Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL LT

Evropská komise – Tisková zpráva

Odškodňování obětí trestných činů: Řecko vyhovělo rozsudku Soudního dvora a přijalo právní úpravu EU

Brusel 27. února 2012 – Evropská komise vítá, že Řecko přejalo do vnitrostátního práva směrnici Evropské unie o odškodňování obětí trestných činů. Řecko tak vyhovělo rozsudku Evropského soudního dvora z 31. března 2011. Zaplatilo rovněž Komisi pokutu 3 miliony EUR, která mu byla uložena za nevykonání předchozího rozsudku Evropského soudního dvora ve věci neprovádění pravidel EU. Komise proto uzavírá řízení vedené proti Řecku z důvodu nesplnění povinnosti.

Komise rovněž vítá, že Česká republika, Řecko a Litva provedly pravidla EU o stanovení trestních sankcí za znečištění z lodí a za jiné trestné činy proti životnímu prostředí (viz IP/11/739). Komise proto i v jejich případě může uzavřít řízení o porušení Smlouvy.

Směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí měla být do vnitrostátních právních předpisů provedena do 26. prosince 2010.

Po přijetí příslušných předpisů Českou republikou a Litvou lze konstatovat, že zvláštní pravidla v oblasti znečištění z lodí již přejaly všechny členské státy.

Souvislosti

Odškodňování obětí trestných činů

Směrnice 2004/80/ES dává obětem úmyslných násilných trestných činů v celé Evropské unii významná práva na odškodnění státem. Ve státech, v nichž se směrnice začala provádět hned od 1. ledna 2006, již napomohla ke zlepšení situace. Vzhledem k tomu, že Řecko tento předpis neprovedlo, Komise na něj podala žalobu k Evropskému soudnímu dvoru. Soudní dvůr mu 31. března 2011 uložil pokutu 3 miliony EUR (věc C-407/09) za nesplnění předchozího rozsudku, který mu přikazoval provést právo EU do jeho vnitrostátního práva.

Komise minulý rok předložila balíček opatření, který vychází z existující legislativy EU a rozšiřuje práva obětí (viz IP/11/585). Komise připravuje další iniciativy na posílení práv obětí a zejména na zlepšení jejich odškodňování.

Trestní sankce za trestné činy proti životnímu prostředí

Cílem směrnice 2008/99/ES o trestněprávní ochraně životního prostředí je zajistit, aby ve všech členských státech byla k dispozici trestněprávní opatření k řešení závažných porušení pravidel EU na ochranu životního prostředí. Směrnice obsahuje seznam protiprávních jednání, která je třeba ve všech členských státech považovat za trestné činy, patří sem např. nezákonná přeprava odpadu nebo obchodování s ohroženými druhy.

Trestní sankce za znečištění z lodí

Směrnice 2009/123/ES (pozměňující směrnici 2005/35/ES) o znečištění z lodí je součástí souboru pravidel EU, jejichž cílem je posílit námořní bezpečnost a bránit znečišťování z lodí. Směrnice požaduje, aby členské státy považovaly závažné a nezákonné vypouštění znečišťujících látek z lodí za trestný čin.

Obě směrnice vyžadují, aby členské státy zajistily, že za tyto trestné činy bude možné uložit „účinné, přiměřené a odrazující trestní sankce“.

Pokud členské státy neprovádí směrnice, znemožňují zavedení společných minimálních trestněprávních pravidel pro závažná porušení právních předpisů EU na ochranu životního prostředí a proti znečištění pocházejícího z lodí. Tato pravidla platná v celé EU představují klíčový krok k překlenutí mezer v právu, kterých by jinak mohli využívat pachatelé trestných činů proti životnímu prostředí.

Další informace:

MEMO/12/134

Viz IP/11/739

Rubrika aktualit na stránkách Generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar