Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Euroopa äriühinguõigus: millised on edasised sammud?

Brüssel, 20. veebruar 2012 – Euroopa Komisjon algatas täna põhjaliku konsultatsiooni Euroopa äriühinguõiguse tuleviku üle. Euroopa vajab äriühinguõiguse raamistikku, mis on kohandatud tänapäevase ühiskonna vajaduste ja majanduskeskkonna arenguga. Euroopa äriühinguõigus on täitnud keskset rolli ühtse turu loomisel. Nüüd on aeg vaadata, kas kehtiv õiguslik raamistik vastab endiselt tänapäevastele vajadustele. Sidusrühmade arvamuste kogumiseks on algatatud avalik interneti-konsultatsioon. Arvamuste saatmise tähtaeg on 14. mai 2012.

Euroopa äriühinguõiguses on sätestatud ühised eeskirjad, millega tagatakse kogu ELis võrdväärne kaitse äriühingute tegevusest mõjutatud osanikele, võlausaldajatele ja muudele sidusrühmadele. Äriühinguõigus on ülioluline õiguskindluse tagamisel ja osanike õiguste kaitsmisel. Kuna liikmesriikide eri õigustraditsioonesse ja äriühingute struktuuridesse tuleb suhtuda lugupidavalt, hõlbustab põhinõuete ühtlustamine äriühingute teenuste ja toodete pakkumist kogu Euroopa Liidus. Piiriülese kaubanduse kasv ja e-kaubanduse areng pakuvad mitmeid võimalusi ettevõtjatele ja tarbijatele, kuid panevad ühtlasi proovile kehtiva äriühinguõiguse raamistiku. Seepärast on vaja teada saada, kuidas kohandada kehtivat raamistikku 21. sajandi uue tegevuskeskkonnaga. Tänapäevaste ülesannete tõttu on meil äriühinguõigust vaja lisaks õiguslikule vaatenurgale vaadata ka laiemas kontekstis, mis hõlmab üldjuhtimist, ettevõtete sotsiaalse vastutust ning ettevõtjate olulist osa uuenduses ja majanduskasvus.

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier ütles: „Euroopa äriühinguõigust käsitleva ELi poliitika kujundamine on paras pähkel. Äriühinguõiguse täiustamisega hõlbustatakse kogu ELis ettevõtete arendamist, millest saavad kasu nende osanikud ja kliendid. Äriühinguõiguse tegevuskeskkond muutub ja meil on vaja leida lahendus, kuidas kohandada kehtivat õigusraamistikku kõige paremini. Seepärast ootan sidusrühmi kaasa lööma täna algatatud avalikus konsultatsioonis.”

Mida hõlmab üldsusega konsulteerimine?

Panustada on vaja nii Euroopa äriühinguõiguse üldisse suunitlusse kui ka konkreetsematesse algatustesse, mida võib ette näha tulevikus. Konsultatsiooni käigus peetakse nõu järgmiste küsimuste üle:

  • Euroopa äriühinguõiguse eesmärgid ja reguleerimisala – Mis on Euroopa äriühinguõiguse põhieesmärgid? Kas kehtivad eeskirjad sobivad tänapäevaste probleemide lahendamiseks? Millist valdkonda on vaja edasi arendada? Milline on äriühinguõiguse ja üldjuhtimise suhe?

  • Euroopa äriühinguõiguse kodifitseerimine – kas kehtivad äriühinguõiguse direktiivid oleks vaja liita üheks juriidiliseks dokumendiks, et õigusraamistik oleks paremini kättesaadav ja kasutajasõbralikum?

  • Tulevased äriühingu õiguslikud vormid Euroopa tasandil – Mis on Euroopa äriühinguvormide eelised ja puudused? Kas ELi äriühingu olemasolevad õiguslikud vormid tuleks läbi vaadata? Kas tuleks uurida alternatiivseid vahendeid?

  • Äriühingute piiriülene liikuvus – Mida teha äriühingu asukoha üle piiri viimise hõlbustamiseks? Mis saab siis, kui äriühing jaguneb piiriüleselt mitmeks üksuseks? Kas piiriüleseid ühinemisi käsitlevad eeskirjad tuleks läbi vaadata?

  • Äriühingute rühmad – st äriühingud, millel on ühtne juhtimine või kontrolliüksus – Kas ELil on vaja võtta selles valdkonnas poliitilisi meetmeid?

  • Euroopa äriühingute kapitalinõuded – Kas kehtivaid õiguslikke miinimumkapitali nõudeid ja kapitali säilitamise eeskirju on vaja muuta ja ajakohastada?

Millised on järgmised sammud?

Konsultatsioon kestab 14. maini 2012. Saadud vastuseid analüüsitakse ning avaldatakse tagasisidet andev aruanne, milles tehakse kokkuvõte konsultatsiooni tulemustest. Vajaduse korral võetakse hiljem järelmeetmed.

Taustteave

Äriühinguõigust käsitlevad Euroopa kehtivad õigusaktid hõlmavad suurt hulka direktiive ja määrusi. Euroopa äriühinguõiguse ühtlustamisega on hõlmatud osanike ja muude isikute huvide kaitsmine, aktsiaseltside kapitali ülesehitus ja säilitamine, ülevõtmispakkumised, filiaalide avalikustamine, ühinemised ja jagunemised, ühe osanikuga osaühinguid käsitlevad miinimumeeskirjad, aktsionäride õigused ning seotud valdkonnad, nagu finantsaruandlus ja raamatupidamisarvestus. Ühtlustamine hõlmab ka mitmesuguseid Euroopa õiguslikke vorme nagu Euroopa äriühing (SE), Euroopa majandushuviühing (EMHÜ) ja Euroopa ühistu (SCE).

Komisjon on 2011. aastal avaldanud üldjuhtimise valdkonda käsitleva samalaadse avaliku konsultatsiooni tulemused (vt IP/11/404). Mõlemad poliitikavaldkonnad on omavahel tihedalt seotud, kuna mõned üldjuhtimise eeskirjad on sätestatud äriühinguõiguses ning äriühinguõiguses käsitletakse ulatuslikult üldjuhtimise küsimusi. Ühtsuse huvides võiks nende kahe valdkonna mis tahes võimaliku järelalgatuse ühiselt välja kuulutada 2012. teisel poolaastal.

Konsultatsiooniga saate tutvuda veebisaidil:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=companylaw2012

Lisateave: MEMO/12/119

Kontaktisikud:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar