Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europees vennootschapsrecht: hoe verder?

Brussel, 20 februari 2012 – De Europese Commissie is vandaag een diepgaande raadpleging begonnen over de toekomst van het Europese vennootschapsrecht. Europa heeft een kaderregeling voor vennootschapsrecht nodig die aangepast is aan de behoeften van de hedendaagse maatschappij en aan de ontwikkelingen van het handelsklimaat. Het Europese vennootschapsrecht heeft een sleutelrol gespeeld in de opbouw van de interne markt. Nu is het tijd om te kijken of het bestaande regelgevingskader nog steeds voldoet aan de behoeften van vandaag. Daarom is een discussiestuk voor openbare raadpleging online geplaatst om opmerkingen te krijgen van alle belanghebbenden. De uiterste datum voor het inzenden van bijdragen is 14 mei 2012.

Het Europese vennootschapsrecht voorziet in een gemeenschappelijke reeks van regels waardoor aandeelhouders, schuldeisers en andere belanghebbenden in de EU die de effecten van de economische activiteit ondervinden, een gelijkwaardige bescherming genieten. Vennootschapsrecht is uiterst belangrijk voor de rechtszekerheid en voor de bescherming van de rechten van aandeelhouders. De uiteenlopende rechtstradities en ondernemingsstructuren van de lidstaten verdienen respect maar dat neemt niet weg dat ondernemingen het door harmonisering van de basisregels gemakkelijker zullen vinden om diensten en producten aan te bieden aan al hun afnemers in de Unie. De toename van de grensoverschrijdende handelsactiviteit en de ontwikkeling van de elektronische handel biedt ondernemingen en consumenten tal van kansen maar vormt ook een uitdaging voor het bestaande regelgevingskader voor vennootschappen. Om deze reden moet worden nagedacht hoe het bestaande regelgevingskader kan worden aangepast aan de nieuwe 21e-eeuwse context. Bovendien zijn de uitdagingen van vandaag zodanig dat het vennootschapsrecht niet alleen moet worden bekeken vanuit een zuiver juridisch oogpunt maar ook moet worden ingepast in een ruimere context waarin vennootschapsbestuur (corporate governance), maatschappelijk verantwoord ondernemen en de centrale rol van de ondernemingswereld in innovatie en groei aan bod komen.

Michel Barnier, commissaris voor Interne markt en diensten, zei hierover: “Het EU-beleid inzake vennootschapsrecht vormgeven is een uitdaging die wij moeten aangaan. Als wij het vennootschapsrecht op het juiste spoor krijgen, wordt het voor de ondernemingswereld gemakkelijker om zich in de EU te ontwikkelen ten bate van hun aandeelhouders en hun afnemers. De context waarin het vennootschapsrecht past, is aan het veranderen en wij moeten nadenken hoe wij ons regelgevingskader het best kunnen aanpassen. Daarom vraag ik belanghebbenden respons te geven op de openbare raadpleging die vandaag van start gaat."

Waarover gaat deze openbare raadpleging?

Er wordt gevraagd naar bijdragen over de algemene oriëntatie van het Europese vennootschapsrecht en over meer specifieke initiatieven die in de toekomst overwogen kunnen worden. De volgende thema’s komen aan bod in de raadpleging:

  • Doelstellingen en toepassingsgebied van het Europese vennootschapsrecht – Welke moeten de belangrijkste doelstellingen van het Europese vennootschapsrecht zijn? Zijn de huidige regels geschikt voor de hedendaagse uitdagingen? Op welke gebieden moet verder vooruitgang worden geboekt? Welk is de relatie tussen vennootschapsrecht en corporate governance?

  • Codificatie van Europees vennootschapsrecht – moeten de bestaande richtlijnen voor vennootschapsrecht in één enkel instrument worden samengebracht om het regelgevingskader toegankelijker en gebruiksvriendelijker te maken?

  • De toekomst van de wettelijke vennootschapsvormen op Europees vlak – Welke zijn de voordelen en gebreken van Europese vennootschapsvormen? Moeten bestaande vennootschapsvormen worden herzien? Moeten alternatieve instrumenten worden onderzocht?

  • Grensoverschrijdende mobiliteit voor ondernemingen – Wat kan er worden gedaan om de grensoverschrijdende verplaatsing van de ondernemingszetel te vergemakkelijken? Wat als een onderneming over de grenzen heen gesplitst wordt in verschillende entiteiten? Moeten de regels voor grensoverschrijdende fusies worden herzien?

  • Groepen van ondernemingen – het gaat om een reeks ondernemingen die onder één enkele bestuurs- of controlestructuur staan – Is er behoefte aan een Europese beleidsinterventie ter zake?

  • Kapitaalregeling voor Europese ondernemingen – Moeten de bestaande wettelijke vereisten en regels inzake minimumkapitaal en instandhouding van het kapitaal worden gewijzigd en geüpdatet?

Wat zijn de volgende stappen?

De raadpleging loopt tot 14 mei 2012. De binnengekomen antwoorden worden geanalyseerd en een feedbackdocument met een samenvatting van de resultaten zal worden gepubliceerd. Daarna worden initiatieven genomen voor vervolgactiviteiten.

Achtergrondinformatie

De huidige Europese vennootschapswetgeving bestaat uit een groot aantal richtlijnen en verordeningen. Tot de geharmoniseerde onderdelen van het Europese vennootschapsrecht behoren de bescherming van het belang van aandeelhouders en anderen, de oprichting van naamloze vennootschappen en de instandhouding van hun kapitaal, de openbare overnamebiedingen, de openbaarmaking met betrekking tot bijkantoren, de fusies en splitsingen, de minimumregels voor eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en de rechten van aandeelhouders alsmede aanverwante gebieden als financiële verslaggeving en boekhouding. Het vennootschapsrecht bevat ook een aantal wettelijke statuten zoals de Europese vennootschap ("Societas Europaea" of SE), het Europese economische samenwerkingsverband (EESV) en de Europese coöperatieve vennootschap (SCE).

In 2011 heeft de Commissie een soortgelijke openbare raadpleging gehouden over corporate governance (zie IP/11/404). Beide beleidsgebieden zijn nauw met elkaar verbonden aangezien de regels voor corporate governance vervat liggen in het vennootschapsrecht en het vennootschapsrecht thema’s behandelt die in ruime mate te maken hebben met corporate governance. Met het oog op een coherente aanpak worden mogelijke initiatieven voor vervolgactiviteiten daarom voor beide gebieden gezamenlijk aangekondigd in de tweede helft van 2012.

De raadpleging is beschikbaar op:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=companylaw2012

Meer informatie: MEMO/12/119

Contact :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar