Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Европа може да направи повече: Председателят Барозу приветства доклада за най-добри практики относно намаляването на административната тежест и призовава държавите-членки да се учат една от друга

Брюксел, 21 февруари 2012 г. - днес председателят на Европейската комисия Барозу прие председателя на Групата на високо равнище от независимите заинтересовани страни по административната тежест, д-р Едмунд Щойбер, който предаде доклада на групата „Европа може да направи повече“ за най-добрите практики в държавите-членки за прилагане на законодателството на ЕС по най-необременителен начин.

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу заяви: „Поздравявам групата под председателството на д-р Едмунд Щойбер за този отличен доклад. В него са посочени впечатляващи примери как държавите-членки прилагат законодателството на ЕС по интелигентен начин, така че да се проявят неговите положителни въздействия, без да се обременяват с ненужна административна тежест на национално ниво. Призовавам държавите-членки да разгледат тези примери и се поучат от тях. Чрез взаимно вдъхновяване относно разумното регулиране можем да подобрим допълнително бизнес средата и да подкрепим растежа и заетостта в Европа“.

Комисията поръча доклада за най-добрите практики през август 2010 г. В доклада са включени 74 примера за най-добри практики, сред които инициативи относно електронното управление, относно интелигентни решения, в частност за малкия бизнес, във връзка с пряко ангажиране на заинтересованите страни, добри насоки и трансгранични инициативи.

В него е показано, че има широко поле за подобрение на прилагането на законодателството на ЕС. Тъй като почти една трета от административната тежест за бизнеса, произтичаща от законодателството на ЕС, е в резултат на неефективното прилагане на национално ниво на изискванията на ЕС, намаляването на едно такова обременително прилагане е от жизненоважно значение за подобряване на бизнес дейността и за стимулиране на икономиката на ЕС и на нейната конкурентоспособност.

В доклада също така са включени контролен списък с препоръки и покана за мнение на читателите.

Контекст

Целта за намаление на административната тежест за бизнеса в ЕС с 25 % до 2012 г. и съответната програма за действие бяха предложени от Комисията през януари 2007 г. и одобрени от Европейския съвет през март 2007 г. Подобряването на бизнес средата чрез намаляване на административните процедури е съвместна цел, която може да бъде постигната само въз основа на споделена отговорност на европейските институции и държавите-членки.

Европейската комисия постигна добър напредък в прилагането на програмата за действие. Комисията вече предложи мерки, които намаляват административната тежест с до 33 %, или с повече от 40 млрд. EUR. От тези прдложения Съветът и Парламентът досега приеха мерки, чийто ефект е намаление с 22 %.

С постигнатото наскоро споразумение относно мерките за намаляване на административните процедури в счетоводството за повече от 5 милиона малки предприятия общият размер на намалението получи допълнителен тласък към постигане на целта за намаляване на административната тежест с 25 % до 2012 г.

Групата на високо равнище от независими заинтересовани страни по административната тежест, председателствана от д-р Едмунд Щойбер, съветва и подпомага Комисията относно прилагането на програмата за действие за намаляване на административната тежест в ЕС от 2008 г. насам.

За повече информация:

Докъде стигна ЕС с намаляването на административната тежест? Вж. MEMO/12/116

Прочетете целия доклад

Прочетете брошурата с избрани примери

Изпратете своя отзив за доклада на следния електронен адрес:

SG-HLG-AB@ec.europa.eu

Посетете уебсайта на Комисията относно разумното регулиране

Посетете уебсайта на Групата на високо равнище

За контакти :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar