Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Životné prostredie: posudzovanie vplyvov na životné prostredie je v súčasnosti priehľadnejšie

Brusel, 17. februára 2012 – s cieľom pomôcť orgánom členských štátov a navrhovateľom ľahšie riešiť dôsledky stavebných projektov Komisia zhromaždila všetky existujúce právne predpisy EÚ, ktoré upravujú posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Pôvodná smernica o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (smernica EIA) a jej tri následné revízie sa skombinovali, aby sa vytvorila kompaktnejšia, zrozumiteľne preložená a priehľadnejšia verzia, ktorá nadobúda účinnosť v dnešný deň.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik v tejto súvislosti uviedol: „Smernica o EIA je dôležitým nástrojom, ktorý umožňuje presadiť požiadavky na ochranu životného prostredia do koncepcie stavebných projektov. Cieľom zmien je zjednodušiť formát smernice úpravou v zmysle väčšej jednoznačnosti z právneho hľadiska, prístupnosti a ľahšieho uplatňovania smernice. Táto iniciatíva je súčasťou revízie smernice o EIA, procesu, ktorý začal v roku 2010, a má za cieľ zvýšiť mieru ochrany životného prostredia prostredníctvom tejto smernice a zároveň znížiť administratívnu záťaž.“

Táto „kodifikácia“ je súčasťou nepretržitého úsilia o zjednodušenie regulačného rámca EÚ. Znamená to, že smernica EIA a všetky jej následné zmeny a doplnenia teraz tvoria jeden transparentný a zrozumiteľný právny predpis, bez akýchkoľvek zmien jej pôvodných ustanovení. Podobne ako existujúce právne predpisy, aj kodifikované znenie bolo preložené do všetkých úradných jazykov EÚ. Preklady tohto nového znenia boli takisto revidované, aby sa odstránili akékoľvek pochybnosti spôsobené nejasnými formuláciami alebo jazykovými chybami.

Európsky parlament a Rada prijali kodifikovanú smernicu EIA 13. decembra 2011, a jej znenie bolo uverejnené 28. januára 2012 ako smernica 2011/92/EÚ.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie je postup, ktorým sa zabezpečuje, aby sa dôsledky stavebných projektov na životné prostredie, napr. priehrad, diaľnic a letísk, tovární a projekty v oblasti energetiky, posúdili a zohľadnili pred tým, ako príslušný orgán členského štátu vydá rozhodnutie o schválení projektu. Spoločné zásady posudzovania environmentálnych vplyvov jednotlivých verejných a súkromných projektov boli pôvodne definované v smernici EIA z roku 1985 a zmenené a doplnené v rokoch 1997, 2003 and 2009.

Ďalšie kroky

Proces revízie smernice EIA sa skončí v priebehu roku 2012, keď Komisia predloží svoj návrh na revíziu kodifikovanej smernice. Budúce zmeny sa zamerajú predovšetkým na obsah smernice, nie na jej formát.

Východiská

Cieľom smernice EIA je zaručiť, aby projekty, ktoré majú pravdepodobne značný vplyv na životné prostredie, boli pred schválením náležite posúdené. Preto pred prijatím každého rozhodnutia, ktorým sa umožní pokračovanie takéhoto projektu, sa zisťujú a posudzujú jeho možné vplyvy na životné prostredie. Navrhovatelia môžu potom upraviť projekty tak, aby sa zminimalizovali nepriaznivé vplyvy skôr než sa skutočne vyskytnú. Príslušné orgány môžu eventuálne začleniť opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov do schvaľovania projektu.

Smernica zabezpečuje včasnú účasť verejnosti na procesoch rozhodovania o životnom prostredí. Počas obdobia posudzovania projektu musí dotknutá verejnosť dostávať informácie a musí mať možnosť vyjadriť sa k projektom navrhovateľov, vďaka čomu môžu príslušné orgány a navrhovatelia prijímať rozhodnutia na základe dobrej informovanosti.

Ďalšie informácie:

Kodifikované znenie smernice EIA je dostupné na adrese:

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:026:SOM:SK:HTML

Pozri aj:

Ďalšie informácie o smernici o hodnotení vplyvu na životné prostredie:

http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm

http://ec.europa.eu/environment/eia/conference.htm

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar