Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie — Persbericht

Milieu: milieueffectbeoordeling nu gebruiksvriendelijker

Brussel, 17 februari 2012 – Om de autoriteiten van de lidstaten en projectontwikkelaars te helpen de milieugevolgen van bouwprojecten beter aan te pakken, heeft de Commissie alle bestaande EU-wetgeving met betrekking tot milieueffectbeoordelingen samengebundeld. De oorspronkelijke richtlijn milieueffectbeoordeling (MEB) en de drie latere herzieningen van deze richtlijn zijn samengevoegd zodat vanaf vandaag een compactere, duidelijk vertaalde en gebruiksvriendelijke versie van de tekst van toepassing is.

Milieucommissaris Janez Potočnik zei in dat verband: "De MEB-richtlijn is een belangrijk instrument dat ervoor zorgt dat bij het ontwerp van bouwprojecten terdege met het milieu rekening wordt gehouden. De wijzigingen hebben ten doel de indeling van de richtlijn te vereenvoudigen zodat de tekst uit juridisch oogpunt duidelijker en voor het overige toegankelijker wordt en gemakkelijker ten uitvoer kan worden gelegd. Dit initiatief moet worden gezien in het kader van de herziening van de MEB-richtlijn, een proces dat in 2010 van start ging en ten doel heeft het milieu, dankzij de richtlijn, beter te beschermen en tezelfdertijd voor minder administratieve rompslomp te zorgen."

Deze "codificatie" moet worden gezien als een onderdeel van lopende werkzaamheden die de regelgeving van de EU moeten vereenvoudigen. De codificatie behelst dat de MEB-richtlijn en de latere herzieningen ervan nu één enkele, transparante en leesbare wettekst vormen zonder dat de oorspronkelijke bepalingen zijn gewijzigd. Net zoals de wetgeving die reeds bestond, is de gecodificeerde versie in alle officiële talen van de EU vertaald. De vertalingen van de nieuwe versie zijn ook gereviseerd zodat alle twijfels ten gevolge van onduidelijke formuleringen of taalfouten zijn weggenomen.

Het Europees Parlement en de Raad keurden de gecodificeerde MEB-richtlijn goed op 13 december 2011 en de tekst is op 28 januari 2012 bekendgemaakt als Richtlijn 2011/92/EU.

De milieueffectbeoordeling is een procedure die waarborgt dat de milieueffecten van bouwprojecten zoals dammen, autosnelwegen, luchthavens, fabrieken en energieprojecten worden beoordeeld en in aanmerking worden genomen alvorens de autoriteit van de desbebetreffende lidstaat besluit het project goed te keuren. De algemene beginselen voor de beoordeling van de milieueffecten van individuele openbare en particuliere projecten werden aanvankelijk vastgesteld in de MEB-richtlijn van 1985 en herzien in 1997, 2003 en 2009.

Volgende stappen

De herziening van de MEB-richtlijn wordt op een later ogenblik in 2012 beëindigd, wanneer de Commissie haar voorstel tot herziening van de gecodificeerde richtlijn indient. Toekomstige wijzigingen zijn toegespitst op de inhoud van de richtlijn veeleer dan op de indeling.

Achtergrond

De MEB-richtlijn heeft ten doel te waarborgen dat projecten die waarschijnlijk belangrijke gevolgen voor het milieu hebben, terdege worden beoordeeld alvorens ze worden goedgekeurd. Derhalve worden de mogelijke milieueffecten van een dergelijk project geïdentificeerd en beoordeeld alvorens het project groen licht krijgt. De projectontwikkelaars kunnen de projecten aanpassen om de negatieve gevolgen ervan, alvorens deze zich werkelijk voordoen, tot een minimum te beperken of de bevoegde autoriteiten kunnen bij de goedkeuring van het project in verzachtende maatregelen voorzien.

De richtlijn waarborgt dat het publiek bij milieukwesties reeds in een vroeg stadium aan de besluitvormingsprocedure kan meewerken. Tijdens de periode dat het project wordt beoordeeld, moet het betrokken publiek geïnformeerd blijven en de kans krijgen om commentaar te leveren op de voorstellen van de projectontwikkelaars zodat de bevoegde autoriteiten en de projectontwikkelaars doordachte besluiten nemen.

Nadere informatie:

De gecodificeerde tekst van de MEB-richtlijn is beschikbaar op:

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:026:SOM:NL:HTML

Zie ook:

Meer informatie over de richtlijn milieueffectbeoordeling:

http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm

http://ec.europa.eu/environment/eia/conference.htm

Contact :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar