Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Miljö: Lättare att göra miljökonsekvensanalyser

Bryssel den 17 februari 2012 – Det kommer att bli lättare för medlemsstaternas myndigheter och byggföretag att göra miljökonsekvensanalyser av byggprojekt i och med att kommissionen nu har fört samman all den EU-lagstiftning som gäller för sådana till enda rättsakt. Det ursprungliga direktivet om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt och de tre ändringsdirektiven har alltså förts samman till en koncis, tydligt formulerad och lättanvänd version som träder i kraft i dag.

Direktivet om bedömning av inverkan på miljön är ett viktigt verktyg som garanterar att miljöhänsyn beaktas redan vid planeringen av byggprojekt, säger miljökommissionär Janez Potočnik. Ändringarna förenklar direktivet till formen så att det blir rättsligt entydigt, lättillgängligt och enklare att tillämpa. Detta är ett led i den översyn av direktivet som inleddes 2010 med syftet att stärka miljöskyddet och samtidigt minska det administrativa arbetet.

Dennakodifiering” är ett led i de kontinuerliga insatserna för att förenkla EU:s regelverk. Det här betyder att direktivet om bedömning av inverkan på miljön och dess ändringar nu bildar en enda, lättillgänglig och läsbar rättsakt. Inga ändringar har dock gjorts av de ursprungliga bestämmelserna. Precis som den nuvarande lagstiftningen har den kodifierade versionen översatts till alla officiella EU-språk. Dessa översättningar har sedan granskats så att man kunnat ta bort alla tvetydigheter på grund av oklara formuleringar eller språkliga fel.

Europaparlamentet och rådet antog det kodifierade direktivet den 13 december 2011, och texten offentliggjordes den 28 januari 2012 som direktiv 2011/92/EU.

Miljökonsekvensanalyser garanterar att miljöpåverkan av byggprojekt – t.ex. dammar, motorvägar, flygplatser, fabriker och energiprojekt – utreds och beaktas redan innan myndigheterna i medlemsstaten fattar beslut om godkännande. De gemensamma principerna för konsekvensanalyser av enskilda offentliga och privata projekt fastställdes ursprungligen i direktiv 85/337/EEG, som sedan ändrades 1997, 2003 och 2009.

Nästa steg

Översynen av direktivet kommer att avslutas senare i år. Då kommer kommissionen att lägga fram sitt förslag om sådana ändringar av det kodifierade direktivet som berör annat än själva formen.

Bakgrund

Syftet med direktivet om bedömning av inverkan på miljön är att garantera att projekt som kan ge betydande miljöeffekter blir ordentligt utredda innan de godkänns. Innan man ger klartecken för att låta ett projekt fortsätta, kartläggs och analyseras därför den eventuella miljöpåverkan. Byggföretagen får då chansen att göra ändringar som redan i förväg minimerar projektens negativa effekter och de behöriga myndigheterna kan inom ramen för godkännandet föreskriva olika åtgärder för att mildra miljöeffekterna.

Direktivet garanterar att myndigheterna involveras i ett tidigt skede av beslutsprocessen i samband med miljöärenden. Under konsekvensanalysperioden ska den berörda allmänheten hållas informerad och beredas möjlighet att kommentera byggföretagens förslag. Detta hjälper de behöriga myndigheterna och byggföretagen att fatta väl underbyggda beslut.

Mer information:

Den kodifierade versionen av direktivet kan läsas på följande webbplats:

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:026:SOM:SV:HTML

Se även:

Mer information om direktivet om bedömning av inverkan på miljön:

http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm

http://ec.europa.eu/environment/eia/conference.htm

Kontaktpersoner :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar