Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Tussentijdse prognoses: eurogebied in een milde recessie, maar tekenen van stabilisatie

Brussel, 23 februari 2012 – Volgens de jongste EU-prognoses zal de onverwachte stagnatie die eind 2011 is opgetreden, voortduren in de eerste twee kwartalen van 2012. Wel wordt gerekend op de terugkeer van een bescheiden groei in de tweede helft van het jaar. Het reële bbp over heel 2012 zal in de EU op hetzelfde niveau blijven steken (groei van 0,0%) en in het eurogebied met 0,3% krimpen. De onzekerheid blijft echter groot en de ontwikkelingen verschillen per land. De inflatieprognoses voor 2012 zijn in vergelijking met het najaar iets naar boven bijgesteld. Dit komt door de hardnekkig hoge energieprijzen en de verhogingen van de indirecte belastingen. Voor de EU is de prognose nu 2,3% en voor het eurogebied 2,1%.

Vicevoorzitter van de Commissie Olli Rehn, bevoegd voor economische en monetaire zaken: "Hoewel de groei is stilgevallen, is er wel een zekere stabilisatie te bespeuren in de Europese economie. Het economisch sentiment is nog slecht, maar de spanning op de financiële markten neemt af. Er zijn inmiddels veel belangrijke stappen gezet die financiële stabiliteit moeten brengen en de voorwaarden moeten scheppen voor een duurzamere groei en nieuwe banen. Als we nu doorzetten, kunnen we deze fase binnenkort achter ons laten en ons richten op het volgende doel: zorgen voor meer groei en werkgelegenheid."

Groeiprognose voor de EU en het eurogebied neerwaarts bijgesteld

Omdat de groeidynamiek wegebt en er nog weinig vertrouwen is, zal het reële bbp volgens de prognoses voor 2012 in de EU ongewijzigd blijven (groei van 0,0%) en in het eurogebied met 0,3% krimpen. Daarmee vallen de cijfers voor de EU 0,6 procentpunt en voor het eurogebied 0,8 procentpunt lager uit dan de najaarsprognoses van 10 november 2011. Als gekeken wordt naar de individuele lidstaten, dan is er nog sprake van aanzienlijke groeiverschillen. In 2012 wordt voor negen landen op een negatieve, voor één land op een stagnerende en voor zeventien landen op een positieve bbp-groei gerekend. Van alle landen is de groei het hoogst in Letland, Litouwen en Polen en het laagst in Griekenland en Portugal.

Vooruitzichten voor de binnenlandse en de mondiale vraag

De vooruitzichten worden bepaald door een minder gunstige mondiale economie: de huidige afzwakking van de mondiale vraag werkt door in de netto-uitvoer. Het vertrouwen van de consument en het bedrijfsleven ligt in de EU nog op een laag niveau, hoewel sinds kort enige verbetering te bespeuren is nu de financiële sector tekenen van stabilisatie vertoont. Omdat inmiddels een geloofwaardig beleid wordt gevoerd in de kwetsbare landen en steeds meer wordt ingezien dat gestaag vooruitgang wordt geboekt bij de aanpak van de staatsschuldcrisis, hebben de markten zich kunnen stabiliseren. Sinds kort is de risicoperceptie voor bepaalde landen iets afgenomen. Wel blijven de spreads nogal hoog en zijn de kredietverleningsvoorwaarden voor de particuliere sector aangescherpt. Hoewel de situatie op de financiële markten in de EU kwetsbaar blijft en de onzekerheid nog een sterk drukkend effect heeft op de particuliere investeringen en consumptie, is het gevaar van een credit crunch verminderd. Dit is hoofdzakelijk te danken aan de liquiditeitsmaatregelen van de ECB. Mede gezien de toch al matige vraag zullen de investeringen en de consumptie naar verwachting niet al te sterk te lijden hebben onder de kredietverleningsvoorwaarden. Al met al wordt voor de tweede helft van 2012 gerekend op een geleidelijke terugkeer van het vertrouwen en op een herstel van de investeringen en de consumptie.

Inflatie neemt slechts langzaam af

Door de hardnekkig hoge energieprijzen komt de inflatie op een hoger niveau uit dan in de najaarsprognoses werd voorspeld. Met de stabilisatie van de kerninflatie op zo'n 2% en met de recente verhogingen van de indirecte belastingen die tot gevolg hebben dat de prijsdruk minder snel afneemt, volgt de nominale GICP-inflatie1 een geleidelijkere neerwaartse lijn dan verwacht. Wel zal de langzame daling van de inflatie doorzetten vanwege de afzwakkende bedrijvigheid. Voor geheel 2012 wordt nu op een GICP-inflatie van 2,3% in de EU en 2,1% in het eurogebied gerekend.

Risico's

Wat de risico's voor de EU-groeivooruitzichten voor 2012 betreft, helt de balans vanwege de voortdurende onzekerheid over naar de neerwaartse zijde. Als de staatsschuldcrisis zo sterk verergert dat er uiteindelijk een credit crunch ontstaat en de binnenlandse vraag ineenstort, dan volgt er waarschijnlijk een diepe en langdurige recessie. De bbp-groei zou echter juist kunnen meevallen als het vertrouwen sterker opveert dan verwacht en de mondiale vraag een grotere veerkracht vertoont, bijvoorbeeld omdat de huizenmarkt in de VS zich stabiliseert. Wat de inflatie betreft, houden de risico's elkaar min of meer in evenwicht. De inflatie kan lager uitvallen wanneer het bbp sterker krimpt dan verwacht aangezien de onderliggende prijsdynamiek dan onder druk komt te staan. Daar staat tegenover dat de grondstoffenprijzen kunnen oplopen wanneer de olieleveranties door geopolitieke spanningen worden verstoord of wanneer de vraag op de opkomende markten meevalt.

Meer informatie is te vinden op:

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2012-02-23-interim_forecast_en.htm

Contacts :

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

1 :

Geharmoniseerd indexcijfer van de consumptieprijzen.


Side Bar