Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Vilken framtid för den europeiska bolagsrätten?

Bryssel den 20 februari 2012 – Europeiska kommissionen inledde i dag ett omfattande samråd om den europeiska bolagsrättens framtid. Europa behöver en bolagsrättslig ram som är anpassad till behoven i dagens samhälle och till utvecklingen av de ekonomiska villkoren. EU:s bolagsrätt har haft en central betydelse för utvecklingen av den inre marknaden. Nu är det dags att se om den gällande rättsliga ramen fortfarande uppfyller de aktuella behoven. Ett offentligt samråd har därför inletts online i syfte att samla in synpunkter från alla berörda parter. Kommentarerna ska lämnas senast den 14 maj 2012.

Den europeiska bolagsrätten omfattar gemensamma regler om ett likvärdigt skydd för de aktieägare, borgenärer och andra aktörer i EU som berörs av ett företags verksamhet. Bolagsrätten är avgörande för att rättssäkerheten och skyddet av aktieägarnas rättigheter ska kunna garanteras. Samtidigt som medlemsländernas olika rättsliga traditioner och företagsstrukturer måste respekteras blir det genom en harmonisering av de grundläggande reglerna lättare för företag att erbjuda tjänster och produkter till alla kunder i unionen. Ökningen av den gränsöverskridande handeln och utvecklingen av e-handeln innebär många möjligheter för företag och konsumenter, men medför också utmaningar för den befintliga bolagsrättsliga ramen. Därför måste man överväga hur gällande ram kan anpassas till 2000-talets nya förutsättningar. Dagens utmaningar kräver dessutom att vi inte bara betraktar bolagsrätten ur ett rent rättsligt perspektiv, utan i ett större sammanhang som inbegriper företagsstyrning, företagens sociala ansvar och deras centrala betydelse för innovation och tillväxt.

– Utformningen av EU:s politik för en europeisk bolagsrätt är en utmaning som vi måste ta itu med. En väl utformad bolagsrätt gör det lättare för företag att utvecklas i EU, vilket är till fördel både för aktieägare och kunder. Förutsättningarna för bolagsrätten förändras och vi behöver tänka över hur regelverket kan anpassas på bästa sätt. Därför uppmanar jag berörda parter att bidra till det offentliga samråd som inleds i dag, säger kommissionens ledamot med ansvar för inre marknaden och tjänster, Michel Barnier.

Vad handlar samrådet om?

Synpunkter önskas både avseende den allmänna inriktningen på den europeiska bolagsrätten och avseende mer specifika initiativ som skulle kunna övervägas i framtiden. Följande frågor behandlas i samrådet:

  • Mål och räckvidd för den europeiska bolagsrätten – vilka bör huvudsyftena med EU:s bolagsrätt vara? Är nuvarande regler lämpliga för dagens utmaningar? Inom vilka områden finns behov av ytterligare utveckling? Vilket förhållande finns mellan bolagsrätt och företagsstyrning?

  • Kodifiering av den europeiska bolagsrätten – bör de befintliga direktiven om bolagsrätt slås samman i en enda rättsakt för att göra regelverket mer tillgängligt och användarvänligt?

  • Framtiden för bolagsformer på europeisk nivå – vilka är för- och nackdelarna med de europeiska bolagsformerna? Behöver befintliga bolagsformer ses över? Bör andra instrument undersökas?

  • Företagens rörlighet över gränserna – hur kan man göra det lättare för ett bolag att flytta sitt säte till ett annat land? Vad gäller om ett företag delas upp i olika gränsöverskridande enheter? Bör reglerna om gränsöverskridande fusioner ses över?

  • Företagsgrupper – dvs. ett antal bolag med en enda ledning eller under gemensam kontroll – behövs politiska insatser på EU-nivå på detta område?

  • Kapitallagstiftning för europeiska företag – bör befintliga minimikrav beträffande kapital och regler för kapitalförsörjning ändras och uppdateras?

Vad är nästa steg?

Samrådet pågår till den 14 maj 2012. De svar som inkommit kommer att analyseras och ett uppföljningsyttrande som sammanfattar resultaten kommer att offentliggöras. Uppföljande åtgärder kan vidtas senare.

Bakgrundsinformation

Den befintliga bolagslagstiftningen på europeisk nivå omfattar ett stort antal direktiv och förordningar. Harmoniseringen av den europeiska bolagsrätten omfattar skydd av bl.a. aktieägarnas intressen, bildande och drift av publika aktiebolag, uppköpserbjudanden, offentlighet i filialer, fusioner och delningar, minimiregler för privata enmansaktiebolag, aktieägares rättigheter och angränsande frågor som t.ex. finansiell rapportering och redovisning. Den innefattar även olika europeiska rättsliga former som t.ex. Europabolag (SE), europeisk ekonomisk intressegruppering (EEIG) och europeisk kooperativ förening (SCE).

2011 genomförde kommissionen ett liknande offentligt samråd på området företagsstyrning (se IP/11/404). Områdena är nära kopplade till varandra eftersom vissa regler för företagsstyrning ingår i bolagsrätten, och bolagsrätten i stor utsträckning hanterar frågor rörande företagsstyrning. För att skapa enhetlighet skulle således eventuella uppföljande initiativ på dessa båda områden tillkännages gemensamt under andra halvåret 2012.

Samrådet finns på:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=companylaw2012

Mer information: MEMO/12/119

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carmel Dunne (+32 22998894)


Side Bar