Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Europę stać na więcej: Przewodniczący Barroso z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie dotyczące najlepszych praktyk w zakresie zmniejszania obciążeń administracyjnych i wzywa państwa członkowskie, by wymieniały się zdobytą wiedzą

Bruksela, dnia 21 lutego 2012 r. – przewodniczący Komisji José Barroso spotkał się dziś z przewodniczącym Grupy Wysokiego Szczebla Niezależnych Partnerów ds. Obciążeń Administracyjnych, dr Edmundem Stoiberem, który przekazał mu przygotowane przez grupę sprawozdanie: „Europę stać na więcej” poświęcone najlepszym praktykom dotyczącym wdrażania prawodawstwa UE w państwach członkowskich w jak najmniej uciążliwy sposób.

Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso powiedział: „Gratuluję grupie pod przewodnictwem dr Edmunda Stoibera znakomitego sprawozdania. Przedstawiono w nim interesujące przykłady inteligentnych sposobów wdrażania prawa UE przez państwa członkowskie. Dzięki tym sposobom pozytywne skutki prawodawstwa są w pełni odczuwalne i nie są hamowane zbędnymi obciążeniami administracyjnymi na szczeblu krajowym. Wzywam państwa członkowskie do przyjrzenia się tym przykładom i wciągnięcia z nich wniosków. Dzięki wzajemnej inspiracji w dziedzinie inteligentnych regulacji prawnych możemy poprawić otocznie biznesu, wspierać wzrost gospodarczy i tworzyć nowe miejsca pracy w Europie”.

Komisja zwróciła się o przygotowanie sprawozdania dotyczącego najlepszych praktyk w sierpniu 2010 r. Sprawozdanie zawiera listę 74 przykładów najlepszych praktyk: m.in. inicjatyw w zakresie administracji elektronicznej, inteligentnych rozwiązań – zwłaszcza dotyczących małych przedsiębiorstw, bezpośredniego zaangażowania zainteresowanych stron, rzetelnych wytycznych i inicjatyw transgranicznych.

Ze sprawozdania wynika, że w dziedzinie wdrażania prawodawstwa UE wiele jeszcze można udoskonalić. Niemal jedna trzecia wszystkich obciążeń administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców w związku z przepisami UE wynika z braku skutecznego wdrożenia unijnych wymogów. Dlatego właśnie ograniczenie uciążliwych dla przedsiębiorców sposobów wdrażania przepisów ma zasadnicze znaczenie dla poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz pobudzenia europejskiej gospodarki i jej konkurencyjności.

W sprawozdaniu ujęto również listę kontrolną z zaleceniami i zachęca się czytelników do przedstawienia uwag.

Kontekst

W styczniu 2007 r. Komisja przedstawiła cel polegający na zmniejszeniu obciążeń administracyjnych nakładanych na przedsiębiorstwa o 25 proc. do 2012 r., a także odpowiadający mu program działań. W marcu 2007 r. zostały one zatwierdzone przez Radę Europejską. Poprawa otoczenia biznesu dzięki ograniczeniu biurokracji stanowi wspólny cel, który można osiągnąć wyłącznie dzięki przyjęciu wspólnej odpowiedzialności przez instytucje europejskie i państwa członkowskie.

Komisja Europejska poczyniła znaczne postępy we wdrażaniu programu działań. Do tej pory zaproponowała środki pozwalające ograniczyć obciążenia administracyjne nawet o 33 proc., tj. o ponad 40 mld euro. Spośród nich Rada i Parlament przyjęły jak dotąd środki odpowiadające redukcji obciążeń o 22 proc.

Dzięki niedawno zawartemu porozumieniu w sprawie środków upraszczających wymagania w zakresie rachunkowości dla ponad 5 milionów małych przedsiębiorstw zapewniono dodatkowy bodziec do osiągnięcia celu, jakim jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych o 25 proc do 2012 r.

Od 2008 r. wspomniana grupa wysokiego szczebla pod przewodnictwem dr Edmunda Stoibera doradza Komisji i pomaga jej realizować program działań na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych w UE.

Więcej informacji:

Działania UE na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych: MEMO/12/116

Pełny tekst sprawozdania

Zapoznaj się z broszurą, w której przedstawiono wybrane przykłady dobrych praktyk

Prześlij swoje uwagi na temat sprawozdania SG-HLG-AB@ec.europa.eu

Strona Komisji poświęcona lepszemu stanowieniu prawa

Strona internetowa grupy wysokiego szczebla

Kontakt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar