Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Evropa je lahko uspešnejša: predsednik Barroso pozdravlja poročilo o najboljših praksah za zmanjšanje upravnih bremen in poziva države članice k izmenjavi izkušenj

Bruselj, 21. februarja 2012 – Predsednik Barroso je danes sprejel predsednika skupine neodvisnih zainteresiranih strani za upravna bremena na visoki ravni dr. Edmunda Stoiberja, ki je predložil poročilo skupine z naslovom „Evropa je lahko uspešnejša“, v katerem so navedeni primeri najboljših praks v državah članicah za izvajanje evropske zakonodaje na najmanj obremenjujoč način.

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je dejal: „Skupini in njenemu predsedniku dr. Edmundu Stoiberju čestitam za to odlično poročilo. Vsebuje odlične primere, kako lahko države članice izvajajo evropsko zakonodajo na premišljen način, tako da lahko njeni pozitivni učinki pridejo do izraza, nepotrebna upravna bremena na nacionalni ravni pa zanje ne predstavljajo ovir. Pozivam države članice, da proučijo te primere in si jih vzamejo za zgled. S skupnimi predlogi za pametno pravno ureditev lahko dodatno izboljšamo poslovno okolje ter podpremo rast in delovna mesta v Evropi.“

Komisija je poročilo o najboljših praksah zahtevala avgusta 2010. Poročilo vsebuje 74 primerov najboljših praks, vključno s pobudami za e-upravo, premišljenimi rešitvami, zlasti za mala podjetja, neposrednim sodelovanjem zainteresiranih strani, dobrimi smernicami in čezmejnimi pobudami.

Iz poročila je razvidno, da obstaja veliko možnosti za izboljšanje izvajanja evropske zakonodaje. Ker skoraj tretjina upravnih bremen na podjetja zaradi evropske zakonodaje izhaja iz neučinkovitega izvajanja evropskih zahtev na nacionalni ravni, je zmanjšanje takega obremenjujočega izvajanja bistveno za izboljšanje delovanja podjetij ter krepitev evropskega gospodarstva in njegove konkurenčnosti.

Poročilo vsebuje tudi kontrolni seznam s priporočili in omogoča bralcem, da podajo pripombe.

Ozadje

Cilj zmanjšanja upravnih bremen na evropska podjetja za 25 % do leta 2012 in ustrezen akcijski program je Komisija predlagala januarja 2007, Evropski svet pa ju je podprl marca 2007. Izboljšanje poslovnega okolja z zmanjšanjem birokracije je skupni cilj, ki ga je mogoče doseči le s skupno odgovornostjo evropskih institucij in držav članic.

Evropska komisija je dosegla viden napredek pri izvajanju akcijskega programa. Komisija je že predlagala ukrepe za zmanjšanje upravnih bremen do 33 % oziroma za več kot 40 milijard EUR. Od tega sta Svet in Parlament zaenkrat sprejela ukrepe, ki ustrezajo zmanjšanju za 22 %.

Z nedavnim dogovorom o ukrepih za zmanjšanje računovodske birokracije za več kot 5 milijonov malih podjetij je bil storjen dodaten korak k uresničitvi cilja zmanjšanja upravnih bremen za 25 % do leta 2012.

Skupina za upravna bremena na visoki ravni, ki ji predseduje dr. Edmund Stoiber, že od leta 2008 svetuje in pomaga Komisiji pri izvajanju akcijskega programa za zmanjšanje upravnih bremen v EU.

Dodatne informacije

Kakšno je stališče EU glede zmanjšanja upravnih bremen? Glejte MEMO/12/116.

Preberite celotno poročilo.

Preberite brošuro z izbranimi primeri.

Podajte povratne informacije o poročilu na elektronski naslov mailto:SG-HLG-AB@ec.europa.eu

Obiščite spletno stran Komisije o pametni pravni ureditvi.

Obiščite spletno stran skupine na visoki ravni

Kontaktni osebi:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Jens Mester (+32 22963973)


Side Bar