Navigation path

Left navigation

Additional tools

euroopan komissio - lehdistötiedote

EU:n yhtiöoikeus: mitä seuraavaksi?

Bryssel 20. helmikuuta 2012 – Euroopan komissio on tänään käynnistänyt perusteellisen kuulemisen EU:n yhtiöoikeuden tulevaisuudesta. Eurooppa tarvitsee yhtiöoikeuspuitteet, jotka vastaavat nyky-yhteiskunnan tarpeita ja talousympäristön kehitystä. EU:n yhtiöoikeudella on ollut keskeinen merkitys sisämarkkinoiden rakentamisessa. Nyt on aika tarkastella sitä, kyetäänkö tämän päivän tarpeet edelleen täyttämään voimassa olevilla säädöksillä. Tämän vuoksi on käynnistetty verkossa toteutettava julkinen kuuleminen, johon toivotaan 14. toukokuuta 2012 mennessä vastauksia kaikilta sidosryhmiltä.

EU:n yhtiöoikeus tarjoaa yhteiset säännöt, joilla turvataan kaikkialla EU:ssa samantasoinen suoja osakkeenomistajille, velkojille ja muille sidosryhmille, joihin yritysten toiminta vaikuttaa. Yhtiöoikeuden keskeinen tehtävä on turvata oikeusvarmuus ja suojata osakkeenomistajien oikeudet. Jäsenvaltioissa on erilaisia oikeusperinteitä ja yritysrakenteita, joita on tietysti kunnioitettava, mutta perussääntöjen yhdenmukaistaminen antaa yrityksille parempia mahdollisuuksia tarjota palveluja ja tuotteita kaikille asiakkaille unionissa. Rajojen yli käytävän kaupan lisääntyminen ja sähköisen kaupankäynnin kehittyminen tarjoavat liikeyrityksille ja kuluttajille uusia tilaisuuksia, mutta ne myös asettavat haasteita nykyiselle yhtiöoikeudelle. Tämän vuoksi on tarpeen pohtia sitä, miten nykyistä säännöstöä voidaan mukauttaa 2000-luvun uuteen ympäristöön. Lisäksi nykypäivän haasteet edellyttävät, että yhtiöoikeutta on tarkasteltava puhtaasti oikeudellisen näkökulman lisäksi laajemmasta katsantokannasta, joka käsittää yritysten hallintotavat, sosiaalisen vastuun ja yritysten keskeisen roolin innovaatioiden ja kasvun edistäjinä.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komissaarin Michel Barnier’n mukaan EU:n yhtiöoikeuspolitiikan muotoilu on haaste, johon on osattava vastata. Oikeanlainen yhtiöoikeus auttaa yrityksiä kehittymään koko EU:n alueella, mikä hyödyttää niiden osakkeenomistajia ja asiakkaita. Yhtiöoikeuden ympäristö on muuttumassa, ja meidän on tarpeen pohtia, miten sääntelykehystä voidaan parhaiten mukauttaa. Sen vuoksi kehotan sidosryhmiä vastaamaan tänään käynnistettyyn julkisen kuulemiseen, sanoi Barnier.

Julkisen kuulemisen aiheet

Mielipiteitä ja ehdotuksia pyydetään sekä EU:n yhtiöoikeuden yleisistä suuntaviivoista että yksittäisistä aloitteista, joita voitaisiin harkita tulevaisuudessa. Kuulemisessa käsitellään seuraavia asioita:

  • EU:n yhtiöoikeuden tavoitteet ja soveltamisala – Mitkä tavoitteet olisi asetettava tärkeimmiksi? Soveltuvatko nykyiset säännöt tämän päivän haasteisiin? Millä aloilla tarvitaan lisää kehitystä? Mikä on yhtiöoikeuden ja hyvän hallintotavan (Corporate Governance) suhde?

  • EU:n yhtiöoikeuden kodifiointi – Olisiko nykyiset yhtiöoikeusdirektiivit yhdistettävä yhdeksi säädökseksi, jotta lainsäädäntö olisi helpommin löydettävissä ja ymmärrettävissä?

  • Yritysten oikeudellisten muotojen tulevaisuus Euroopassa – Mitkä ovat eurooppalaisten yhtiömuotojen edut ja heikkoudet? Onko nykyisiä yhtiömuotoja tarpeen tarkistaa? Olisiko harkittava vaihtoehtoisten välineiden käyttöä?

  • Yritysten liikkuvuus yli rajojen – Miten voidaan helpottaa yrityksen kotipaikan siirtämistä toiseen valtioon? Entä jos yhtiö jakaa eri toimintoja eri maihin? Olisiko rajatylittäviä sulautumisia koskevia sääntöjä syytä tarkistaa?

  • Yritysryhmät eli yhden johdon ja määräysvallan alaisuudessa toimivat yritysjoukot – Tarvitaanko tällä alalla EU:n politiikkaa?

  • Omien varojen laskentamenetelmä – Olisiko nykyisiä lakisääteisiä vähimmäispääomavaatimuksia ja pääoman säilyttämistä koskevia sääntöjä muutettava ja ajantasaistettava?

Mitä seuraavaksi?

Kuulemiseen voi osallistua 14. toukokuuta 2012 asti. Saadut vastaukset analysoidaan, ja tuloksista julkaistaan yhteenveto. Seurantatoimiin ryhdytään sen jälkeen.

Taustaa

Nykyinen yhtiöoikeutta koskeva EU-lainsäädäntö koostuu useita direktiiveistä ja asetuksista. EU:n yhtiöoikeuden yhdenmukaistaminen kattaa osakkeenomistajien ja muiden tahojen etujen suojelun, julkisten osakeyhtiöiden pääoman muodostuksen ja pysyvyyden, julkiset ostotarjoukset, sivuliikkeitä koskevien tietojen julkistamisen, sulautumiset ja jakautumiset, yksityisiä yhdenmiehen rajavastuuyhtiöitä koskevat vähimmäissäännöt, osakkeenomistajien oikeudet sekä näihin liittyviä aiheita, kuten tilinpäätökset ja kirjanpito. Siihen sisältyy myös erilaisia eurooppalaisia oikeudellisia muotoja kuten eurooppayhtiö (SE), eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä (ETEY) ja eurooppaosuuskunta (SCE).

Komissio toteutti vuonna 2011 vastaavan julkisen kuulemisen, joka koski yritysten hallintoa (ks. IP/11/404). Nämä kaksi alaa liittyvät läheisesti toisiinsa, sillä eräät hallintotapoja koskevat säännöt sisältyvät yhtiöoikeuteen, jossa käsitellään laajasti hyvää hallintotapaa koskevia kysymyksiä. Sen vuoksi mahdollisista jatkotoimista näillä aloilla ilmoitetaan yhteisesti vuoden 2012 jälkipuoliskolla.

Kuulemiseen voi osallistua osoitteessa

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=companylaw2012

Lisätietoja: MEMO/12/119

Yhteyshenkilöt:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar