Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Aplinka. Poveikio aplinkai vertinimas dabar geriau pritaikytas vartotojų reikmėms

Briuselis, 2012 m. vasario 17 d. Siekiant užtikrinti, kad valstybių narių institucijoms ir rengėjams būtų paprasčiau valdyti statybos projektų poveikį aplinkai, Komisija sujungė visus galiojančius ES teisės aktus, kurie taikomi poveikio aplinkai vertinimams. Pirminė Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) direktyvos redakcija ir trys paskesnės redakcijos sujungtos siekiant pateikti kompaktiškesnę, aiškiai išverstą ir vartotojui pritaikytą redakciją, kuri įsigalioja šiandien.

Už aplinką atsakingas Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „PAV direktyva yra svarbi priemonė rengiamų statybos projektų aplinkos aspektams vertinti. Pakeitimais siekiama supaprastinti direktyvos formą, kad direktyva būtų teisiškai aiškesnė, prieinamesnė ir kad būtų lengviau užtikrinti jos vykdymą. Ši iniciatyva – dalis PAV direktyvos peržiūros, kuri pradėta 2010 m. ir kuria siekiama užtikrinti geresnę aplinkos apsaugą ir kartu sumažinti administracinę naštą.“

Šis kodifikavimas susijęs su tęstiniu ES reguliavimo aplinkos paprastinimu. Tai reiškia, kad PAV direktyva ir visi jos vėlesni pakeitimai dabar yra vienas bendras skaidrus ir lengvai skaitomas teisinis dokumentas, kuriame išlieka visos pradinės direktyvos nuostatos. Kaip ir esamas teisės aktas, kodifikuota jo redakcija išversta į visas oficialiąsias ES kalbas. Be to, naujosios redakcijos vertimai peržiūrėti, siekiant pašalinti neaiškumus, kurių kilo dėl neaiškių formuluočių ar kalbos klaidų.

Europos Parlamentas ir Taryba kodifikuotą PAV direktyvą priėmė 2011 m. gruodžio 13 d., o jos tekstas paskelbtas 2012 m. sausio 28 d. kaip Direktyva 2011/92/ES.

Poveikio aplinkai vertinimas – procedūra, kuria užtikrinama, kad statybos projektų, pvz., užtvankų, automagistralių, oro uostų, gamyklų ir energetikos projektų, poveikis aplinkai būtų įvertintas ir kad į jį būtų atsižvelgta prieš tai, kai atitinkama valstybės narės institucija priims sprendimą dėl projekto tvirtinimo. Atskirų viešojo ir privačiojo sektorių projektų poveikio vertinimo bendrieji principai iš pradžių apibrėžti 1985 m. PAV direktyvoje ir iš dalies pakeisti 1997, 2003 ir 2009 m.

Tolesni veiksmai

PAV direktyvos peržiūra bus užbaigta 2012 m. po to, kai Komisija pateiks pasiūlymą dėl kodifikuotos direktyvos persvarstymo. Būsimi pokyčiai bus sutelkti ne į direktyvos formą, o į turinį.

Pagrindiniai faktai

PAV direktyvos tikslas – užtikrinti, kad projektai, kurie greičiausiai turėtų didelį poveikį aplinkai, būtų tinkamai įvertinti prieš juos tvirtinant. Todėl, prieš priimant bet kokį sprendimą dėl projekto įgyvendinimo, nustatomas ir įvertinamas to projekto galimas poveikis aplinkai. Tada rengėjai gali pataisyti projektus, kad iš anksto sumažintų būsimą neigiamą poveikį, arba kompetentingos institucijos poveikio švelninimo priemones gali įtraukti į projektų tvirtinimą.

Direktyva užtikrinama, kad visuomenė į sprendimų, susijusių su aplinka, priėmimo procedūras būtų įtraukiama kuo anksčiau. Projekto vertinimo etape suinteresuoti visuomenės atstovai turi būti informuojami ir turi turėti galimybę pateikti pastabų dėl rengėjų pasiūlymų, kad kompetentingų institucijų ir rengėjų sprendimai būtų brandesni.

Daugiau informacijos

PAV direktyvos kodifikuotas tekstas pateikiamas

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:026:SOM:EN:HTML.

Taip pat žr.

Daugiau informacijos apie Poveikio aplinkai vertinimo direktyvą pateikiama

http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm ir

http://ec.europa.eu/environment/eia/conference.htm

Asmenys ryšiams

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar