemonių, taikomų už sunkius ES aplinkos apsaugos teisės normų pažeidimus. Direktyvoje pateiktas visose valstybėse narėse nusikalstamomis laikytinų veikų, kaip antai neteisėto atliekų vežimo arba prekybos nykstančių rūšių fauna ir flora, sąrašas.

Baudžiamosios sankcijos už taršą iš laivų

Direktyva 2009/123/EB (kuria iš dalies keičiama Direktyva 2005/35/EB) dėl taršos iš laivų yra vienas iš kelių ES teisės aktų, kuriais stiprinama saugi laivyba ir padedama užkirsti kelią taršai iš laivų. Joje valstybėms narėms nustatytas reikalavimas didelę žalą sukėlusį ir neteisėtą teršalų išmetimą iš laivų laikyti nusikalstama veika.

Abiejose direktyvose valstybėms narėms nustatytas reikalavimas užtikrinti, kad už nusikalstamą veiką būtų taikomos „veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios baudžiamosios sankcijos“.

Valstybėms narėms neįgyvendinus direktyvų neįmanoma vadovautis bendromis minimaliomis baudžiamosios teisės normomis, taikomomis už sunkius ES teisės aktų dėl aplinkos apsaugos ir kovos su tarša iš laivų pažeidimus. Tokios ES masto normos labai svarbios siekiant išvengti spragų, kuriomis priešingu atveju galėtų pasinaudoti nusikaltimus aplinkai darantys asmenys.

Daugiau informacijos

MEMO/12/134

Žr. IP/11/739

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Matthew Newman (+32-2) 296 24 06

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82


Side Bar