Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – tisková zpráva

Evropské právo obchodních společností: kudy vpřed?

Brusel 20. února 2012 – Evropská komise dnes zahájila podrobnou konzultaci o budoucnosti evropského práva obchodních společností. Evropa potřebuje rámec práva obchodních společností, který odpovídá potřebám dnešní společnosti a vývoji ekonomického prostředí. Právo obchodních společností EU hrálo ústřední roli při budování jednotného trhu. Nyní je čas ověřit, zda stávající právní rámec stále vyhovuje dnešním potřebám. Byla proto zahájena práce na online dokumentu v rámci veřejné konzultace, jehož účelem je shromáždit připomínky od všech zúčastněných stran. Lhůta pro zaslání příspěvků je 14. května 2012.

Evropské právo obchodních společností stanoví společný soubor pravidel, který v celé EU poskytuje rovnocennou ochranu akcionářům, věřitelům a ostatním zúčastněným stranám, jichž se činnost obchodních společností dotýká. Právo obchodních společností má zásadní význam pro zajištění právní jistoty a ochrany práv akcionářů. Musí být respektovány různé právní tradice a struktury společností v jednotlivých členských státech, avšak díky harmonizaci základních pravidel je pro společnosti snadnější nabízet služby a výrobky všem zákazníkům v Unii. Růst přeshraničního obchodu a rozvoj elektronického obchodu představují pro podniky a spotřebitele mnoho příležitostí, znamenají ale rovněž problémy pro stávající rámec práva obchodních společností. Proto je nezbytné uvažovat o tom, jak stávající rámec přizpůsobit novému prostředí 21. století. Kromě toho od nás současné úkoly vyžadují, abychom na právo obchodních společností nepohlíželi čistě jen z právního hlediska, ale v širším kontextu správy a řízení společností, sociální odpovědnosti podniků a jejich klíčové role pro stimulaci inovací a růstu.

Michel Barnier, komisař pro vnitřní trh a služby, prohlásil: „Formování politiky EU v oblasti evropského práva obchodních společností je náročný úkol. Pokud bude právo obchodních společností koncipováno správně, budou se podniky moci snadněji rozvíjet v celé EU ve prospěch svých akcionářů a zákazníků. Prostředí, v němž společnosti fungují, se mění a my musíme přemýšlet o tom, jak co nejlépe přizpůsobit náš regulační rámec. Proto bych rád vyzval zúčastněné strany, aby přispěly do veřejné konzultace, kterou jsme dnes zahájili."

Čeho se veřejná konzultace týká?

Zainteresované osoby se mohou vyjádřit jak k obecné orientaci evropského práva obchodních společností, tak ke konkrétnějším iniciativám, které by mohly být plánovány v budoucnosti. Konzultace zahrnuje tyto otázky:

  • Cíle a oblast působnosti evropského práva obchodních společností – jaké by měly být jeho hlavní cíle? Vyhovují současná pravidla současným výzvám? Ve kterých oblastech je zapotřebí další vývoj? Jaký má být vztah mezi právem obchodních společností a jejich správou a řízením (corporate governance)?

  • Kodifikace evropského práva obchodních společností – měly by být stávající směrnice týkající se práva obchodních společností sloučeny do jediného nástroje, aby se tak regulační rámec stal přístupnějším a pro uživatele vstřícnějším?

  • Budoucnost právních forem obchodních společnosti na evropské úrovni – jaké jsou přednosti a nedostatky forem evropských společností? Je třeba stávající formy společností přehodnotit? Měly by se prozkoumat alternativní nástroje?

  • Přeshraniční mobilita obchodních společností – co je možné udělat pro to, aby přemístění sídla společnosti do jiné země bylo jednodušší? Co když se společnost rozdělí na několik subjektů fungujících v různých zemích? Měla by se přehodnotit pravidla přeshraničních fúzí?

  • Skupiny společností – tj. soubor společností s jediným vedením nebo zdrojem kontroly – je v této oblasti třeba koncipovat politiku EU?

  • Kapitálový režim evropských společností – měly by být stávající zákonné minimální kapitálové požadavky a pravidla o zachování kapitálu změněny a aktualizovány?

Jaké jsou další kroky?

Konzultace potrvá do 14. května 2012. Získané reakce budou analyzovány a bude zveřejněno prohlášení poskytující zpětnou vazbu a shrnující výsledky. Poté budou přijata další opatření.

Souvislosti

Stávající právní předpisy týkající se práva obchodních společností na úrovni EU zahrnují velké množství směrnic a nařízení. Harmonizace evropského práva obchodních společností se týká ochrany zájmů akcionářů a dalších osob, ustavení kapitálu akciové společnosti a jeho zachování, nabídek na převzetí, zveřejňování poboček, fúzí a rozdělení, minimálních pravidel pro společnosti s ručením omezeným s jediným společníkem, práv akcionářů a souvisejících oblastí, jako jsou například účetní výkaznictví a účetnictví. Zahrnuje také různé právní formy celoevropských subjektů, jako je evropská společnost (SE), evropské hospodářské zájmové sdružení (EHZS) a evropská družstevní společnost (SCE).

V roce 2011 Komise uspořádala podobnou veřejnou konzultaci v oblasti správy a řízení společností (viz IP/11/404). Obě oblasti politiky jsou úzce propojeny, jelikož některá pravidla správy a řízení společností jsou zakotvena v právu obchodních společností, a právo obchodních společností ve značné míře řeší otázky správy a řízení společností. V zájmu jednotné úpravy proto budou případné následné iniciativy v těchto dvou oblastech zveřejněny společně ve druhé polovině roku 2012.

Konzultace je k dispozici na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=companylaw2012

Více informací viz: MEMO/12/119

Kontaktní osoby:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carmel Dunne (+32 22998894)


Side Bar