Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Foreløbig prognose: euroområdet i lettere recession med begyndende stabilisering

Bruxelles, den 23. februar 2012. Det er gået langsommere end forventet med at komme ud af krisen. Tendensen fra slutningen af 2011 fortsætter i de to første kvartaler af 2012. Imidlertid er der udsigt til en beskeden vækst i årets anden halvdel. Set over hele 2012 forventes den reale BNP-vækst i EU at forblive uændret (0,0 %). I euroområdet vil den falde med 0,3 % . Der er fortsat stor usikkerhed, og udviklingen er ikke den samme i alle lande. Prognoserne for inflationen i 2012 er blevet lettere opjusteret sammenlignet med efteråret, hvilket skyldes de fortsat høje energipriser og højere indirekte skatter. Inflationen er nu på 2,3 % i EU og på 2,1 % i euroområdet.

Olli Rehn, EU-kommissær for økonomiske og monetære anliggender, udtaler: “Til trods for, at udviklingen er gået i stå, og der er store forskelle mellem medlemsstaterne, kan vi se tegn på en stabilisering af den europæiske økonomi. De økonomiske forventninger er lave, men presset på finansmarkederne er ved at lette. Vi har nu taget mange af de skridt, der var nødvendige for at skaffe finansiel stabilitet og skabe de rette betingelser for en mere bæredygtig vækst og flere jobmuligheder. Med en målbevidst indsats kan vi vende udviklingen, så stabiliseringen afløses af højere vækst og flere arbejdspladser.”

Vækstprognose for EU og euroområdet nedjusteret

Set på baggrund af den faldende vækst og manglende tillid forventes det reale BNP at forblive uændret i EU (0,0 %) og at falde med 0,3 % i euroområdet i 2012. Dette betyder en nedjustering på 0,6 procentpoint i EU og 0,8 procentpoint i euroområdet sammenlignet med efterårets prognose fra den 10. november 2011. Hvis man ser på de enkelte medlemsstater, er der stadig markante forskelle i udviklingen. I 2012 ser BNP-væksten ud til at blive negativ i ni lande, stagnere i et og blive positiv i sytten. Væksten vil være størst i Letland, Litauen og Polen og mindst i Grækenland og Portugal.

Udsigterne for den indenlandske og globale efterspørgsel

Udsigterne præges af en svækket global økonomi, hvor en aftagende efterspørgsel påvirker udenrigshandlen. I EU er erhvervslivets og forbrugernes tillid stadig begrænset, om i svag bedring efterhånden som finanssektoren har vist tegn på stabilisering. Det har medvirket til en stabilisering af markederne, at der er blevet ført en troværdig politik i de finansielt sårbare lande, og at man i stigende grad har kunnet konstatere, at der tages hånd om statsgældskrisen.

For visse lande er tilliden til statsobligationerne i nogen grad blevet øget, men den er langt fra genvunden overalt, og kreditbetingelserne for den private sektor er blevet strammet. Mens finansmarkedets situation i EU forbliver skrøbelig, og private investeringer og forbrug er præget af usikkerhed, er risikoen for en kreditstramning blevet mindre, takket være Den Europæiske Centralbanks likviditetsforanstaltninger. Derudover forventes kreditvilkårerne, set i lyset af den faldende efterspørgsel, ikke at hæmme investeringer og forbrug i prognoseperioden. Alt i alt forventes det, at tilliden vil vende tilbage, og at der vil ske et opsving i investeringer og forbrug i andet halvår af 2012.

Inflationen kun gradvist på vej ned

På grund af vedvarende høje energipriser har inflationen været større, end det blev forudsagt i efteråret. Da kerneinflationen er stabiliseret på omkring 2 %, og de nylige forhøjelser af de indirekte skatter forhindrer et hurtigere fald i prispresset, er HICP-inflationen1 faldet mere jævnt end forventet. Da inflationen afspejler den forudsagte økonomiske afmatning, forventes det, at den fortsætter sit langsomme fald i prognoseperioden. For hele 2012 er HICP-inflationsraten nu sat til 2,3 % i EU og 2,1 % i euroområdet.

Risikovurdering

Usikkerheden betyder negative risici for EU’s vækstudsigter for 2012. Hvis en forværret statsgældskrise i sidste instans skulle resultere i kreditstramninger og et sammenbrud i den indenlandske efterspørgsel, ville det efter al sandsynlighed medføre en hård og langvarig recession. Hvis BNP skal øges, skal tilliden genskabes og den globale efterspørgsel styrkes, eksempelvis via en stabilisering af det amerikanske boligmarked. Hvad angår inflationen forekommer risiciene afbalancerede. De vigtigste risikofaktorer hænger sammen med faldet i BNP, som er mere udtalt en forventet, hvilket også vil presse den underliggende prisdynamik. Omvendt vil forstyrrelser i olieforsyningen grundet geopolitiske spændinger og en efterspørgsel fra nye markeder, som er større end forventet, kunne skabe råvareprisinflation.

En mere detaljeret rapport findes på:

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2012-02-23-interim_forecast_en.htm

Contacts :

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

1 :

HICP: Det harmoniserede forbrugerprisindeks.


Side Bar