Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Europejskie prawo spółek: dalsze działania

Bruksela, 20 lutego 2012 r. – Komisja Europejska zainicjowała dziś szeroko zakrojone konsultacje dotyczące przyszłości europejskiego prawa spółek. Europa potrzebuje ram prawa spółek dostosowanych do potrzeb dzisiejszego społeczeństwa oraz do zmian warunków gospodarczych. Prawo spółek UE miało decydujące znaczenie dla budowy jednolitego rynku. Teraz nadeszła pora, aby upewnić się, czy istniejące ramy prawne przystają do obecnych potrzeb. Rozpoczęto zatem publiczne konsultacje przeprowadzane drogą internetową w celu zgromadzenia uwag wszystkich zainteresowanych stron. Termin przesyłania opinii upływa dnia 14 maja 2012 r.

Europejskie prawo spółek określa wspólny zbiór zasad, które gwarantują równoważną ochronę w całej UE akcjonariuszom i wspólnikom, wierzycielom oraz innym zainteresowanym stronom, których dotyczą działania spółek. Prawo spółek jest podstawą gwarantowania pewności prawnej i ochrony praw akcjonariuszy. Należy szanować różnice tradycji prawnych państw członkowskich i różnorodność struktur przedsiębiorstwa, niemniej harmonizacja podstawowych zasad ułatwia przedsiębiorstwom oferowanie usług i produktów wszystkim konsumentom w Unii. Wzrost handlu transgranicznego i rozwój handlu elektronicznego tworzą rozliczne możliwości dla przedsiębiorstw i konsumentów, stanowiąc jednocześnie wyzwanie dla obowiązującego prawa spółek. Stąd konieczność refleksji na temat metod dostosowania istniejących ram do nowych warunków XXI wieku. Dzisiejsze wyzwania wymagają od nas ponadto postrzegania prawa spółek nie tylko w czysto prawnym kontekście, ale też w szerszej perspektywie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i kluczowej roli przedsiębiorstw w innowacjach i wzroście gospodarczym.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Michel Barnier powiedział: „Kształtowanie polityki UE w zakresie europejskiego prawa spółek jest wyzwaniem, które musimy podjąć. Stworzenie odpowiedniego prawa spółek ułatwi rozwój przedsiębiorstw w całej UE, co będzie korzystne zarówno dla ich akcjonariuszy, jak i dla konsumentów. Kontekst prawa spółek podlega ewolucji i musimy skoncentrować się na tym, w jaki sposób najlepiej dostosować nasze ramy regulacyjne. Dlatego zachęcam zainteresowane strony do uczestnictwa w zainicjowanych dziś konsultacjach społecznych”.

Czego dotyczą konsultacje społeczne?

Oczekujemy opinii zarówno na temat ogólnej orientacji europejskiego prawa spółek, jak i w sprawie bardziej szczegółowych inicjatyw, które mogłyby zostać zaplanowane w przyszłości. Konsultacje obejmują następujące kwestie:

  • Cele i zakres zastosowania europejskiego prawa spółek – Jakie powinny być główne cele europejskiego prawa spółek? Czy obowiązujące przepisy odpowiadają dzisiejszym wyzwaniom? Jakie dziedziny wymagają dalszych zmian? Jakie są zależności między prawem spółek a ładem korporacyjnym?

  • Ujednolicanie europejskiego prawa spółek – czy należy połączyć obowiązujące dyrektywy w sprawie prawa spółek w jeden akt prawny w celu stworzenia bardziej przystępnych i przyjaznych dla użytkownika ram regulacyjnych?

  • Przyszłość form prawnych spółek unijnych – Jakie są zalety i słabe strony form prawnych spółek w Unii? Czy należy dokonać weryfikacji istniejących form spółek? Czy należy zbadać możliwości zastosowania alternatywnych instrumentów?

  • Transgraniczna mobilność spółek – Co można zrobić, aby ułatwić transgraniczne przenoszenie siedziby przedsiębiorstwa? Jakie rozwiązania stosować w przypadku transgranicznego podziału spółki na dwie różne jednostki? Czy należy zweryfikować przepisy w zakresie fuzji transgranicznych?

  • Grupy spółek – np. kilka spółek podlegających jednemu zarządowi lub ośrodkowi kontroli – Czy istnieje zapotrzebowanie na stosowanie środków z zakresu polityki UE w tej dziedzinie?

  • Zasady dotyczące kapitału w spółkach europejskich – Czy obowiązujące minimalne wymogi w zakresie kapitału oraz przepisy odnośnie do zachowania kapitału wymagają zmiany i aktualizacji?

Jakie będą dalsze działania?

Konsultacje potrwają do dnia 14 maja 2012 r. Uzyskane odpowiedzi zostaną przeanalizowane i opublikowane zostanie oświadczenie podsumowujące ich wyniki. Następnie podjęte zostaną dalsze działania.

Kontekst

Obowiązujące na szczeblu europejskim prawodawstwo w zakresie prawa spółek obejmuje liczne dyrektywy i rozporządzenia. Harmonizacja europejskiego prawa spółek obejmuje ochronę interesów akcjonariuszy lub wspólników i innych stron, wymogi dotyczące składników kapitału spółek akcyjnych i jego utrzymywania, oferty przejęcia, obowiązek ujawnień dotyczący oddziałów, połączenia i podziały spółek, minimalne przepisy dotyczące jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, prawa akcjonariuszy i wspólników oraz powiązane obszary, takie jak sprawozdania finansowe i rachunkowość. Uwzględnia też różne formy prawne spółek, takie jak spółka europejska (SE), europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych (EUIG) i spółdzielnia europejska (SCE).

W 2011 r., Komisja rozpoczęła podobne konsultacje społeczne dotyczące ładu korporacyjnego (zob. IP/11/404). Oba te obszary polityki są ściśle powiązane, jako że niektóre przepisy w zakresie ładu korporacyjnego są zawarte w prawie spółek, a prawo spółek w dużym stopniu dotyczy zagadnień z zakresu ładu korporacyjnego. W związku z tym, w celu zapewnienia spójności, w drugiej połowie 2012 r. wszelkie dalsze inicjatywy w tych dwóch obszarach będą zapowiadane wspólnie.

Konsultacje dostępne są na stronie:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=companylaw2012

Więcej informacji: MEMO/12/119

Contacts :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar