Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Väliennuste: euroalueella lievä taantuma ja merkkejä vakautumisesta

Bryssel 23. helmikuuta 2012 – Talouden elpymisen odottamaton hidastuminen vuoden 2011 loppupuolella näyttää jatkuvan vuoden 2012 kahden ensimmäisen neljänneksen aikana. Vuoden toisella puoliskolla on kuitenkin odotettavissa paluuta hienoiseen kasvuun. BKT:n reaalikasvun vuonna 2012 ennustetaan nyt jatkuvan vuositasolla samanlaisena (0,0 %) EU:ssa ja supistuvan euroalueella 0,3 prosenttia. Talouden epävarmuus on edelleen suurta ja kehitys eri maissa epätasaista. Vuoden 2012 inflaatioennustetta on tarkistettu hieman ylöspäin verrattuna viime syksyyn, koska energian hinnat olivat edelleen korkeita ja välillisiä veroja on korotettu. Tämänhetkinen inflaatioennuste on 2,3 prosenttia EU:ssa ja 2,1 prosenttia euroalueella.

Vaikka kasvu on hidastunut, Euroopan taloudessa on nähtävissä vakautumisen merkkejä. Talouden ilmapiiriä kuvaava indikaattori on edelleen alhainen, mutta rahoitusmarkkinoiden paineet ovat hellittämässä. Monia toimenpiteitä, jotka ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan turvata rahoitusalan vakaus ja luoda olosuhteet kestävämmälle kasvulle ja työpaikkojen luomiselle, on nyt toteutettu. Päättäväisillä toimilla on mahdollista päästä pahimman vaiheen yli ja siirtyä vakautumisesta uuteen kasvuun ja työllisyyden lisääntymiseen, sanoi talous- ja rahapolitiikasta vastaava komission varapuheenjohtaja Olli Rehn.

EU:n ja euroalueen kasvuennusteita tarkistettu alaspäin

Kasvuvauhdin hiipuessa ja luottamuksen pysyessä alhaisena reaalisen bruttokansantuotteen odotetaan vuonna 2012 pysyvän muuttumattomana (0,0 %) EU:ssa ja supistuvan 0,3 prosenttia euroalueella. Tämän vuoksi 10. marraskuuta 2011 esitettyä ennustetta on pitänyt tarkistaa alaspäin 0,6 prosenttiyksiköllä EU:n ja 0,8 prosenttiyksiköllä euroalueen osalta. Yksittäisissä jäsenvaltioissa kasvuerot ovat edelleen suuria. BKT:n kasvun ennustetaan vuonna 2012 olevan negatiivinen yhdeksässä maassa, säilyvän ennallaan yhdessä ja olevan positiivinen seitsemässätoista maassa. Suurinta kasvu on Latviassa, Liettuassa ja Puolassa, vähäisintä Kreikassa ja Portugalissa.

Kotimaan ja maailmanlaajuisen kysynnän näkymiä

Talousnäkymiin vaikuttaa maailmantalouden tilanne, jolle on ominaista maailmanlaajuisen kysynnän jatkuva heikkeneminen, mikä puolestaan vaikuttaa nettovientiin. EU:n yritysten ja kuluttajien luottamus on edelleen heikkoa, vaikka äskettäin on havaittu hienoista parannusta, kun rahoitusala on osoittanut merkkejä vakautumisesta. Uskottava politiikka heikoimmassa asemassa olevissa maissa ja julkisen talouden velkakriisin käsittelyn tasaisen etenemisen yhä laajempi tunnustaminen ovat auttaneet vakauttamaan markkinoita. Valtioiden riskinäkymät ovat viime aikoina väistyneet jonkin verran tiettyjen maiden osalta, mutta korkoerot pysyttelevät suurina ja yksityisen sektorin luottoehdot ovat kiristyneet. Vaikka rahoitusmarkkinoiden yleistilanne EU:ssa on edelleen heikko, ja epävarmuus vaikuttaa yhä voimakkaasti yksityisiin sijoituksiin ja kulutukseen, luottolaman riski on pienentynyt, mikä johtuu suurelta osin EKP:n likviditeettitoimenpiteistä. Lisäksi luottoehtojen ei odoteta ennustejaksolla rajoittavan sijoituksia eikä kulutusta, koska kysyntä on vaimeaa. Kaiken kaikkiaan on odotettavissa, että vuoden 2012 jälkipuoliskolla luottamus talouteen palautuu vähitellen, ja myös investointien ja kulutuksen ennakoidaan elpyvän..

Inflaatio hellittää vain asteittain

Jatkuvasti korkeiden energian hintojen vuoksi inflaatio on pysynyt korkeampana kuin syksyllä ennakoitiin . Kun pohjainflaatio on vakiintunut noin 2 prosenttiin ja välillisten verojen viimeaikainen nousu ehkäisee hintapaineiden nopeampaa alenemista, YKHI1-kuluttajahintainflaatio on laskenut odotettua hitaammin. Talouden toimeliaisuuden ennustettu heikkeneminen johtanee siihen, että inflaatio vähenee ennustejaksolla edelleen hitaasti. YKHI:llä mitatun inflaation ennustetaan nyt olevan koko vuoden 2012 osalta 2,3 prosenttia EU:ssa ja 2,1 prosenttia euroalueella.

Riskinarviointi

Koska talouden epävarmuus jatkuu, EU:n kasvunäkymät vuonna 2012 uhkaavat heikentyä. Jos julkisen talouden velkakriisin synkistyminen johtaa lopulta luottolamaan ja kotimaisen kysynnän romahtamiseen, tuloksena olisi todennäköisesti syvä ja pitkäaikainen taantuma. BKT:hen liittyvä nousuriski sisältää odotettua nopeamman luottamuksen palautuksen ja kestävämmän maailmanlaajuisen kysynnän, jotka voisivat johtua esimerkiksi asuntomarkkinoiden vakautumisesta Yhdysvalloissa. Inflaation osalta riskit vaikuttavat olevan pitkälti tasapainossa. Suurimmat heikkenemisriskit liittyvät BKT:n odotettua jyrkempään supistumiseen, mikä lamauttaisi myös taustalla vaikuttavaa hintadynamiikkaa. Inflaation kiihtymisriskeihin voidaan lukea öljytoimitusten kangerteleminen geopoliittisista syistä sekä odotettua suurempi kysyntä uusilta markkinoilta, mitkä voisivat kiihdyttää kulutushyödykkeiden hintainflaatiota.

Yksityiskohtaisempi selvitys on saatavilla osoitteessa

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2012-02-23-interim_forecast_en.htm

Contacts :

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

1 :

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi


Side Bar