Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – pressmeddelande

Interimsprognos: En mild recession i euroområdet med tecken på stabilisering

Bryssel den 23 februari 2012 – Den oväntade inbromsningen av återhämtningen under det senare skedet av 2011 väntas fortsätta under det första halvåret av 2012. Under det andra halvåret väntas dock en återgång till blygsam tillväxt. På årsbasis är prognosen nu att reala BNP under 2012 blir oförändrad i EU (0,0 %) och minskar med 0,3 % i euroområdet. Osäkerheten är fortsatt stor och utvecklingen skiljer sig åt mellan länderna. Inflationsprognosen för 2012 har justerats något uppåt jämfört med höstprognosen, till följd av stadigt höga energipriser och höjda indirekta skatter. Inflationen uppgår nu till 2,3 % i EU och 2,1 % i euroområdet.

Det finns tecken på att Europas ekonomi stabiliseras, även om tillväxten har stagnerat. Tilltron till ekonomin är fortfarande låg, men pressen på de finansiella marknaderna lättar. Många av de åtgärder som krävdes för att skapa finansiell stabilitet samt förutsättningar för en mer hållbar tillväxt och nya arbetstillfällen har nu vidtagits. Med ett fast agerande kan vi vända blad och gå vidare från stabilisering till att främja tillväxt och sysselsättning, säger Olli Rehn, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för ekonomiska och monetära frågor samt euron.

Nedjusterad tillväxtprognos för EU och euroområdet

Mot bakgrund av dämpade tillväxtutsikter och fortsatt lågt förtroende väntas reala BNP vara oförändrad i EU (0,0 %) och sjunka med 0,3 % i euroområdet under 2012. Detta motsvarar en nedjustering med 0,6 procentenheter för EU och 0,8 procentenheter i euroområdet jämfört med höstprognosen från den 10 november 2011. Mellan de enskilda medlemsstaterna råder alltjämt stora skillnader i fråga om tillväxt. Under 2012 prognostiseras BNP minska i nio länder, stagnera i ett land och öka i sjutton länder. BNP-tillväxten är störst i Lettland, Litauen och Polen och minst i Grekland och Portugal.

Inhemsk och global efterfrågan

Efterfrågeutsikterna påverkas av en sämre världsekonomi, där den pågående försvagningen av den globala efterfrågan inverkar på nettoexporten. I EU är företagens och konsumenternas förtroende fortsatt lågt, även om det nyligen noterats en svag förbättring i takt med att finanssektorn visat tecken på att stabiliseras. En trovärdig politik i sårbara länder och det stigande erkännandet av att hanteringen av statsskuldkrisen gör stadiga framsteg har bidragit till att stabilisera marknaderna. Statsrisken har under senare tid minskat något för vissa länder, men spreadarna ligger fortfarande på höga nivåer och kreditvillkoren för den privata sektorn har skärpts. Samtidigt som situationen på de finansiella marknaderna i EU i bred bemärkelse fortfarande är sårbar och osäkerheten alltjämt inverkar starkt på privata investeringar och privat konsumtion har risken för en kreditåtstramning minskat, till stor del beroende på ECB:s likviditetsåtgärder. Med hänsyn till den dämpade efterfrågan väntas inte kreditvillkoren begränsa investeringar och konsumtion under prognosperioden. Sammantaget väntas förtroendet återkomma gradvis och investeringarna och konsumtionen återhämta sig under andra halvåret av 2012.

Endast gradvis avtagande inflation

Mot bakgrund av stadigt höga energipriser blir inflationen högre än vad som angavs i höstprognosen. En kärninflation som stabiliserats kring 2 % i kombination med nyligen beslutade höjningar av indirekta skatter har förhindrat en snabbare nedgång i pristrycket, och därmed har den totala HIKP-inflationen1 sjunkit i mindre utsträckning än väntat. Som en avspegling av den beräknade försvagningen av den ekonomiska aktiviteten väntas inflationen fortsätta att sjunka gradvis under prognosperioden. För hela 2012 beräknas HIKP-inflationen nu uppgå till 2,3 % i EU och 2,1 % i euroområdet.

Prognosrisker

I en situation av kvarvarande osäkerhet väger riskerna i EU:s tillväxtutsikter för 2012 över mot ett sämre utfall än beräknat. En förvärrad statsskuldkris som i sista hand leder till en kreditåtstramning och kraftigt försvagad inhemsk efterfrågan skulle förmodligen medföra en djup och förlängd recession. Att BNP-tillväxten blir bättre än väntat kan hämta stöd i att tilltron till ekonomin återkommer kraftigare än väntat och i en mera motståndskraftig global efterfrågan, som t.ex. kan följa av att bostadsmarknaden i USA stabiliseras. När det gäller inflationen verkar riskerna för ett sämre respektive bättre utfall än väntat i stort sett uppväga varandra, där de största nedåtriskerna hänger samman med en oväntat skarp nedgång i BNP, vilket också skulle dämpa den underliggande prisdynamiken. Uppåtriskerna hänger samman med att störningar av oljetillförseln till följd av geopolitiska spänningar och en oväntat hög efterfrågan från framväxande marknader skulle kunna leda till en högre råvaruprisinflation.

En mer detaljerad rapport finns på följande webbadress:

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2012-02-23-interim_forecast_en.htm

Contacts :

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

1 :

Harmoniserat index för konsumentpriser.


Side Bar