Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

EL kinnitas jätkuvat pühendumist rahu ja julgeoleku edendamisele Somaalias

Brüssel, 21. veebruar 2012. Täna teatas Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso pärast kohtumist Somaalia föderaalse üleminekuvalitsuse peaministri Abdiweli Mohamed Aliga, et EL on valmis täiendavalt toetama Aafrika Liidu missiooni Somaalias (AMISOM). President tegi avalduse enne Somaalia tulevikku käsitlevat rahvusvahelist konverentsi, mis toimub 23. veebruaril Londonis. AMISOMi tugevdamise peab kinnitama ÜRO Julgeolekunõukogu. Londonis on kohal ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni asepresident Catherine Ashton ja ELi arenguvolinik Andris Piebalgs, kes kinnitavad, et Somaalia stabiliseerimine ja arendamine koos Aafrika Liidu ja rahvusvaheliste partneritega on ELi prioriteet. Uus kohustus annab panuse AMISOMi vägede kavandatavasse tugevdamisse. ELi toetus hõlmab kulusid, mis on seotud näiteks sõjaväe toetuste, meditsiini, majutuse, kütuse ning sidevarustusega.

President Barroso sõnas: „Täna saavad kõik aru, et riigi stabiliseerimiseks on vaja väekoondist suurendada. Londoni konverentsi eel on mul rõõm öelda, et EL on valmis mobiliseerima väekoondise suurendamiseks lisaressursse, kui ÜRO Julgeolekunõukogu selle heaks kiidab. Meie panus on märkimisväärne, kuid katab suurenenud vajadustest vaid osa, nii kutsun teisi toetajaid ja rahvusvahelist kogukonda üles oma panust suurendama.”

President Barroso ja peaminister arutasid Somaalias aset leidvate poliitiliste muutuste tähtsust, sealhulgas näiteks institutsioonide reformi ja föderaalpõhiseaduse eelnõu vastuvõtmist. Lisaks Muqdishole ka muude piirkondade julgeolekuolukorra paranedes tuleb luua kohalikud omavalitsused, et pakkuda põhilisi teenuseid ja luua õigusriik. Need peaksid olema seotud tulevase föderaalse Somaalia föderaalvalitsusega.

Tänane kohtumine eelneb Somaaliat käsitlevale rahvusvahelisele konverentsile, mis toimub 23. veebruaril Londonis. Sündmus toob kokku rahvusvahelise kogukonna liikmed ja Somaalia juhid, et kokku leppida koostöös poliitilise protsessi põhivaldkondades, julgeolekus ja kohapealse stabiilsuse toetamises. Sündmus aitab taaskäivitada Somaalia poliitilise protsessi ning kooskõlastada riigi rahvusvahelist toetamist.

Peaminister Abdiweli Mohamed Ali kohtus ka ELi arenguvoliniku Andris Piebalgsi ning rahvusvahelise koostöö, humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Kristalina Georgievaga.

AMISOM

AMISOM on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu mandaadiga Aafrika Liidu juhitav missioon. EL on missiooni järjepidevalt toetanud alates selle käivitamisest 2007. aastal. Tänase teadaandega kavatseb EL kindlustada täiendavad vahendid, et toetada AMISOMi väekoondise kavandatavat suurendamist praegu lubatud 12 000-lt 17 731-le (mis nõuab ÜRO Julgeolekunõukogu heakskiitu). Uued vahendid tuginevad pidevale toetusele, mida EL on AMISOMile andnud alates selle käivitamisest 2007. aastal. Tänaseks on EL AMISOMi toetanud 325,4 miljoni euroga, mille hulka kuulub 67 miljonit eurot, mille eraldamise AMISOMi toetamiseks ajavahemikul 2012. aasta veebruarist juulini otsustab Euroopa Komisjon peagi.

Missioon toetab dialoogi ja lepitamist ning kaitseb põhilist taristut (nt valitsushooneid ja Muqdisho rahvusvahelist lennujaama), et föderaalsed üleminekuasutused saaksid täita oma ülesandeid. Missioon toetab ka riikliku julgeoleku- ja stabiliseerimiskava rakendamist, toetades desarmeerimis- ja stabiliseerimispüüdeid ning aidates kaasa humanitaaroperatsioonidele, sealhulgas pagulaste ja riigisiseste põgenike tagasipöördumisele.

Viimasel paaril kuul on tehtud märkimisväärseid edusamme: AMISOM ja Somaalia föderaalse üleminekuvalitsuse väed on taastanud kontrolli suurema osa pealinna Muqdisho üle. Vägede koosseisu kuulub praegu üle 9800 võitleja. ELi täiendav toetus lubab AMISOMil jätkata oma mandaadi elluviimist. EL koolitab ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika alla kuuluva Somaalia väljaõppemissiooni raames ka Somaalia riiklikke julgeolekujõude. Nimetatud missioon ja püsiv poliitiline lahendus moodustavad osa AMISOMi pikaajalisest väljumisstrateegiast.

Taust

Pärast AMISOMi käivitamist on EL olnud operatsiooni peamisi rahastajaid, kasutades selleks nii Aafrika rahutagamisrahastut, mis on ELi peamine vahend Aafrika rahu ja julgeoleku toetamiseks, kui ka liikmesriikide kahepoolset toetust. Aafrika rahutagamisrahastu rahaline toetus AMISOMile moodustab lahutamatu osa ELi laiaulatuslikust ja pikaajalisest lähenemisviisist Somaalia julgeoleku- ja arengupüüdluste toetamisele. Lähenemisviisil on poliitiline, diplomaatiline, tsiviil-, militaar-, humanitaar- ja arengumõõde.

ELi toetus Somaaliale

2008.–2013. aastal eraldab EL Somaalia arenguprojektidele ligikaudu 415 miljonit eurot.

  • Valitsemine (sealhulgas toetus institutsioonide ülesehitamisele, lepitamisele, õigusriigile, inimõigustele ja Somaalia kodanikuühiskonna toetamisele).

  • Haridus ja sotsiaalvaldkond (sealhulgas põhi- ja keskharidus, täiskasvanute kirjaoskus ning õpetajate ja kutseõpe). Rahastatakse ka tervisele ohutu vee kättesaadavuse parandamist linna- ja maapiirkondades.

  • Majandusareng, mis hõlmab loomakasvatus- ja põllumajandussektorit ning toiduga kindlustatuse parandamist, peamiselt seemnete ja väetiste ning ka toetuste jagamise süsteemide kaudu.

Sellele lisanduvad ELi rahastatavad projektid meresõidu turvalisuse, veevarude majandamise ja demineerimise valdkonnas vabastatud aladel (102 miljonit eurot).

Humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraat eraldas 2011. aastal Somaaliale 77 miljonit eurot, et toetada põua-, üleujutuste, nälja-, konfliktide ja ümberasustamise ohvreid. 2012. aastaks on kulukohustustega seotud esimene, 40 miljoni euro suurune eraldis.

Lisateave:

Elektrooniline pressimaterjal faktide ja audiovisuaalse materjaliga:

http://europa.eu/press_room/press_packs/somalia/index_en.htm

President José Manuel Barroso veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Euroopa arenguvoliniku Andris Piebalgsi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

EuropeAidi veebisait:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_et.htm

ELi suhted Somaaliaga:

http://eeas.europa.eu/somalia/index_en.htm

Rahvusvahelise koostöö, humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Kristalina Georgieva veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

Humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraadi veebisait: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Kontaktid:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

Irina Novakova (+32 2 295 75 17)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Sebastien Brabant (+32 2 298 64 33)


Side Bar