Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Okolje: uporabniku prijaznejša presoja vplivov na okolje

Bruselj, 17. februarja 2012 – Komisija je združila vso obstoječo zakonodajo EU, ki ureja presojo vplivov na okolje, da bi se organom držav članic in projektantom omogočilo lažje upravljanje okoljskih posledic gradbenih projektov. Združila je osnovno Direktivo o presoji vplivov na okolje (Direktiva EIA) in njene tri spremembe ter tako ustvarila bolj jedrnato, jasno prevedeno in uporabnikom prijazno različico, ki začne veljati danes.

Komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „Direktiva EIA je pomembno orodje za obravnavanje okoljskih vprašanj pri načrtovanju gradbenih projektov. S spremembami se bo poenostavil format direktive, saj bo postala pravno jasnejša, bolj dostopna in se jo bo lažje izvajalo. Ta pobuda je del pregleda Direktive EIA, tj. postopka, ki se je začel leta 2010 in katerega namen je povečati zaščito okolja z zmanjšanjem upravnega bremena.“

Ta kodifikacija“ je del prizadevanj, ki potekajo za poenostavitev zakonodajnega okolja EU. To pomeni, da so Direktiva EIA in njene spremembe zdaj združene v en sam pregleden in berljiv zakonodajni akt, katerega osnovne določbe so ostale nespremenjene. Tako kot obstoječa zakonodaja je bila kodificirana različica prevedena v vse uradne jezike EU. Prevodi nove različice so bili tudi pregledani za odpravo vseh nejasnosti, nastalih zaradi dvoumnega ubesedenja ali jezikovnih napak.

Evropski parlament in Svet sta sprejela kodificirano Direktivo EIA 13. decembra 2011, objavljena pa je bila 28. januarja 2012 kot Direktiva 2011/92/EU.

Okoljska presoja je postopek, ki zagotavlja, da se okoljske posledice gradbenih projektov, na primer jezov, avtocest, letališč, tovarn in energetskih projektov, presodijo in upoštevajo preden zadevni organ države članice sprejme odločitev o odobritvi projekta. Skupna načela glede okoljske presoje posameznih javnih in zasebnih projektov so bila najprej določena v Direktivi EIA iz leta 1985 ter spremenjena v letih 1997, 2003 in 2009.

Nadaljnji ukrepi

Postopek pregleda Direktive EIA bo zaključen proti koncu leta 2012, ko bo Komisija predstavila svoj predlog za revizijo kodificirane direktive. Prihodnje spremembe bodo bolj kot obliko zadevale vsebino Direktive.

Ozadje

Cilj Direktive EIA je zagotoviti, da se projekti, ki bodo najverjetneje imeli velik vpliv na okolje, pred odobritvijo primerno presodijo. Tako se pred sprejetjem odločitve, da se takšnemu projektu da zeleno luč, ugotovijo in presodijo njegovi morebitni vplivi na okolje. Projektanti lahko nato prilagodijo projekte, da čim bolj zmanjšajo negativne vplive, še preden se pojavijo, pristojni organi pa lahko v odobritev projekta vključijo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Direktiva zagotavlja zgodnje sodelovanje javnosti v postopkih okoljskega odločanja. Med obdobjem presoje projekta mora biti zadevna javnost o tem obveščena in mora imeti možnost, da komentira predloge projektantov, s čimer lahko pristojni organi in projektanti sprejmejo odločitve na podlagi čim več informacij.

Dodatne informacije:

Kodificirano besedilo Direktive EIA je na voljo na:

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:026:SOM:SL:HTML

Glej tudi:

Dodatne informacije o Direktivi o presoji vplivov na okolje

http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm

http://ec.europa.eu/environment/eia/conference.htm

Kontakti:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar