Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Бъдещето на европейското дружествено право

Брюксел, 20 февруари 2012 г. — Днес Европейската комисия започна задълбочена консултация относно бъдещето на европейското дружествено право. Европа се нуждае от правна уредба, която да отговаря на актуалните обществени потребности и на икономическите процеси. Дружественото право на ЕС има ключово значение за изграждането на единния пазар. Време е да проверим дали действащата правна уредба е в синхрон с нуждите на съвремието. За тази цел в интернет е публикуван документ за обществена консултация, чрез който всички заинтересовани страни могат да изкажат своите становища. Крайният срок за изпращане на мнения е 14 май 2012 г.

Европейското дружествено право представлява общ набор от правила, предоставящи равностойна защита на акционерите, кредиторите и останалите заинтересовани лица в рамките на ЕС, до които се отнасят действията на дружествата. То е от особена важност за гарантиране на правната сигурност и за защита на правата на акционерите. Въпреки че различните правни традиции и дружествени структури в държавите-членки трябва да се съблюдават, уеднаквяването на основните правила улеснява предприятията при предлагането на услуги и продукти на всички клиенти в Съюза. Разрастването на трансграничната и на електронната търговия разкрива много възможности пред фирмите и потребителите, но неизбежно съдържа предизвикателства за съществуващата правна рамка. Ето защо е необходимо да се замислим как да приспособим действащите разпоредби към изискванията на 21-ви век. Предизвикателствата на днешния ден налагат да разглеждаме дружественото право не само от чисто юридическо гледище, а в по-широкия контекст на управлението на предприятията, тяхната отговорност към обществото и ключовото им значение за иновациите и икономическия растеж.

Мишел Барние, комисар по вътрешния пазар и услугите, заяви: „Определянето на политиката на ЕС относно европейското дружествено право е предизвикателство, което трябва да поемем. Добрата правна уредба в тази област дава възможност на предприятията да разгръщат дейността си на цялата територия на ЕС в полза на акционерите и клиентите. Условията за прилагането му се променят, което налага да намерим най-подходящия начин за адаптиране на регулаторната рамка. Затова приканвам заинтересованите страни да откликнат на започналата днес обществена консултация.“

Какво обхваща обществената консултация?

В нейните рамки се искат становища както върху общата насока на европейското дружествено право, така и върху по-конкретни инициативи, които могат да бъдат планирани в бъдеще. Консултацията включва следните въпроси:

  • Цели и приложно поле на европейското дружествено право: Какви следва да бъдат основните цели на европейското дружествено право? Действащата уредба отговаря ли на съвременните предизвикателства? В кои области има нужда от по-нататъшно развитие? Каква е връзката между дружественото право и корпоративното управление?

  • Кодификация на европейското дружествено право: Трябва ли действащите директиви в областта на дружественото право да се обединят в един инструмент, с което регулаторната рамка да стане по-достъпна и по-лесна за ползване?

  • Бъдещето на правните форми на дружествата на европейско равнище: Какви са предимствата и недостатъците на формите на европейски дружества? Има ли нужда да се преразгледат съществуващите форми на дружества? Нужно ли е да се проучат алтернативни инструменти?

  • Трансгранична мобилност на предприятията: Какво може да се направи, за да се улесни трансграничното преместване на седалище на дружество? Какво ще стане, ако дадено дружество се раздели на различни субекти в различни държави? Трябва ли да се преразгледат правилата за трансгранични сливания?

  • Групи от дружества: Има ли нужда от политика на ЕС по отношение на съвкупности от дружества, които имат общо ръководство или общ източник на контрол?

  • Капиталов режим за европейските дружества: Трябва ли да се изменят и актуализират настоящите минимални законови капиталови изисквания и правилата за поддържане на капитал?

Какво предстои?

Консултацията ще продължи до 14 май 2012 г. Получените отговори ще бъдат анализирани и ще бъде публикувано обобщение на резултатите. Впоследствие ще се предприемат съответните мерки.

Контекст

Действащото законодателство в областта на дружественото право на европейско равнище включва голям брой директиви и регламенти. Уеднаквяването на европейското дружествено право обхваща защита на интересите на акционерите и останалите заинтересовани лица, натрупване и поддържане на капитал от акционерните дружества, предложения за поглъщане, оповестяване на клонове; сливания и разделяния, минимални правила за едноличните дружества с ограничена отговорност, права на акционерите и свързани с тях области като финансово отчитане и счетоводство. То включва също така различни европейски правни форми, като например европейското дружество (ЕД), европейското обединение по икономически интереси (ЕОИИ) и европейското кооперативно дружество (ЕКД).

През 2011 г. Комисията проведе подобна обществена консултация в областта на корпоративното управление (вж. IP/11/404). Двете области на политика са тясно свързани, тъй като някои правила за корпоративно управление са заложени в дружественото право, което, от своя страна, до голяма степен засяга въпроси на корпоративното управление. За да се постигне съгласуваност, евентуални последващи инициативи в тези две области ще бъдат обявени съвместно през втората половина на 2012 г.

В обществената консултация можете да участвате в интернет на адрес:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=companylaw2012

За повече информация: MEMO/12/119

За контакти:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar