Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Europos bendrovių teisė – kas toliau?

Briuselis, 2012 m. vasario 20 d. Šiandien Europos Komisija pradėjo išsamias konsultacijas dėl Europos bendrovių teisės ateities. Europai reikia bendrovių teisės sistemos, pritaikytos prie dabartinės visuomenės poreikių ir ekonominės aplinkos raidos. ES bendrovių teisė yra viena iš svarbiausių priemonių kuriant bendrąją rinką. Metas įvertinti, ar esama teisinė sistema vis dar atitinka šiandienos poreikius. Todėl, siekiant sužinoti visų suinteresuotųjų šalių nuomonę, internete paskelbtas viešųjų konsultacijų dokumentas. Pastabos turi būti pateiktos iki 2012 m. gegužės 14 d.

Europos bendrovių teisę sudaro bendras rinkinys taisyklių, kuriomis visoje ES užtikrinama akcininkų, kreditorių ir kitų suinteresuotųjų šalių, kurioms bendrovių veiksmai daro poveikį, vienoda apsauga. Bendrovių teisė – labai svarbi teisinio tikrumo užtikrinimo ir akcininkų teisių gynimo priemonė. Į skirtingų valstybių narių teisės tradicijas ir įmonių struktūrą turi būti deramai atsižvelgiama, tačiau suderinus pagrindines taisykles įmonėms tampa lengviau siūlyti paslaugas ir gaminius visiems Sąjungos vartotojams. Tarpvalstybinės prekybos augimas ir e. prekybos plėtra įmonėms ir vartotojams teikia daug galimybių, tačiau kartu kyla sunkumų dabartinei bendrovių teisės sistemai. Todėl būtina svarstyti, kaip dabartinę sistemą pritaikyti prie naujos XXI a. situacijos. Be to, dėl šiandienos sunkumų reikia atsižvelgti ne vien į teisinius bendrovių teisės aspektus, bet ir į platesnį įmonių valdymo, įmonių socialinės atsakomybės ir esminio įmonių vaidmens kuriant inovacijas ir skatinant augimą kontekstą.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Mums tenka uždavinys formuoti ES politiką Europos bendrovių teisės srityje. Tinkama bendrovių teisė padės įmonėms plėstis visoje ES ir teikti naudos jų akcininkams ir klientams. Bendrovių teisės taikymo sritis keičiasi ir mums reikia pamąstyti, kaip kuo geriau pritaikyti savo reguliavimo sistemą. Todėl raginu suinteresuotuosius asmenis teikti atsiliepimus per šiandien pradėtas viešąsias konsultacijas.“

Kam šios viešosios konsultacijos skirtos?

Prašoma pateikti nuomonę tiek apie bendrą Europos bendrovių teisės raidos kryptį, tiek apie konkretesnes iniciatyvas, kurios galėtų būti vykdomos ateityje. Konsultacijos skirtos šiems klausimams:

  • Europos bendrovių teisės tikslai ir taikymo sritis. Kokie turėtų būti pagrindiniai Europos bendrovių teisės tikslai? Ar dabartinės taisyklės tinkamos šiandienos uždaviniams? Kuriose srityse būtina tolesnė teisės plėtotė? Koks ryšys tarp bendrovių teisės ir įmonių valdymo?

  • Europos bendrovių teisės kodifikavimas. Ar esamos bendrovių teisės direktyvos turėtų būti sujungtos į vieną teisės aktą, kad reguliavimo sistema taptų pasiekiamesnė ir patogesnė?

  • Bendrovių teisinių formų ateitis Europos lygmeniu. Kokie Europos bendrovių formų privalumai ir trūkumai? Ar reikia peržiūrėti dabartines bendrovių formas? Ar reikėtų išnagrinėti alternatyvias priemones?

  • Tarpvalstybinis įmonių judumas. Kaip galima supaprastinti įmonės būstinės perkėlimą į kitą valstybę? Ką daryti, kai įmonė padalijama į atskirus ūkio subjektus skirtingose valstybėse? Ar reikia peržiūrėti tarpvalstybinio įmonių susijungimo taisykles?

  • Įmonių grupės, t. y. kelios įmonės, vadovaujamos vienos vadovybės ar kontroliuojamos vienos įmonės. Ar šioje srityje ES turėtų imtis politikos veiksmų?

  • Europos įmonių kapitalo tvarka. Ar reikia keisti ir atnaujinti teisiškai nustatytą minimalaus kapitalo poreikį ir kapitalo palaikymo taisykles?

Kokių tolesnių veiksmų bus imtasi?

Konsultacijos vyks iki 2012 m. gegužės 14 d. Išnagrinėjus gautus atsakymus bus paskelbta rezultatus apibendrinanti santrauka. Paskui bus imtasi tolesnių veiksmų.

Pagrindiniai faktai

Dabartinę Europos lygmens bendrovių teisės sistemą sudaro daug direktyvų ir reglamentų. ES mastu derinami šie Europos bendrovių teisės aspektai: akcininkų ir kitų asmenų interesų apsauga, akcinių bendrovių kapitalo sudėtis ir palaikymas, perėmimo pasiūlymai, informacijos apie filialus atskleidimas, bendrovių susijungimas ir skaidymas, būtiniausios taisyklės vienanarėms uždarosioms akcinėms bendrovėms, akcininkų teisės ir su jomis susiję aspektai, tokie kaip finansinės ataskaitos ir apskaita. Derinamos ir skirtingos Europos bendrovių teisinės formos, kaip antai Europos bendrovė, Europos ekonominių interesų grupė ir Europos kooperatinė bendrovė.

2011 m. Komisija rengė panašias viešąsias konsultacijas įmonių valdymo srityje (žr. IP/11/404). Abi politikos sritys yra glaudžiai susijusios – tam tikros įmonių valdymo taisyklės yra įtvirtintos bendrovių teisėje, o bendrovių teisė plačiai taikoma įmonių valdymo srityje. Taigi siekiant nuoseklumo, per antrąjį 2012 m. pusmetį visos galimos tolesnės iniciatyvos šiose dviejose srityse bus skelbiamos kartu.

Konsultacijos skelbiamos

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=companylaw2012

Daugiau informacijos pateikiama MEMO/12/119

Asmenys ryšiams:

Chantal Hughes, tel. +32 2 296 44 50

Carmel Dunne, tel. +32 2 299 88 94


Side Bar