Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Predbežná prognóza: mierna recesia s náznakmi stabilizácie v eurozóne

V Bruseli 23. február 2012 – Neočakávaná stagnácia obnoveného rastu, ku ktorej došlo koncom roka 2011, bude podľa prognózy pokračovať aj počas prvých dvoch kvartálov roku 2012. V druhej polovici roku sa však opäť predpovedá návrat mierneho rastu. Podľa súčasnej prognózy celoročný reálny rast HDP v roku 2012 zostane v EÚ nezmenený (0,0 %) a v eurozóne sa zníži o 0,3 %. Naďalej pretrváva veľká neistota a vývoj v jednotlivých krajinách sa líši. Predpoveď inflácie na rok 2012 sa v porovnaní s jesennou prognózou mierne upravila smerom nahor vzhľadom na stále vysoké ceny energií a na zvyšovanie nepriamych daní. V súčasnosti dosahuje úroveň 2,3 % v EÚ a 2,1 % v eurozóne.

Komisár pre hospodárske a menové záležitosti Olli Rehn skonštatoval: „Napriek stagnácii rastu pozorujeme náznaky stabilizácie európskeho hospodárstva. Ekonomický sentiment zostáva naďalej na nízkej úrovni, no napätie na finančných trhoch sa uvoľňuje. Mnohé z opatrení, ktoré boli nevyhnutné na dosiahnutie finančnej stability a na vytvorenie podmienok pre udržateľnejší rast a tvorbu pracovných miest, sú v súčasnosti už prijaté. Ak budeme konať rozhodne, môžeme prekonať kritické obdobie a prejsť od stabilizácie k stimulácii rastu a tvorby pracovných miest.“

Úprava prognózy rastu v EÚ a eurozóne smerom nadol

Vzhľadom na znižovanie miery rastu a neustále nízku dôveru sa očakáva, že reálny HDP zostane v roku 2012 v EÚ nezmenený (0,0 %) a v eurozóne poklesne o 0,3 %. V porovnaní s jesennou prognózou z 10. novembra 2011 to predstavuje úpravu smerom nadol o 0,6 percentuálneho bodu v EÚ a o 0,8 percentuálneho bodu v eurozóne. Rozdiely v raste v jednotlivých členských štátoch sú naďalej veľmi výrazné. Očakáva sa, že rast HDP v roku 2012 bude negatívny v deviatich krajinách, stagnujúci v jednej krajine a pozitívny v sedemnástich krajinách. Najvyšší bude rast v Lotyšsku, Litve a Poľsku, najnižší v Grécku a Portugalsku.

Vyhliadky domáceho a svetového dopytu

Výhľady sú podmienené neveľmi povzbudivou situáciou svetového hospodárstva a súčasným slabnúcim svetovým dopytom zaťažujúcim čistý export. Dôvera európskych podnikov a spotrebiteľov zostáva slabá napriek tomu, že sa nedávno zaznamenalo mierne zlepšenie, keď sa vo finančnom sektore objavili náznaky stabilizácie. Dôveryhodnejšie politiky v zraniteľných krajinách a čoraz viditeľnejší neustály pokrok v riešení krízy štátneho dlhu pomohli stabilizovať trhy. Vnímanie rizika štátneho dlhu sa v prípade niektorých krajín v poslednom čase trochu oslabilo, avšak rozpätia sú naďalej na vysokej úrovni a úverové podmienky v súkromnom sektore sa sprísnili. Hoci celková situácia na finančných trhoch v EÚ zostáva nestabilná a neistota naďalej výrazne zaťažuje súkromné investície a spotrebu, riziko obmedzovania úverov sa vďaka opatreniam na podporu likvidity, ktoré prijala ECB, do veľkej miery znížilo. Vzhľadom na útlm dopytu sa preto neočakáva, že úverové podmienky obmedzia investície a spotrebu počas prognózovaného obdobia. Vo všeobecnosti sa v druhej polovici roku 2012 očakáva postupné obnovenie dôvery, ako aj oživenie investícií a spotreby.

Postupné znižovanie inflácie

Keďže ceny energií sú neustále vysoké, inflácia zostala v porovnaní s jesennou prognózou vyššia. Keďže hlavná inflácia sa ustálila približne na 2 % a nedávne zvýšenia nepriamych daní bránili rýchlejšiemu poklesu cenových tlakov, celková inflácia HISC1 klesala pomalšie, ako sa očakávalo. Vzhľadom na predpovedané oslabovanie hospodárskej činnosti sa očakáva, že inflácia bude za prognózované obdobie naďalej pomaly klesať. Podľa súčasnej predpovede celoročná miera inflácie HISC za rok 2012 dosiahne 2,3 % v EÚ a 2,1 % v eurozóne.

Vyhodnotenie rizika

Vzhľadom na pretrvávajúcu neistotu sa odhaduje, že riziká súvisiace s vyhliadkami rastu v EÚ na rok 2012 budú mať skôr negatívnu tendenciu. Pokiaľ by zhoršovanie krízy štátneho dlhu nakoniec vyústilo do obmedzovania úverov a do kolapsu domáceho dopytu, pravdepodobne by to viedlo k hlbokej a dlhodobej recesii. Pozitívne riziká v súvislosti s HDP zahŕňajú výraznejšie oživenie dôvery, ako sa očakávalo, a väčšiu odolnosť svetového dopytu, čo by mohlo vyplynúť napríklad zo stabilizácie trhu s nehnuteľnosťami v Spojených štátoch. Riziká v súvislosti s infláciou sa javia vo všeobecnosti ako vyvážené, pričom hlavné negatívne riziká sú spojené s výraznejším znížením HDP v porovnaní s očakávaniami, čo by viedlo aj k zníženiu súvisiacej dynamiky cien. Na druhej strane prerušenie dodávok ropy z dôvodu geopolitických tlakov a vyšší dopyt v porovnaní s očakávaniami na nových trhoch by mohli podnecovať infláciu cien komodít.

Podrobnejšia správa je k dispozícii na:

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2012-02-23-interim_forecast_en.htm

Contacts :

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

1 :

Harmonizovaný index spotrebiteľských cien


Side Bar