Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Situāciju Eiropā var uzlabot. Priekšsēdētājs Barrozu atzinīgi vērtē paraugprakses ziņojumu par administratīvā sloga samazināšanu un aicina dalībvalstis mācīties vienai no otras

Briselē, 2012. gada 21. februārī. Šodien priekšsēdētājs Barrozu tikās ar augsta līmeņa neatkarīgu ieinteresēto personu grupas ar administratīvo slogu saistītiem jautājumiem priekšsēdētāju Dr. Edmundu Štoiberu, kurš iesniedza grupas ziņojumu „Situāciju Eiropā var uzlabot” ("Europe can do more") par paraugpraksi dalībvalstīs ES tiesību aktu īstenošanai vismazāk apgrūtinošā veidā.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu teica: „Es sveicu Dr. Edmunda Štoibera vadīto grupu ar šo izcilo ziņojumu. Tajā ir spilgti piemēri tam, kā dalībvalstis saprātīgi īsteno ES tiesību aktus, lai varētu rasties to pozitīvā ietekme un tās nekavētu nevajadzīgs administratīvais slogs valstu līmenī. Es aicinu dalībvalstis iepazīties ar šiem piemēriem un mācīties no tiem. Smeļoties savstarpēju iedvesmu lietpratīgam regulējumam, mēs varam turpmāk uzlabot uzņēmējdarbības vidi un atbalstīt izaugsmi un darbavietas Eiropā."

Komisija pieprasīja paraugprakses ziņojumu 2010. gada augustā. Ziņojumā doti 74 paraugprakses piemēri, tostarp iniciatīvas par e-pārvaldību, par gudriem risinājumiem jo īpaši maziem uzņēmumiem, ieinteresēto personu tiešu iesaistīšanu, labu vadību, un pārrobežu iniciatīvas.

Tajā norādīts, ka ir plašas iespējas uzlabot ES tiesību aktu īstenošanu. Tā kā gandrīz trešdaļa ES tiesību aktu radītā administratīvā sloga uzņēmumiem rodas no ES prasību neefektīvas īstenošanas valstīs, šīs apgrūtinošās īstenošanas samazināšana ir svarīga, lai uzlabotu uzņēmumu ikdienu un atbalstītu ES ekonomiku un tās konkurētspēju.

Ziņojumā iekļauts arī kontrolsaraksts ar ieteikumiem, un lasītāji tiek aicināti to komentēt.

Pamatinformācija

Mērķi līdz 2012. gadam par 25 % samazināt administratīvo slogu uzņēmumiem Eiropas Savienībā un attiecīgo rīcības programmu Komisija ierosināja 2007. gada janvārī un Eiropadome atbalstīja 2007. gada martā. Uzņēmējdarbības vides uzlabošana, samazinot birokrātiju, ir kopējs mērķis, ko var sasniegt tikai, pamatojoties uz Eiropas iestāžu un dalībvalstu kopīgu atbildību.

Eiropas Komisija ir guvusi labus panākumus rīcības programmas īstenošanā. Komisija jau ir ierosinājusi pasākumus, kas samazina administratīvo slogu par līdz pat 33 % jeb vairāk nekā 40 miljardiem eiro. Tostarp Padome un Parlaments līdz šim ir pieņēmuši pasākumus, kas veido samazinājumu 22 % apmērā.

Ar neseno vienošanos par pasākumiem, kas samazina uzskaites birokrātiju vairāk nekā 5 miljoniem mazo uzņēmumu, kopējais samazinājuma skaitlis saņēma papildu atbalstu, lai sasniegtu mērķi līdz 2012. gadam samazināt administratīvo slogu par 25 %.

Augsta līmeņa grupa ar administratīvo slogu saistītiem jautājumiem, ko vada Dr. Edmunds Štoibers, sniedz padomus un palīdz Komisijai īstenot rīcības programmu administratīvā sloga samazināšanai Eiropas Savienībā kopš 2008. gada.

Papildu informācija

Kā ES veicas ar administratīvā sloga samazināšanu? (Where does the EU stand on administrative burden reduction?) Lasiet MEMO/12/116

Lasiet visu ziņojumu

Lasiet brošūru ar izvēlētiem piemēriem

Sniedziet atsauksmes par ziņojumu SG-HLG-AB@ec.europa.eu

Apmeklējiet Komisijas tīmekļa vietni par lietpratīgu regulējumu

Apmeklējiet augsta līmeņa grupas tīmekļa vietni

Kontaktpersonas:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar