Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Vide. Ērtāks ietekmes uz vidi novērtējums

Brisele, 2012. gada 17. februāris. Lai palīdzētu dalībvalstu pārvaldes iestādēm un nekustamā īpašuma projektu īstenotājiem vienkāršāk aplēst un mazināt būvniecības projektu ietekmi uz vidi, Komisija ir apvienojusi pašreizējos ES tiesību aktus, kuri regulē ietekmes uz vidi novērtēšanu. Sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) direktīva un tās trīs pārskatīšanas tiesību akti ir apvienoti, izveidojot kompaktāku, skaidrāk saprotamu un lietotājam ērtāku redakciju, kas stājas spēkā šodien.

Vides komisārs Janess Potočniks sacīja: "IVN direktīva ir būtisks instruments, ar ko būvprojektos vērtē un ievēro vides apsvērumus. Grozījumu mērķis ir vienkāršot direktīvas formu, padarot to juridiski skaidrāku, pieejamāku un vieglāk ieviešamu. Šī iniciatīva ir daļa no IVN direktīvas pārskatīšanas procesa, kurš sākās 2010. gadā un kura mērķis ir palielināt vides aizsardzības aspektu direktīvā, vienlaikus samazinot administratīvo slogu."

Kodifikācija ir viens no uzdevumiem plašākos centienos vienkāršot ES regulatīvo vidi. Tas nozīmē, ka IVN direktīva un tās turpmākie grozījumi tagad veido vienu pārredzamu un vieglāk lasāmu tiesību aktu, taču pašas tiesību normas grozītas netiek. Tāpat kā pašreizējie tiesību akti, kodificētā redakcija ir tulkota visās ES oficiālajās valodās. Jaunās redakcijas tulkojumi ir rediģēti, lai novērstu neskaidrības, ko rada pārprotams formulējums vai valodas kļūdas.

Eiropas Parlaments un Padome pieņēma kodificēto IVN direktīvu 2011. gada 13. decembrī, un tā tika publicēta 2012. gada 28. janvārī kā Direktīva 2011/92/ES.

Ietekmes uz vidi novērtējums ir procedūra, ar kuru nodrošina to, ka ietekme uz vidi tiek novērtēta un ņemta vērā, pirms attiecīgā dalībvalsts iestāde pieņem lēmumu par būvniecības projektu — piemēram, aizsprostu, autoceļu, lidostu, rūpnīcu, enerģētikas objektu — apstiprinājumu. Kopīgi principi, pēc kuriem veic atsevišķu publiskā un privātā sektora projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, sākotnēji definēti 1985. gada IVN direktīvā, un pēc tam grozīti 1997., 2003. un 2009. gadā.

Turpmākie pasākumi

IVN direktīvas pārskatīšanas process beigsies vēlāk 2012. gadā, kad Komisija iesniegs priekšlikumu kodificētās direktīvas pārskatīšanai. Nākamā posma izmaiņas attieksies uz direktīvas saturu, nevis tās formu.

Pamatinformācija

IVN direktīvas mērķis ir panākt, lai projekti, kas var atstāt ievērojamu ietekmi uz vidi, pirms to apstiprināšanas tiek atbilstīgi izvērtēti. Pirms tiek pieņemts lēmums ļaut realizēt šādu projektu, nosaka un vērtē iespējamo ietekmi uz vidi. Tad nekustamā īpašuma projektu īstenotāji var pirms projekta realizēšanas koriģēt projektu, samazinot negatīvās sekas, vai kompetentās iestāde var projekta atļaujā iekļaut seku mazināšanas pasākumus.

Ar direktīvu tiek panākts, ka vides lēmumu pieņemšanā sabiedrība iesaistās jau agrīnā procesa posmā. Projekta vērtēšanas periodā attiecīgajiem sabiedrības locekļiem sniedz informāciju un dod iespēju izteikt komentārus par ierosinātajiem būvprojektiem, un tādējādi kompetentās iestādes un projekta īstenotāju rīcībā ir vairāk informācijas, ko izmanto lēmumu pieņemšanā.

Sīkāka informācija

IVN direktīvas kodificētais teksts:

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:026:SOM:lv:HTML

Skatīt arī

Plašāka informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma direktīvu:

http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm

http://ec.europa.eu/environment/eia/conference.htm

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar