Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Evropsko pravo družb: kako naprej?

Bruselj, 20. februarja 2012 – Evropska Komisija je danes odprla poglobljeno posvetovanje o prihodnosti prava družb. Evropa potrebuje okvir za pravo družb, ki bi bil prilagojen potrebam današnje družbe in razvoju gospodarskega okolja. Pravo družb EU je bilo osrednjega pomena pri iz gradnji enotnega trga. Zdaj je treba preučiti, ali obstoječi pravni okvir še zadošča današnjim potrebam. Zato je bil na spletu objavljen javni posvetovalni dokument, s pomočjo katerega bi se zbrala mnenja vseh zainteresiranih strani. Rok za oddajo prispevkov je 14. maj 2012.

Evropsko pravo družb zagotavlja skupen sklop pravil, ki delničarjem, upnikom in drugim zainteresiranim stranem, na katere vplivajo ukrepi družb, omogoča enako zaščito po vsej EU. Pravo družb je ključnega pomena za zagotovitev pravne varnosti in zaščito pravic delničarjev. Medtem ko je treba spoštovati različne pravne tradicije in strukture družb držav članic, lahko družbe z uskladitvijo osnovnih pravil lažje ponudijo svoje storitve in proizvode strankam po vsej Uniji. Rast čezmejne trgovine in razvoj e-trgovanja predstavljata številne priložnosti za družbe in potrošnike, predstavljata pa tudi izziv za obstoječi okvir prava družb. Zato je nujen razmislek o tem, kako prilagoditi obstoječi okvir novim razmeram 21. stoletja. Poleg tega moramo zaradi današnjih izzivov pravo družb obravnavati ne le z izključno pravnega vidika, temveč v širšem okviru upravljanja podjetij ter njihove družbene odgovornosti in ključne vloge pri inovacijah in rasti.

Evropski komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je dejal: „Oblikovanje politike EU o evropskem pravu družb je izziv, s katerim se moramo spopasti. Z dobro delujočim pravom družb se bodo podjetja po vsej EU lažje razvijala, od česar bodo imeli koristi njihovi delničarji in stranke. Okoliščine se za pravo družb spreminjajo in razmisliti moramo o čim boljši prilagoditvi našega zakonodajnega okvira. Zato zainteresirane strani vabim k sodelovanju v danes odprtem javnem posvetovanju.“

Kaj javno posvetovanje vključuje?

Zaželena so mnenja o splošni usmeritvi evropskega prava družb in bolj specifičnih pobudah, ki bi se jih lahko predvidelo v prihodnje. Posvetovanje vključuje naslednja vprašanja:

  • Cilji in obseg evropskega prava družb – Kateri bi morali biti glavni cilji evropskega prava družb? Ali so obstoječa pravila kos današnjim izzivom? Na katerih področjih bi bilo treba poskrbeti za nadaljnji razvoj? Kakšna naj bi bila povezava med pravom družb in upravljanjem podjetij?

  • Kodifikacija evropskega prava družb – Bi bilo treba obstoječe direktive o pravu družb združiti v enoten akt, da bi zakonodajni okvir postal dostopnejši in uporabnikom prijaznejši?

  • Prihodnost pravnih oblik družb na evropski ravni – Katere so prednosti in pomanjkljivosti evropskih oblik družb? Bi bilo treba obstoječe oblike družb pregledati? Bi bilo treba raziskati možnosti alternativnih instrumentov?

  • Čezmejna mobilnost družb – Kako bi se lahko olajšal čezmejni prenos sedeža družbe? Kako ravnati v primerih, ko se družba razdeli v različne čezmejne subjekte? Bi bilo treba pregledati pravila o čezmejnih združitvah?

  • Skupine družb – na primer skupina družb pod enotnim vodstvom ali nadzorom. Ali je na tem področju potrebno politično ukrepanje EU?

  • Ureditev glede kapitala za evropske družbe – Bi bilo treba obstoječe pravne zahteve glede minimalnega kapitala in pravila o ohranjanju kapitala spremeniti in posodobiti?

Kateri so naslednji koraki?

Posvetovanje bo trajalo do 14. maja 2012. Prejeti odgovori bodo analizirani in objavljeno bo povratno poročilo s povzetkom rezultatov. Nato bodo sprejeti nadaljnji ukrepi.

Ozadje

Obstoječa evropska zakonodaja o pravu družb vključuje številne direktive in uredbe. Uskladitev evropskega prava družb obsega zaščito interesov delničarjev in tretjih oseb, ustanovitev in ohranjanje kapitala delniških družb, ponudbe za prevzem, razkrivanje informacij o podružnicah, združitve in delitve, minimalna pravila za družbe z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom, pravice delničarjev in s tem povezana področja, kot sta računovodsko poročanje in računovodstvo. Vključuje tudi različne evropske pravne oblike družb, kot so evropska družba (SE), evropsko gospodarsko interesno združenje (EGIZ) in evropska zadruga (SCE).

Leta 2011 je Komisija sprožila podobno javno posvetovanje na področju upravljanja podjetij (glej IP/11/404). Obe področji politike sta tesno povezani, saj so nekatera pravila o upravljanju podjetij vključena v pravo družb, pravo družb pa v veliki meri obravnava vprašanja upravljanja podjetij. Zato bodo za zagotovitev skladnosti vse morebitne nadaljnje pobude na teh dveh področjih naznanjene skupaj v drugi polovici leta 2012.

Posvetovanje je odprto na spletnem naslovu:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=companylaw2012

Več informacij: MEMO/12/119

Kontakti:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carmel Dunne (+32 22998894)


Side Bar