Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Európa môže dosiahnuť viac: Predseda Komisie Barroso víta správu o najlepších postupoch, pokiaľ ide o znižovanie administratívnej záťaže, a vyzýva členské štáty, aby sa od seba navzájom učili

Brusel 21. februára 2012 – Predseda Komisie Barroso dnes prijal predsedu Skupiny nezávislých zainteresovaných strán na vysokej úrovni pre oblasť administratívnej záťaže Dr. Edmunda Stoibera, ktorý mu odovzdal správu skupiny s názvom „Európa dokáže viac“ o najlepších postupoch v členských štátoch pri implementácii právnych predpisov EÚ tak, aby prinášali čo najmenšiu administratívnu záťaž.

Predseda Európskej komisie, José Manuel Barroso, povedal: „Gratulujem skupine pod vedením Dr. Edmunda Stoibera k tejto vynikajúcej správe. Sú v nej uvedené pôsobivé príklady toho, ako členské štáty implementujú právne predpisy EÚ inteligentným spôsobom tak, aby čo najviac využili ich pozitívne účinky a vyhli sa zbytočnému administratívnemu zaťažovaniu na vnútroštátnej úrovni. Vyzývam členské štáty, aby si tieto príklady preštudovali a poučili sa z nich. Prostredníctvom vzájomnej inšpirácie v oblasti inteligentnej regulácie môže ďalej zlepšovať podnikateľské prostredie a podporiť rast a zamestnanosť v Európe.“

Komisia požiadala o vypracovanie správy o najlepších postupoch v auguste 2010. V správe je uvedených 74 príkladov takýchto najlepších postupov vrátane iniciatív týkajúcich sa elektronickej verejnej správy, inteligentných riešení najmä pre malé podniky, priamej účasti zainteresovaných strán, dobrého riadenia a cezhraničných iniciatív.

Správa poukazuje na to, že existuje široký priestor pre zlepšenie implementácie právnych predpisov EÚ. Keďže takmer tretina administratívnej záťaže podnikov vyplývajúcej z právnych predpisov EÚ je dôsledkom neefektívnej implementácie požiadaviek EÚ v jednotlivých členských štátoch, je nevyhnutné obmedziť prípady takejto neefektívnej implementácie, aby sa uľahčilo fungovanie podnikov a podporil sa rozvoj hospodárstva EÚ a jej konkurencieschopnosti.

V správe je zahrnutý aj kontrolný zoznam s odporúčaniami a jej čitatelia sú vyzvaní, aby predložili svoje pripomienky.

Súvislosti

Cieľ znížiť administratívnu záťaž podnikov v EÚ o 25 % do roku 2012 a zodpovedajúci akčný program predstavila Komisia v januári 2007 a Rada ho schválila v marci 2007. Zlepšenie podnikateľského prostredia znížením administratívnej záťaže je spoločným cieľom, ktorý môže byť dosiahnutý len na základe spoločnej zodpovednosti európskych inštitúcií a členských štátov.

Európska komisia dosiahla pri uskutočňovaní akčného programu značný pokrok. Komisia už navrhla opatrenia, ktoré znížia administratívne zaťaženie o 33 %, a tak prinesú úsporu viac ako 40 mld. EUR. Z týchto opatrení už Rada a Parlament do dnešného dňa prijali opatrenia prinášajúce zníženie záťaže o 22 %.

S nedávno dosiahnutou dohodou o opatreniach znižujúcich zaťaženie pre viac ako 5 miliónov malých podnikov predstavuje konečná hodnota dosiahnutého zníženia ďalší stimul na ceste k dosiahnutiu cieľa zníženia administratívnej záťaže o 25 % do roku 2012.

Skupina na vysokej úrovni pre oblasť administratívnej záťaže, ktorú vedie Dr. Edmund Stoiber, radí a pomáha Komisii od roku 2008 pri uskutočňovaní Akčného programu na znižovanie administratívnej záťaže v EÚ.

Ďalšie informácie:

Ako je na tom EÚ v oblasti znižovania administratívneho zaťaženia? Pozri MEMO/12/116

Pozri celú správu

Pozri brožúru vybraných príkladov

Pripomienky k správe možno zaslať na túto adresu: SG-HLG-AB@ec.europa.eu

Webová stránka Komisie o inteligentnej regulácii

Webová stránka skupiny na vysokej úrovni

Kontaktné osoby :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar