Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – tlačová správa

Európske právo obchodných spoločností: ktorým smerom ďalej?

Brusel, 20. februára 2012 – Európska komisia dnes spustila hĺbkovú konzultáciu o budúcnosti práva európskych obchodných spoločností. Európa potrebuje rámec práva obchodných spoločností, ktorý by bol prispôsobený potrebám dnešnej spoločnosti a vývoju hospodárskeho prostredia. Obchodné právo EÚ zohrávalo ústrednú úlohu pri budovaní jednotného trhu. Nastal čas zistiť, či existujúci právny rámec stále vyhovuje potrebám dnešnej doby. Preto bol spustený online konzultačný dokument, ktorého cieľom je zhromaždiť pripomienky od všetkých zainteresovaných strán. Príspevky sa majú zasielať do 14. mája 2012.

Európske obchodné právo je spoločným súborom pravidiel, ktoré ponúkajú v celej EÚ rovnocennú ochranu akcionárom, veriteľom a iným zainteresovaným stranám, na ktoré má vplyv činnosť obchodných spoločností. Obchodné právo má zásadný význam pri zabezpečení právnej istoty a ochrane práv akcionárov. Zatiaľ čo je nutné rešpektovať rozličné právne tradície a štruktúry obchodných spoločností jednotlivých členských štátov, harmonizácia spoločnostiam uľahčí ponúkať služby a produkty všetkým zákazníkom v Únii. Rozmach cezhraničného obchodu a rozvoj elektronického obchodu poskytujú podnikom a spotrebiteľom mnohé príležitosti, no zároveň so sebou prinášajú i výzvy v oblasti existujúceho rámca obchodného práva. Práve preto je nevyhnutné zamyslieť sa, ako by sa mal existujúci rámec prispôsobiť novému prostrediu 21. storočia. Súčasné výzvy si navyše vyžadujú, aby sme sa na obchodné právo pozerali nielen z čisto právnej perspektívy, ale aj v širšom kontexte správy a riadenia spoločností, sociálnej zodpovednosti podnikov a ich kľúčovej úlohy v inovácii a raste.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier k tomu povedal: „Pretváranie politiky EÚ v oblasti európskeho obchodného práva je výzvou, ktorú proste musíme prijať. Správne naladenie obchodného práva uľahčí spoločnostiam, aby sa rozvíjali v celej EÚ, a to v prospech ich akcionárov i spotrebiteľov. Spoločenské prostredie obchodného práva sa mení a my sa musíme zamyslieť, ako čo najlepšie prispôsobiť náš regulačný rámec. Preto vyzývam zainteresované strany, aby sa zúčastnili verejnej konzultácie, ktorú dnes spúšťame.“

Čo je predmetom verejnej konzultácie?

Musia sa získať informácie o všeobecnej orientácii európskeho obchodného práva a o špecifickejších iniciatívach, s ktorými by sa mohlo počítať do budúcnosti. Konzultácia sa týka týchto otázok:

  • Ciele a rozsah pôsobnosti európskeho obchodného práva – Ktoré hlavné ciele by malo mať európske obchodné právo? Zodpovedajú súčasné pravidlá realite dnešných dní? V ktorých oblastiach je potrebný ďalší rozvoj? Aký je vzťah medzi obchodným právom a správou/riadením spoločností?

  • Kodifikácia európskeho obchodného práva – Mali by sa súčasné smernice o obchodnom práve zlúčiť do jedného nástroja, aby sa regulačný rámec stál prístupnejším a ľahším na používanie?

  • Budúcnosť právnych foriem spoločností na európskej úrovni – Aké sú výhody a nedostatky európskych právnych foriem spoločností? Je potrebné preskúmať súčasné formy spoločností? Mali by sa preskúmať alternatívne nástroje?

  • Cezhraničná mobilita spoločností – Čo možno urobiť, aby sa uľahčil cezhraničný presun sídla spoločnosti? Čo ak sa spoločnosť rozčlení na rozličné subjekty sídliace vo viacerých krajinách? Mali by sa preskúmať pravidlá cezhraničných fúzií?

  • Skupiny spoločností – t. j. súbor spoločností pod jedným vedením alebo v rámci jedného zdroja ovládania – Je potrebné vypracovať v tejto oblasti politické opatrenia na úrovni EÚ?

  • Kapitálový režim pre európske spoločnosti – Mali by sa upraviť a aktualizovať existujúce minimálne zákonné kapitálové požiadavky a pravidlá o zachovávaní kapitálu?

Aké budú ďalšie kroky?

Konzultácia je otvorená do 14. mája 2012. Reakcie, ktoré prídu, budú analyzované a následne sa uverejní vyhlásenie so zhrnutím výsledkov. Potom sa prijmú následné kroky.

Kontext

Existujúce právne predpisy na európskej úrovni o práve obchodných spoločností pozostávajú z veľkého počtu smerníc a nariadení. Harmonizácia európskeho obchodného práva zahŕňa ochranu záujmov akcionárov a ďalších strán, vytváranie a udržiavanie základného imania verejných spoločností s ručením obmedzeným, ponuky na prevzatie, sprístupnenie údajov o pobočkách, zlúčenia a rozdelenia spoločností, minimálne pravidlá pre spoločnosti s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom, práva akcionárov a súvisiace oblasti, ako napr. finančné výkazníctvo a vedenie účtovníctva. Zároveň obsahuje rozličné európske právne formy, ako napríklad európska spoločnosť (SE), európske zoskupenie hospodárskych záujmov (EEIG) a európske družstvo (SCE).

Komisia v roku 2011 viedla podobnú verejnú konzultáciu v oblasti správy a riadenia spoločností (IP/11/404). Obe oblasti politiky sú úzko prepojené, pretože niektoré pravidlá správy a riadenia spoločností sú zakotvené v obchodnom práve a obchodné právo sa v rozsiahlej miere zaoberá otázkami správy a riadenia spoločností. Takže v záujme systematickosti sa akékoľvek prípadné následné iniciatívy v týchto dvoch oblastiach oznámia spoločne v druhom polroku 2012.

Konzultácie je dostupná na adrese:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=companylaw2012

Ďalšie informácie: MEMO/12/119

Kontaktné osoby:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar