Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Ympäristö: ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö entistä käyttäjäystävällisempää

Bryssel, 17. helmikuuta 2012 – Komissio on koonnut yhteen kaiken voimassa olevan ympäristövaikutusten arviointeja koskevan EU:n lainsäädännön, jotta jäsenvaltioiden viranomaiset ja rakentajat voisivat paremmin hallinnoida rakennusprojektien ympäristövaikutuksia. Alkuperäinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva direktiivi (YVA-direktiivi) ja sen kolme tarkistusta on yhdistetty yhteen tiiviiseen, selkeästi muotoiltuun ja käyttäjäystävälliseen versioon, joka tulee voimaan tänään.

Ympäristökomissaari Janez Potočnik totesi seuraavaa: ”YVA-direktiivi on merkittävä väline, joka mahdollistaa ympäristönäkökohtien ottamisen huomioon rakennushankkeiden suunnittelussa. Muutoksilla pyritään yksinkertaistamaan direktiiviä, jotta siitä tulisi oikeudellisesti selkeämpi, ymmärrettävämpi ja helpompi panna täytäntöön. Aloite on osa YVA-direktiivin tarkistusta. Kyseessä on prosessi, joka alkoi vuonna 2010 ja jolla pyritään parantamaan direktiivillä saavutettavaa ympäristönsuojelua samalla kun vähennetään hallinnollista taakkaa."

Tämä ”kodifikaatio” on osa jatkuvaa prosessia, jolla pyritään yksinkertaistamaan EU:n sääntely-ympäristöä. Se tarkoittaa sitä, että YVA-direktiivi ja sen kaikki muutokset muodostavat nyt yhden yksittäisen selkeän ja helposti luettavan säädöksen ilman, että alkuperäisiä säännöksiä olisi muutettu. Kuten aiemmin voimassa ollut lainsäädäntökin, kodifioitu toisinto on käännetty kaikille EU:n virallisille kielille. Uuden toisinnon käännökset on myös tarkistettu, jotta vältetään epäselvistä sanamuodoista tai kielivirheistä johtuva epävarmuus.

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät kodifioidun YVA-direktiivin 13. joulukuuta 2011, ja sen teksti julkaistiin 28. tammikuuta 2012 direktiivinä 2011/92/EY.

Ympäristövaikutusten arviointi on menettely, jolla varmistetaan, että rakennushankkeiden (esim. patojen, moottoriteiden, lentoasemien, tehtaiden ja energiahankkeiden) ympäristövaikutukset arvioidaan ja otetaan huomioon ennen kuin jäsenvaltion viranomainen hyväksyy hankkeen. Yhteiset periaatteet yksittäisten julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristöarvioinnille määritettiin vuoden 1985 YVA-direktiivissä, jota muutettiin vuosina 1997, 2003 ja 2009.

Jatkotoimet

YVA-direktiivin tarkistusprosessi saatetaan päätökseen myöhemmin vuonna 2012, kun komissio esittää ehdotuksensa kodifioidun direktiivin tarkistukseksi. Tulevat muutokset koskevat pääasiassa direktiivin sisältöä, eivät niinkään sen muotoa.

Tausta

YVA-direktiivin tavoitteena on varmistaa, että hankkeet, joilla todennäköisesti on merkittäviä vaikutuksia ympäristöön, arvioidaan riittävästi ennen kuin ne hyväksytään. Tämän vuoksi ennen kuin tehdään päätös siitä, että hanketta voidaan jatkaa, sen mahdolliset vaikutukset ympäristöön on määritettävä ja arvioitava. Rakennusyritykset voivat tämän jälkeen mukauttaa hankkeita kielteisten vaikutusten minimoimiseksi, tai toimivaltaiset viranomaiset voivat asettaa hillitsemistoimia hankkeen hyväksymisen edellytykseksi.

Direktiivillä varmistetaan se, että yleisö voi varhaisessa vaiheessa osallistua ympäristöä koskeviin päätöksentekomenetelmiin. Hankkeen arvioinnin aikana siitä on tiedotettava niille yleisön jäsenille, joita asia koskee, ja heille on turvattava mahdollisuus kommentoida hanke-ehdotuksia. Näin toimivaltaiset viranomaiset ja rakennuttajat voivat tehdä kattavaan tietoon perustuvia päätöksiä.

Lisätietoja:

YVA-direktiivin kodifioitu toisinto:

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:026:SOM:EN:HTML

Katso myös:

Lisätietoa ympäristövaikutusten arviointia koskevasta direktiivistä:

http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm

http://ec.europa.eu/environment/eia/conference.htm

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar