Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Eiropas uzņēmējdarbības tiesības turpmākā ceļa izvēles priekšā

Briselē, 2012. gada 20. februārī. Eiropas Komisija šodien ir uzsākusi padziļinātu apspriešanos par Eiropas uzņēmējdarbības tiesību nākotni. Eiropai vajadzīgs uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums, kas ir pielāgots mūsdienu sabiedrības vajadzībām un ekonomiskajā vidē notiekošajām pārmaiņām. ES uzņēmējdarbības tiesībām bija izšķiroša nozīme vienotā tirgus veidošanā. Nu pienācis laiks palūkoties, vai spēkā esošais tiesiskais regulējums atbilst šodienas vajadzībām. Tāpēc ir publicēts tiešsaistē organizētas sabiedriskās apspriešanās dokuments, lai apkopotu visu ieinteresēto personu viedokļus. Atbilžu iesūtīšanas termiņš ir 2012. gada 14. maijs.

Eiropas uzņēmējdarbības tiesības ir noteikumu kopums, kas visā ES nodrošina vienādu aizsardzību akcionāriem, kreditoriem un citām ieinteresētajām personām, kuras ietekmē uzņēmu darbība. Uzņēmējdarbības tiesības ir svarīgas, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un aizsargātu akcionāru tiesības. Lai gan ir jāņem vērā atšķirīgās juridiskās tradīcijas un uzņēmumu struktūras dalībvalstīs, pamatnoteikumu saskaņošana atvieglotu uzņēmumiem iespēju piedāvāt pakalpojumus un produktus visiem klientiem Savienībā. Pārrobežu tirdzniecības izaugsme un e-komercijas attīstība paver uzņēmumiem un patērētājiem daudzas iespējas, taču vienlaikus pašreizējais uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums tiek nostādīts grūtību priekšā. Tāpēc jāpārdomā, kā pašreizējo regulējumu varētu pielāgot jaunajiem 21. gadsimta apstākļiem. Turklāt aktuālās problēmas liek paraudzīties uz uzņēmējdarbības tiesībām ne tikai no juridiskās perspektīvas, bet gan plašākā kontekstā, kas ietver korporatīvo pārvaldību, uzņēmumu sociālo atbildību un galveno lomu inovācijā un izaugsmē.

Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisāra Mišela Barnjē komentārs: “ES politikas veidošana Eiropas uzņēmējdarbības tiesību jomā ir uzdevums, pie kā mums jāstrādā. Lietpratīgi izstrādātas uzņēmējdarbības tiesību normas atvieglo uzņēmumu attīstību visā ES, un tas nāk par labu to akcionāriem un klientiem. Uzņēmējdarbības tiesību darbības vide mainās, un mums jādomā, kā vislabāk pielāgot tiesisko regulējumu. Tāpēc aicinu ieinteresētās personas atbildēt uz šodien uzsāktās sabiedriskās apspriešanās jautājumiem.”

Kādus jautājumus aptver sabiedriskā apspriešanās?

Tiks gaidīti ierosinājumi gan attiecībā uz Eiropas uzņēmējdarbības tiesību vispārējo orientāciju, gan specifiskākām iniciatīvām, kuras varētu īstenot nākotnē. Apspriešanās aptver šādus jautājumus.

  • Eiropas uzņēmējdarbības tiesību mērķi un darbības joma — Kādiem vajadzētu būt Eiropas uzņēmējdarbības tiesību galvenajiem mērķiem? Vai pašreizējie noteikumi ir piemēroti šodienas problēmu risināšanai? Kurās jomās vajadzīgs turpmāks darbs? Kāda ir saikne starp uzņēmējdarbības tiesībām un korporatīvo pārvaldību?

  • Eiropas uzņēmējdarbības tiesību aktu kodifikācija — Vai pašreizējās uzņēmējdarbības tiesību direktīvas būtu jāapvieno vienā instrumentā, lai regulējums būtu lietotājam vieglāk pieejams un izmantojams?

  • Eiropas uzņēmumu juridiskās formas nākotnē — Kādas ir Eiropas uzņēmējdarbības formu priekšrocības un trūkumi? Vai pašreizējās uzņēmējdarbības formas ir jāpārskata? Vai būtu jāizpēta alternatīvi instrumenti?

  • Uzņēmumu pārrobežu mobilitāte — Ko iespējams darīt, lai atvieglotu uzņēmuma juridiskās adreses pārrobežu pārcelšanu? Kā būtu jārīkojas, ja notiek uzņēmuma pārrobežu sadalīšanās? Vai būtu jāpārskata noteikumi par pārrobežu apvienošanos?

  • Uzņēmumu grupas — t. i., vairāki uzņēmumi, kam ir vienota vadība vai kontrole — Vai šajā jomā nepieciešama ES politika?

  • Eiropas uzņēmumu kapitāla režīms — Vai būtu jāgroza un jāatjaunina spēkā esošās prasības par minimālo kapitālu un noteikumi par kapitāla saglabāšanu?

Nākamie soļi?

Apspriešanās notiks līdz 2012. gada 14. maijam. Tad tiks analizētas saņemtās atbildes un publicēts paziņojums, kurā būs apkopoti apspriešanās rezultāti. Pēc tam sekos turpmāki pasākumi.

Vispārīga informācija

Spēkā esošās Eiropas uzņēmējdarbības tiesības veido liels skaits direktīvu un regulu. Eiropas uzņēmējdarbības tiesību saskaņošana aptver akcionāru un citu personu interešu aizsardzību, akciju sabiedrību kapitāla veidošanu un saglabāšanu, pārņemšanas piedāvājumus, atklātības prasības uzņēmumu filiālēm, uzņēmumu apvienošanos un sadalīšanu, noteikumu minimumu viena īpašnieka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību, akcionāru tiesības un saistītās jomas, piemēram, finanšu pārskatu sniegšanu un uzskaiti. Tā ietver arī dažādas Eiropas uzņēmumu juridiskās formas, piemēram, Eiropas uzņēmējsabiedrību (SE), Eiropas ekonomisko interešu grupu (EEIG) un Eiropas kooperatīvo sabiedrību (SCE).

2011. gadā Komisija uzsāka līdzīgu sabiedrisku apspriešanos korporatīvās pārvaldības jomā (sk. IP/11/404). Abas rīcībpolitikas ir cieši saistītas, jo daži korporatīvās pārvaldības noteikumi ir iestrādāti arī uzņēmējdarbības tiesībās un uzņēmējdarbības tiesības lielā mērā skar korporatīvās pārvaldības jautājumus. Tāpēc saskanīguma labad visas iespējamās turpmākās iniciatīvas abās šajās jomās būtu jāizsludina kopīgi 2012. gada otrajā pusē.

Apspriešanās ir pieejama:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=companylaw2012

Plašāka informācija: MEMO/12/119

Kontaktpersonas:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar